Спеціальність 122 Комп'ютерні науки, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітня програма "Інформаційні технології та управління проєктами" (зі змінами 2021 р.)

Навчальний план (2021 р.)

Проєкт освітньої програми "Інформаційні технології та управління проєктами" (зі змінами 2023 р.)

Пропозиції та відгуки стейкхолдерів щодо удосконалення освітньої програми надсилайте на кафедральну пошту mathmod@chnu.edu.ua

СИЛАБУСИ курсів за ОП

Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумк. контролю

 

Обов'язкові компоненти ОП

 

 

 

Цикл загальної підготовки

16,0

 

ЗПО1

Актуальні питання історії та культури України

3,0

екзамен

ЗПО2

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3,0

екзамен

ЗПО3

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

6,0

залік, екзамен

ЗПО4

Філософія

4,0

екзамен

 

Цикл професійної підготовки

140,0

 

ППО1

Алгебра і геометрія

8,0

екзамен

ППО2

Аналіз даних

3,0

екзамен

ППО3

Архітектура обчислювальних систем

4,0

залік

ППО4

Бази даних та інформаційні системи

5,0

екзамен

ППО5

Дискретна математика

5,0

залік

ППО6

Диференціальні рівняння

4,0

екзамен

ППО7

Захист інформації

4,0

екзамен

ППО8

Комп'ютерне моделювання жорстких процесів та систем

4,0

екзамен

ППО9

Комп'ютерні мережі

4,0

екзамен

ППО10

Математичний аналіз (1 семестр, 2 семестр)

10,0

екзамен

ППО11

Методи оптимізації та дослідження операцій

6,0

залік, екзамен

ППО12

Об'єктно-орієнтоване програмування

5,0

залік

ППО13

Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка

3,0

екзамен

ППО14

Обчислювальні методи

4,0

екзамен

ППО15

Операційні системи

4,0

екзамен

ППО16

Основи інтернет-технологій

4,0

залік

ППО17

Основи штучного інтелекту

4,0

екзамен

ППО18

Платформи корпоративних інформаційних систем

8,0

залік, екзамен

ППО19

Програмування

14,0

залік, екзамен

ППО20

Програмування та підтримка Веб-застосунків

4,0

залік

ППО21

Проєктування програмних систем

4,0

екзамен

ППО22

Системи та методи прийняття рішень

4,0

екзамен

ППО23

Системне програмування

4,0

залік

ППО24

Теорія ймовірностей та математична статистика

5,0

екзамен

ППО25

Теорія алгоритмів

5,0

екзамен

ППО26

Технології високопродуктивних обчислень

4,0

залік

ППО27

Управління ІТ проєктами

4,0

залік

ППО28

Web-технології та web-програмування

3,0

залік

ППО29

Курсова робота

3,0

Захист

ППО30

Обчислювальна практика (1 курс, 2 курс)

6,0

Залік

ППО31

Виробнича практика

6,0

Захист

ППВ32

Кваліфікаційна робота

6,0

Захист

 

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

177(73,75%)

 

 

Вибіркові компоненти ОП

 

 

ЗПВ1

Професійна іноземна мова (4-6 семестри, 8 семестр)

11,0

залік, екзамен

ЗПВ2

Фізичне виховання (за видами спорту)

3,0

залік

ЗПВ3

Фізичне виховання ІІ

3,0

залік

ЗПВ4

Громадське здоров'я та медицина порятунку

3,0

залік

ЗПВ5

Вибіркова дисципліна із загальноуніверситетського переліку

18,0

залік

ППВ1

Олімпіадні задачі з інформаційних технологій

3,0

залік

ППВ2

Пакети прикладних програм

3,0

залік

ППВ3

Програмування мовою Python

3,0

залік

ППВ4

Використання MS Excel у BigData

3,0

залік

ППВ5

Бібліотеки мови Python

3,0

залік

ППВ6

Обробка зображень та мультимедія

3,0

залік

ППВ7

Фінансова математика

3,0

залік

ППВ8

Математична статистика із застосуванням мови R

3,0

залік

ППВ9

Поглиблена 3D-графіка

3,0

залік

ППВ10

Створення веб-додатків з використанням фреймворку Django мови Python

3,0

залік

ППВ11

Сучасні СУБД

3,0

залік

ППВ12

Технології програмування на Java

3,0

залік

ППВ13

Контроль якості та тестування програмного забезпечення

4,0

залік

ППВ14

Математичні моделі мікро- і макроекономіки

3,0

залік

ППВ15

Системи штучного інтелекту

4,0

залік

ППВ16

Фреймворки JavaScript

4,0

залік

ППВ17

Інформаційні системи обліку та логістика

8,0

залік, екзамен

ППВ18

Комунікативні технології в управлінні проєктами

3,0

залік

ППВ19

Комунікації та теорії конфліктів

3,0

залік

ППВ20

Розробка програмних додатків для мобільних пристроїв

4,0

залік

ППВ21

Теорія керування

4,0

екзамен

ППВ22

Технології машинного навчання

3,0

залік

ППВ23

Розробка комп'ютерних ігор

3,0

залік

ППВ24

Технології створення віртуальної та доповненої реальності

3,0

залік

ППВ25

Чинники успішного працевлаштування

3,0

залік

ППВ26

Прикладний статистичний аналіз з використанням Python

4,0

залік

ППВ27

Військова підготовка*

29,0

залік

 

Загальний обсяг вибіркових компонент:

63(26,25%)

 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

 

Робочий навчальний план 2022-2023 н.р.

Робочий навчальний план 2022-2023 н.р.

Робочий навчальний план 2022-2023 н.р.

Робочий навчальний план 2022-2023 н.р.