Навчальні дисципліни

(викладання яких забезпечує кафедра)
Програмування
іспит
семестр 1,2
Метою даного курсу є ознайомлення студентів з базовими алгоритмічними структурами, типами алгоритмів, найпростішими структурами даних, методами побудови алгоритмів, представлення розроблених алгоритмів мовою програмування С, вироблення навичок написання оптимальних програм щодо їх часової ефективності, аналізу коректності кодів програм щодо ефективного використання можливостей мови програмування С та тестування розроблених алгоритмів.
Алгоритми і структури даних
Залік
Семестр 4
Коректний підбір структур даних є надзвичайно важливим для ефективного функціонування відповідних алгоритмів їх обробки. Фахово побудовані структури даних дозволяють оптимізувати використання машинного часу та пам'яті комп'ютера для виконання найкритичніших операцій. У даному курсі розглядаються як базові структури даних, так і структури даних, що розробляються користувачем. Для вироблення навичок коректного використання структур даних з метою оптимізації розроблених алгоритмів, у курсі розглядаються теми з основ теорії графів.
VBA
VBA
Залік
Семестр 4
Мета дисципліни — вивчення теоретичних основ і принципів розроблення програмних засобів, які працюють у операційній системі Windows. Студенти ознайомляться із програмуванням на мові Visual Basic, набудуть практичних навичок по використанню методів VB роботи із графічними зображеннями, складними структурами, засобами роботи із базами даних. Студенти набудуть практичних навичок для роботи з середовищами програму­вання Visual Basic for Application для офісного пакету Mi­cro­soft Office (Word, Excel, Power Point), вмітимуть використовувати діалекти.
Комп'ютерні мережі
ІСПИТ
СЕМЕСТР 3
Сьогодні спостерігається бурхливий розвиток інформаційних систем, технологій та програмних засобів у різних сферах людської діяльності. Відбуваються фундаментальні зміни в економіці і техніці, в тому числі і в інформатиці - технології збору, обробки, зберігання та передачі інформації. Мільйони людей вдома і на роботі спілкуються за допомогою електронних засобів, використовуючи універсальні, відкриті стандарти Internet. Мета курсу: формування у студентів знань з теорії та технологій проектування, побудови й супроводження комп’ютерних мереж ЕОМ, навичок їх використання для створення та експлуатації програмно-апаратних систем для використання в локальних та глобальних обчислювальних мережах.
Операційні системи
Іспит
Семестр 5
На сьогоднішній час обчислювальна система використовується для різних завдань, причому програми, які розв'язують ці завдання, потребують збереження даних та обмін ними; різні програми потребують виконання одних і тих же рутинних дій; між програмами та користувачами системи часто необхідно розподіляти повноваження, щоб користувачі могли захищати свої дані від несанкціонованого доступу; оператор повинен мати можливість управляти процесом виконання окремих програм. Для цього служать операційні системи - комплекс програм, що забезпечують взаємодію всіх апаратних і програмних частин комп'ютера між собою і взаємодію користувача і комп'ютера.
Захист інформації
ЗАЛІК
СЕМЕСТР 6
Мета дисципліни - проведення аналізу безпеки комп’ютерних мереж та вивчення основних механізмів їх захисту, конфігурування та супроводження операційних систем з точки зору безпеки на прикладі ОС Linux, розгляд потенційних загроз та рекомендацій щодо запобігання можливих мережевих атак. Вивчення дисципліни дає основу для засвоєння можливостей використання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення при побудові захищених систем в організаціях різного типу.
Основи Інтернет-технологій
Залік
Семестр 3
Головною метою курсу “Основи інтернет-технологій” є вивчення основних прийомів і методів роботи в мережі Internet, конструювання Web-сторінок, вивчення можливостей використання сучасних інтернет-технологій для успішного здійснення інформаційно-комп’ютерної діяльності у всесвітній павутині. У курсі розглядаються базові поняття Інтернету, основні служби, правила роботи з програмами, що забезпечують підтримку різних сервісів. Особлива увага приділяється прийомам пошуку інформації, обговорюються питання комп'ютерної безпеки.
Програмування та підтримка Web-застосунків
Залік
Семестр 4
Розробка серверних веб-додатків для мережі Internet є невід’ємною галуззю програмування. Опанування сучасних Web-технологій є необхідною умовою для створення конкурентноздатних програмних продуктів. Метою та завданням дисципліни є вивчення засобів, концепцій та технологій скриптової мови програмування PHP, які застосовуються в сучасному веб-програмуванні. А саме, технологій доступу до даних, генерації динамічного наповнення та типових архітектур веб-додатків.
Бази даних та інформаційні системи
Іспит
Семестр 5,6
Метою та завданнями дисципліни є оволодіння студентами основами загальної теорії баз даних, основними принципами проектування реляційних баз даних та інформаційних систем, опанування технологією програмування в середовищі MS Access та накопичення навиків проектування в ньому баз даних та інформаційних систем, ознайомлення з елементами мови запитів SQL. У рамках дисципліни передбачено вивчення методів побудови реляційних баз даних з використанням моделювання структури бази даних у CASE-системах. Студенти вивчають засоби розроблення схем бази даних у Case-системі ERWIN.
Сучасні системи керування даними
Залік
Семестр 7
Дана дисципліна є логічним продовженням вивчення курсу «Бази даних та інформаційні системи». Тут студентам пропонується освоїти основні можливості роботи у PostgreSQL, вивчивши мову psql, перевірити її роботу у консольному режимі, набути навички із адміністрування мережних баз даних, познайомитися із можливістю розробки інтерфейсної частини для баз даних PostgreSQL для публікації їх у веб просторі чи використання як незалежної бази даних.
Microsoft.NET Framework
Іспит
Семестр 7,8
Метою курсу є навчити студентів використовувати всі можливості платформи Microsoft.NET Framework для створення Windows-додатків и Web-додатків.
Big Data
Big Data
залік
семестр 9
Цей вступний курс охоплюватиме основні теорії, алгоритми та програми. Машинне навчання є ключовою технологією в Big Data та багатьох фінансових, медичних, комерційних та наукових програмах. Це дозволяє комп'ютерним системам автоматично навчитися виконувати бажане завдання на основі інформації, витягнутої з даних. Машинне навчання стало однією з найгарячіших областей навчання сьогодні, і попит на робочі місця буде тільки збільшуватися. Отримання навичок у цій галузі допоможе вам наблизитись до становлення як науковця по обробці даних або аналітика.