Спеціальність 124 Системний аналіз, другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітня програма "Системний аналіз"

Навчальний план

Перелік компонент освітньої програми "Системний аналіз"

та силабуси до них

Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма

підсумк. контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ЗПО1

Науковий семінар

3,0

залік

ППО1

Інтелектуальні системи прийняття рішень

4,0

залік

ППО2

Інформаційні системи та технології в системному аналізі

4,0

екзамен

ППО3

Інтелектуальний аналіз даних та моделювання кризових явищ

4,0

залік

ППО4

Моделювання соціально-економічних та екологічних процесів

5,0

екзамен

ППО5

Обробка структурованих та неструктурованих даних BigData

4,0

екзамен

ППО6

Прогнозування в системному аналізі

4,0

екзамен

ППО7

Системи машинного навчання

3,0

екзамен

ППО8

Технології Blockchain та прогнозування фінансових ринків

3,0

екзамен

ППО9

Технології розробки розподілених баз даних

3,0

залік

ППО10

Кваліфікаційна робота

10,0

Захист

ППО11

Технологічна практика

8,0

Захист

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

65

Вибіркові компоненти  ОП

ЗПВ1

Педагогіка та психологія вищої школи

3,0

екзамен

ЗПВ2

Методологія та організація наукових досліджень

3,0

залік

ЗПВ3

Інтелектуальна власність в ІТ галузі

2,0

екзамен

ЗПВ4

Охорона праці в ІТ галузі

2,0

екзамен

ППВ1

Математичне моделювання динамічних систем і процесів

3,0

екзамен

ППВ2

Програмні засоби управління проектами

3,0

залік

ППВ3

Сіткове планування

3,0

залік

ППВ4

Стохастичні задачі оптимального керування та їх реалізація на ПК

3,0

залік

ППВ5

Маркетингові комунікації в інформаційному суспільстві

3,0

залік

ППВ6

Методика викладання комп'ютерних наук у вищій школі

5,0

екзамен

ППВ7

Технології паралельного програмування

5,0

залік

ППВ8

Системи глибокого навчання Deep Learning

3,0

залік

ППВ9

Додаткові розділи фізико-математичних дисциплін

3,0

залік

ППВ10

Системи та методи прийняття рішень в соціальних та економічних системах

3,0

залік

ППВ11

Асистенська практика / Проектний практикум

4,0

Захист

Загальний обсяг вибіркових компонент:

25

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90

Робочий навчальний план 2021-2022 н.р.

Робочий навчальний план 2021-2022 н.р.