Спеціальність 122 Комп'ютерні науки, другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітня програма "Інформаційні технології та управління проєктами"

Навчальний план

Перелік компонент освітньої програми "Інформаційні технології та управління проєктами"

та силабуси до них

Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма

підсумк. контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ЗПО1

Науковий семінар

3,0

залік

ППО1

Багатопроцесорні машини та технології паралельного програмування

5,0

екзамен

ППО2

Інтелектуальний аналіз даних та моделювання кризових явищ

4,0

залік

ППО3

Інформаційні системи і технології створення та управління проєктами

4,0

екзамен

ППО4

Математичне моделювання динамічних систем і процесів

4,0

екзамен

ППО5

Маркетингові комунікації в інформаційному суспільстві

3,0

залік

ППО6

Мережеві інформаційні технології

4,0

екзамен

ППО7

Обробка структурованих та неструктурованих даних BigData

4,0

екзамен

ППО8

Програмні засоби управління проєктами

4,0

залік

ППО9

Системи штучного інтелекту

4,0

залік

ППО10

Технологічна практика

8,0

захист

ППО11

Переддипломна практика

6,0

захист

ППО12

Кваліфікаційна робота

10,0

захист

 Загальний обсяг обов'язкових компонент:

67(74,4%)

Вибіркові компоненти  ОП

ЗПВ1

Педагогіка та психологія вищої школи

3,0

екзамен

ЗПВ2

Методологія та організація наукових досліджень

3,0

залік

ЗПВ3

Інтелектуальна власність в ІТ галузі

2,0

екзамен

ЗПВ4

Охорона праці праці в ІТ галузі

2,0

екзамен

ППВ1

Прогнозування в системному аналізі

4,0

екзамен

ППВ2

Системи машинного навчання

3,0

залік

ППВ3

Сіткове планування

4,0

залік

ППВ4

Стохастичні задачі оптимального керування та їх реалізація на ПК

3,0

залік

ППВ5

Методика викладання комп'ютерних наук у вищій школі

5,0

екзамен

ППВ6

Моделювання соціально-економічних та екологічних процесів

5,0

екзамен

ППВ7

Системи глибокого навчання Deep Learning

3,0

залік

ППВ8

Технології Blockchain та прогнозування фінансових ринків

3,0

залік

ППВ9

Системи та методи прийняття рішень в соціальних та економічних системах

3,0

залік

ППВ10

Додаткові розділи фізико-математичних дисциплін

3,0

залік

ППВ11

Асистентська практика / Проєктний практикум

4,0

захист

Загальний обсяг вибіркових компонент:

23(25,6%)

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90

Робочий навчальний план 2020-2021 н.р.

Робочий навчальний план 2021-2022 н.р.