Спеціальність 122 Комп'ютерні науки, другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітня програма "Інформаційні технології та управління проєктами"

Навчальний план

Перелік компонент освітньої програми "Інформаційні технології та управління проєктами"

та силабуси до них

Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма

підсумк. контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ЗПО1

Науковий семінар

3,0

залік

ППО1

Багатопроцесорні машини та технології паралельного програмування

5,0

екзамен

ППО2

Інтелектуальний аналіз даних та моделювання кризових явищ

4,0

залік

ППО3

Інформаційні системи і технології створення та управління проєктами

4,0

екзамен

ППО4

Математичне моделювання динамічних систем і процесів

4,0

екзамен

ППО5

Маркетингові комунікації в інформаційному суспільстві

3,0

залік

ППО6

Мережеві інформаційні технології

4,0

екзамен

ППО7

Обробка структурованих та неструктурованих даних BigData

4,0

екзамен

ППО8

Програмні засоби управління проєктами

4,0

залік

ППО9

Штучний інтелект та аналітика BigData

4,0

залік

ППО10

Технологічна практика

8,0

захист

ППО11

Переддипломна практика

6,0

захист

ППО12

Асистентська практика / Проєктний практикум

4,0

захист

ППО13

Кваліфікаційна робота

10,0

захист

 Загальний обсяг обов'язкових компонент:

67(74%)

Вибіркові компоненти  ОП

ЗПВ1

Педагогіка та психологія вищої школи

3,0

екзамен

ЗПВ2

Методологія та організація наукових досліджень

3,0

залік

ЗПВ3

Інтелектуальна власність в ІТ галузі

2,0

екзамен

ЗПВ4

Охорона праці в ІТ галузі

2,0

екзамен

ППВ1

Професійна комунікація та управління конфліктами

3,0

залік

ППВ2

Системи машинного навчання

4,0

екзамен

ППВ3

Сіткове планування

4,0

залік

ППВ4

Методи Data Science

3,0

залік

ППВ5

Методика викладання комп'ютерних наук у вищій школі

5,0

екзамен

ППВ6

Моделювання соціально-економічних та екологічних процесів

5,0

екзамен

ППВ7

Бізнес-аналіз в ІТ-проєктах

5,0

залік

ППВ8

Сучасні клієнтські web-технології

3,0

залік

ППВ9

Системи та методи прийняття рішень в соціальних та економічних системах

3,0

залік

ППВ10

Теоретичні основи прикладних досліджень

3,0

залік

       

Загальний обсяг вибіркових компонент:

23(26%)

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90

Робочий навчальний план 2020-2021 н.р.

Робочий навчальний план 2021-2022 н.р.