Спеціальність 124 Системний аналіз, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітня програма "Системний аналіз"

Навчальний план

Проєкт освітньої програми "Системний аналіз" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (зі змінами 2023 р.)

Пропозиції та відгуки щодо удосконалення освітньої програми надсилайте на кафедральну пошту mathmod@chnu.edu.ua

Перелік компонент освітньої програми "Системний аналіз"

та силабуси до них

Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма

підсумк. контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ЗПО1

Актуальні питання історії та культури України

3

екзамен

ЗПО2

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

екзамен

ЗПО3

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

6

залік, екзамен

ЗПО4

Філософія

4

екзамен

ППО1

Алгебра і геометрія

8

екзамен

ППО2

Аналіз даних

3

екзамен

ППО3

Архітектура обчислювальних систем

4

залік

ППО4

Бази даних та інформаційні системи

5

екзамен

ППО5

Випадкові процеси

4

екзамен

ППО6

Дискретна математика

5

залік

ППО7

Диференціальні рівняння

7

залік, екзамен

ППО8

Комп'ютерне моделювання жорстких процесів та систем

4

екзамен

ППО9

Комп'ютерні мережі

4

екзамен

ППО10

Математичне та комп'ютерне моделювання

4

залік

ППО11

Математичний аналіз (1 сем., 2 сем.)

10

екзамен

ППО12

Методи оптимізації та дослідження операцій

6

залік, екзамен

ППО13

Основи інформаційної безпеки

4

екзамен

ППО14

Основи теорії систем

4

екзамен

ППО15

Об'єктно-орієнтоване програмування

5

залік

ППО16

Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка

3

залік

ППО17

Обчислювальні методи

4

екзамен

ППО18

Операційні системи

4

екзамен

ППО19

Основи інтернет-технологій

4

залік

ППО20

Основи штучного інтелекту

4

залік

ППО21

Прикладний функціональний аналіз

3

залік

ППО22

Програмування

14

залік, екзамен

ППО23

Проектування програмних систем

4

екзамен

ППО24

Системи та методи прийняття рішень

4

екзамен

ППО25

Системне програмування

4

залік

ППО26

Теорія алгоритмів

5

екзамен

ППО27

Теорія ймовірностей та математична статистика

5

екзамен

ППО28

Теорія керування

4

екзамен

ППО29

Курсова робота

3

захист

ППО30

Обчислювальна практика

6

захист

ППО31

Виробнича практика

6

захист

ППО32

Кваліфікаційна робота

6

захист

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

            176(73,33%)

Вибіркові компоненти  ОП

ЗПВ1

Професійна іноземна мова (4-6 семестри, 8 семестр)

11

залік, екзамен

ЗПВ2

Фізичне виховання (за видами спорту)

3

залік

ЗПВ3

Громадське здоров'я та медицина порятунку

3

залік

ЗПВ4

Фізичне виховання ІІ

3

залік

ЗПВ5

Вибіркова дисципліна із загальноуніверситетського переліку

18

залік

ППВ1

Олімпіадні задачі з інформаційних технологій

3

залік

ППВ2

Пакети прикладних програм

3

залік

ППВ3

Використання MS Excel у BigData

3

залік

ППВ4

Програмування мовою Python

3

залік

ППВ5

Бібліотеки мови Python

3

залік

ППВ6

Обробка зображень та мультимедія

3

залік

ППВ7

Фінансова математика

3

залік

ППВ8

Web-технології та web-програмування

3

залік

ППВ9

Математична статистика із застосуванням мови R

3

залік

ППВ10

Поглиблена 3D-графіка

3

залік

ППВ11

Програмування та підтримка Веб-застосунків

3

залік

ППВ12

Створення веб-додатків з використанням фреймворку Django мови Python

3

залік

ППВ13

Сучасні СУБД

3

залік

ППВ14

Технології програмування на Java

3

залік

ППВ15

Додаткові розділи теорії ймовірностей та математичної статистики

4

залік

ППВ16

Контроль якості та тестування програмного забезпечення

4

залік

ППВ17

Системи штучного інтелекту

4

екзамен

ППВ18

Фреймворки JavaScript

3

залік

ППВ19

Інформаційні системи обліку та логістика

8

залік, екзамен

ППВ20

Платформи корпоративних інформаційних систем

8

залік, екзамен

ППВ21

Комунікативні технології в управлінні проєктами

3

залік

ППВ22

Комунікації та теорія конфліктів

3

залік

ППВ23

Розробка програмних додатків для мобільних пристроїв

4

залік

ППВ24

Технології високопродуктивних обчислень

4

залік

ППВ25

Управління ІТ проєктами

4

залік

ППВ26

Актуарна математика

3

залік

ППВ27

Математичні моделі в економіці

3

залік

ППВ28

Розробка комп'ютерних ігор

3

залік

ППВ29

Технології машинного навчання

3

залік

ППВ30

Чинники успішного працевлаштування

3

залік

ППВ31

Прикладний статистичний аналіз з використанням Python

4

залік

 

Інтелектуальні інформаційні системи

3

залік

 

Військова підготовка*

29

 

Загальний обсяг вибіркових компонент:

64(26,67%)

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

Робочий навчальний план 2021-2022 н.р.

Робочий навчальний план 2021-2022 н.р.

Робочий навчальний план 2021-2022 н.р.

Робочий навчальний план 2021-2022 н.р.