Спеціальність 124 Системний аналіз, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітня програма "Системний аналіз"

Навчальний план

Перелік компонент освітньої програми "Системний аналіз"

та силабуси до них

Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма

підсумк. контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ЗПО1

Актуальні питання історії та культури України

3

екзамен

ЗПО2

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

екзамен

ЗПО3

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

6

залік, екзамен

ЗПО4

Філософія

4

екзамен

ППО1

Алгебра і геометрія

8

екзамен

ППО2

Аналіз даних

3

екзамен

ППО3

Архітектура обчислювальних систем

4

залік

ППО4

Бази даних та інформаційні системи

5

екзамен

ППО5

Випадкові процеси

4

екзамен

ППО6

Дискретна математика

5

залік

ППО7

Диференціальні рівняння

7

залік, екзамен

ППО8

Комп'ютерне моделювання жорстких процесів та систем

4

екзамен

ППО9

Комп'ютерні мережі

4

екзамен

ППО10

Математичне та комп'ютерне моделювання

4

залік

ППО11

Математичний аналіз

10

екзамен

ППО12

Методи оптимізації та дослідження операцій

6

залік, екзамен

ППО13

Основи інформаційної безпеки

4

екзамен

ППО14

Основи теорії систем

4

екзамен

ППО15

Об'єктно-орієнтоване програмування

5

залік

ППО16

Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка

3

залік

ППО17

Обчислювальні методи

4

екзамен

ППО18

Операційні системи

4

екзамен

ППО19

Основи інтернет-технологій

4

залік

ППО20

Основи штучного інтелекту

4

залік

ППО21

Прикладний функціональний аналіз

3

залік

ППО22

Програмування

14

залік, екзамен

ППО23

Проектування програмних систем

4

екзамен

ППО24

Системи та методи прийняття рішень

4

екзамен

ППО25

Системне програмування

4

залік

ППО26

Теорія алгоритмів

5

екзамен

ППО27

Теорія ймовірностей та математична статистика

5

екзамен

ППО28

Теорія керування

4

екзамен

ППО29

Курсова робота

3

Захист

ППО30

Обчислювальна практика

6

Захист

ППО31

Виробнича практика

6

Захист

ППО32

Кваліфікаційна робота

6

захист

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

            176(73,33%)

Вибіркові компоненти  ОП

ЗПВ1

Професійна іноземна мова

11

залік, екзамен

ЗПВ2

Фізичне виховання*

3

залік

ЗПВ3

Громадське здоров'я та медицина порятунку

3

залік

ЗПВ4

Фізичне виховання

3

залік

ЗПВ5

Вибіркова дисципліна із загальноуніверситетського переліку

18

залік

ППВ1

Олімпіадні задачі з інформаційних технологій

3

залік

ППВ2

Пакети прикладних програм

3

залік

ППВ3

Використання MS Excel у BigData

3

залік

ППВ4

Програмування мовою Python

3

залік

ППВ5

Бібліотеки мови Python

3

залік

ППВ6

Обробка зображень та мультимедія

3

залік

ППВ7

Фінансова математика

3

залік

ППВ8

Web-технології та web-програмування

3

залік

ППВ9

Математична статистика із застосуванням мови R

3

залік

ППВ10

Поглиблена 3D-графіка

3

залік

ППВ11

Програмування та підтримка Веб-застосунків

3

залік

ППВ12

Створення веб-додатків з використанням фреймворку Django мови Python

3

залік

ППВ13

Сучасні СУБД

3

залік

ППВ14

Технології програмування на Java

3

залік

ППВ15

Додаткові розділи теорії ймовірностей та математичної статистики

4

залік

ППВ16

Контроль якості та тестування програмного забезпечення

4

залік

ППВ17

Системи штучного інтелекту

4

екзамен

ППВ18

Фреймворки JavaScript

3

залік

ППВ19

Інформаційні системи обліку та логістика

8

залік, екзамен

ППВ20

Платформи корпоративних інформаційних систем

8

залік, екзамен

ППВ21

Комунікативні технології в управлінні проєктами

3

залік

ППВ22

Комунікації та теорія конфліктів

3

залік

ППВ23

Розробка програмних додатків для мобільних пристроїв

4

залік

ППВ24

Технології високопродуктивних обчислень

4

залік

ППВ25

Управління ІТ проєктами

4

залік

ППВ26

Актуарна математика

3

залік

ППВ27

Моделювання жорстких систем

3

екзамен

ППВ28

Розробка комп'ютерних ігор

3

залік

ППВ29

Технології машинного навчання

3

залік

ППВ30

Чинники успішного працевлаштування

3

залік

ППВ31

Військова підготовка*

29

 

 

Теорія програмування

 

залік

 

Математичні моделі в економіці

 

залік

 

Розподілені інформаційно-аналітичні системи

 

залік

 

Прикладний статистичний аналіз з використанням Python

 

залік

 

Інтелектуальні інформаційні системи

 

залік

Загальний обсяг вибіркових компонент:

64(26,67%)

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

Робочий навчальний план 2021-2022 н.р.

Робочий навчальний план 2021-2022 н.р.

Робочий навчальний план 2021-2022 н.р.

Робочий навчальний план 2021-2022 н.р.