колектив кафедри математичного моделювання

ЗАСНУВАННЯ КАФЕДРИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Кафедра математичного моделювання створена відповідно до наказу Мінвузу УРСР від 19 червня 1987 року та наказу по Чернівецькому університету 187 від 26 жовтня 1987 року для забезпечення спеціалізації науково-виробничого профілю спеціальності «Математика».

Кафедра створена на базі чотирьох кафедр математичного факультету: математичних проблем управління і кібернетики, диференціальних рівнянь, прикладної математики і механіки та математичного аналізу.

Основні віхи розвитку кафедри математичного моделювання

Перший навчальний рік кафедра працювала в такому складі: завідувач кафедри професор Степан Івасишен, доценти Петро Вигнан, Ярослав Дрінь, Богдан Коваль, Володимир Лавренчук та Володимир Ясинський, асистенти кандидати наук Василь Городецький і Василь Григорків, старший лабо­рант Світлана Курінна. Після цього кафедру у 1989-1999 роки поповнили доценти Іраїда Веренич та Аркадій Семчук (1989), кандидати наук Мирослав Бойчук (1993 р.), Іван Клевчук (1994 р.) та  молоді випускники факультету Оксана Кондур (1990 р.), Василь Вільчак (1991 р.), Тетяна Готинчан (1991 р.), Владислав Літовченко (1993 р.), Ігор Юрченко (1995 р.), Віталій Дронь (1995 р.), Галина Пасічник (1997 р.), Фратовчан Т.М. (1999 р.). При переході кафедри на забезпечення спеціальності «Соціальна інформатика» вона поповнилася новими викладачами: Кушнірчук В.Й., Піддубна Л.А., Матвій О.В., Караванова Т.П., Іліка С.А. Перехід на нові спеціальності після 2015 року був підтриманий молодими випускниками: Перцов А.С., Горбатенко М.Ю., Шкільнюк Д.В., Дорош А.Б.

Першим завідувачем кафедри математичного моделювання став професор Степан Дмитрович Івасишен – випускник кафедри диференціальних рівнянь та аспірантури при ній, пройшов на цій кафедрі шлях від асистента до завідувача кафедри. Степан Дмитрович Івасишен в 1981 році захистив докторську дисертацію, автор понад 240 публікацій, серед яких монографія «Analytic methods in the theory of differential and pseudo-differential equations of parabolic type» (Basel-Boston-Berlin: Birkhauser, 2004), 12 навчальних посібників. Підготував 14 кандидатів і 2 докторів наук.

Степан Івасишен був серед академіків-засновників Академії наук вищої школи України. Член Українського (з 1995 р.) та Американського (з 1996 р.) наукових математичних товариств, член редколегій чотирьох фахових журналів.

З 26 серпня 2003 року кафедру очолює Академік академії наук вищої школи, доктор фізико-математичних наук, професор Черевко Ігор Михайлович.

Ігор Черевко розпочав трудову діяльність після закінчення у 1978 році Чернівецького державного університету на посаді асистента, з 1986 року працював доцентом кафедри прикладної математики, профе­сором та завідувачем кафедри математич­ного моделювання (до січня 2017 року і з січня 2020 року), з 2005 року до грудня 2019 року деканом факультету. У 1997 році відзначений грантом «Соросівський доцент» міжнародного фонду Відродження.

Черевко І.М. – член НМК №7, підкомісія 122 Комп’ютерні науки МОНУ, був координатором від ЧНУ проекту за програмою ERASMUS+ «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі Європейських стандартів та рекомендацій». Пройшов у 2016 році стажування в університеті Кобленц-Ландау (Німеччина).

Ігор Михайлович – автор понад 250 публікацій, серед яких 1 монографія «Регулярно i сингулярно збурені дифеpенцi­ально-функцiональнi piвняння» (1996), розділ монографії Method of Resolving Functions in the Theory of Conflict – Controlled Processes (Springer Nature, 2019), 6 підручників та посібників з грифом МОНУ, 3 посібників за ухвали Вченої ради університету. Підготував 5 кандидатів наук. За значні досягнення в роботі відзначений Подякою МОН України (2005 р.), Почесною грамотою МОН України (2007 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2006 р.), Знаком відмінник освіти України (2009 р.), медаллю «На славу Чернівців» (2015 р.).

З січня 2017 року по січень 2020 року кафедру очолювала кандидат фіз.-мат. наук, доцент Піддубна Лариса Андріївна – експерт НАЗЯВО зі спеціальностей 113 Прикладна математика, 124 Системний аналіз.

У вересні 2017 року до кафедри математичного моделювання було приєднано кафедру системного аналізу і страхової та фінансової математики.

З 1988 по 2008 роки кафедра забезпечувала спеціалізацію «Математичне та комп’ютерне моделювання» із напряму «Математика», а з 2003 по 2016 роки – спеціальність «Соціальна інформатика» із напряму «Інформатика». За період існування кафедра підготувала понад 500 фахівців.

Нині кафедра забезпечує дві спеціальності: «Комп’ютерні науки» (з 2016 р.) та «Системний аналіз» (з 2017 р.) з галузі знань 12 «Інформаційні технології» за освітньо-професійними програмами: «Інформаційні технології та управління проектами» і «Системний аналіз» першого бакалавського та другого магістерського рівнів вищої освіти.

Зміст ОПП щорічно переглядається і оновлюється з метою забезпечити підготовку фахівців вищої освіти, кваліфікація яких гармонійно поєднує знання та навички як глибоких знань сучасних мов та технологій програмування так і загальної фундаментальної підготовки.

Кафедра працює у такому складі:

 • Черевко Ігор Михайлович – завідувач кафедри, доктор фіз.-мат. наук, професор;
 • Бакай Олександра Василівна – фахівець І категорії;
 • Горбатенко Микола Юрійович–канд. фіз.-мат. наук, доцент;
 • Готинчан Тетяна Іванівна – канд. фіз.-мат. наук, доцент;
 • Дорош Андрій Богданович – канд. фіз.-мат. наук;
 • Дорошенко Ірина Вікторівна – канд. фіз.-мат. наук, доцент;
 • Івасюк Галина Петрівна – канд. фіз.-мат. наук, доцент;
 • Іліка Світлана Анатоліївна –  канд. фіз.-мат. наук;
 • Караванова Тетяна Петрівна – Заслужений вчитель України;
 • Клевчук Іван Іванович – доктор фіз.-мат. наук, доцент;
 • Кушнірчук Василь Йосипович – канд. фіз.-мат. наук, доцент;
 • Матвій Олександр Васильович – канд. фіз.-мат. наук, доцент;
 • Мельник Сергій Васильович – канд. фіз.-мат. наук;
 • Пасічник Галина Савеліївна – канд. фіз.-мат. наук, доцент;
 • Перцов Андрій Сергійович – канд. фіз.-мат. наук, доцент;
 • Піддубна Лариса Андріївна – канд. фіз.-мат. наук, доцент;
 • Фонарюк Наталя Іллівна – зав. лабораторією;
 • Фратавчан Тоня Михайлівна – канд. фіз.-мат. наук, доцент;
 • Шкільнюк Дмитро Валерійович – канд. тех. наук;
 • Юрченко Ігор Валерійович – канд. фіз.-мат. наук, доцент.

Аспіранти: Гаюк Іван Миколайович, Гритчук Микола Васильович, Косович Ігор Тарасович, Тузик Ірина Іванівна, Луник Тетяна Валентинівна.

Наукова робота. Працівники кафедри ведуть значну науко­ву та науково-методичну роботу. Співробітники кафедри беруть участь у виконанні науково-дослідної роботи «Математичне та комп’ютерне моделювання динамічних процесів, що описуються детермінованими і стохастичними диференціально-функціональними та еволюційними рівняння-ми, і їх застосування».

За період існування кафедри (з 1988 р.) опубліковано 6 монографії, понад 300 статей, 500 тез доповідей, 40 навчально-методичних посібників; захищено 5 докторських (Володимир Ясинський, Василь Городецький, Василь Григорків, Владислав Літовченко, Іван Клевчук) та 13 кандидатських (Аркадій Семчук, Ігор Юрченко, Оксана Кондур, Владислав Літовченко, Тетяна Готинчан, Віталій Дронь, Галина Пасічник, Тоня Фратавчан, Галина Івасюк, Олександр Матвій, Світлана Іліка, Андрій Дорош, Олександра Осипова) дисертацій. У 2004 році доцент Владислав Літовченко, а в 2016 році асистент Дмитро Шкільнюк стали лауреатами премії Президента України для молодих вчених. На кафедрі працює аспірантура (наукові керівники професор Ігор Черевко, доцент Іван Клевчук).

Викладачі ка­фед­ри виконують і значну науково-орга­нізаційну ро­боту. Вони брали участь у підготовці і проведенні кіль­кох всеукраїнських та міжнародних конференцій, є членами спеціа­лізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій; членами редколегій фахових наукових журналів, постійно виступають офіційними опонентами на захистах канди­дат­ських та докторських дисертацій.

 

Співпраця. Кафедра працює в тісній співдружності з  Київським національ­ним університетом імені Тараса Шевченка, Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Національним університетом «Львівська Політехніка».

Для підвищення професійного рівня викладачів та забезпечення якісної практичної підготовки студентів кафедра співпрацює з ІТ компаніями SoftServe, EPAM, AMC Bridge, SharpMinds, Yukon, Desyde, eBizAutos, OSF, Global IT Support, Agiliway, Valtech, Solvd та багатьма іншими.

 
Студенти та викладачі на екскурсії в ІТ компанії SharpMinds    Студенти та викладачі на екскурсії в ІТ компанії SoftServe

Кафедра математичного моделювання має налагоджені тісні зв’язки із IT Cluster «Chernivtsi IT Community». Зокрема, проведено онлайн День абітурієнта 30 квітня 2022 р., IT-сніданки: «React migration on a big project with cyclic refactoring» (10.09.2022), доповідачем яких був випускник кафедри, Senior Frontend Dev, Tech lead at Helloflex, Sharpminds Чік Маріус та «Як НЕ круто бути РМ» (8.11.2022).

Навчальна робота. Бакалаври і магістри спеціальностей «Комп’ютерні науки» та «Системний аналіз» отримують фахову теоретичну і практичну підготовку з професійного програмування, сучасних інформаційних технологій, моделю­вання та системного аналізу. Кафедра забезпечує викладання дисциплін з сучасних інформаційних комп’ютерних техно­логій, моделювання та прогнозування в екологічних, еконо­мічних і соціальних процесах; розробки, проектування і впро­вадження сучасних мережевих техноло­гій; операційних систем (Linux, Windows, Android, IOS та ін.); розробки приклад­них програм ведення баз даних на плат­формі клієнт-сервер та систем авто­мати­зованого управління підпри­ємствами; розробки програм­них додатків для мо­більних пристроїв; методів Internet-тех­нологій; мов програ­мування C, C++, C#, Java, PHP, Python, Java Script, Ruby тощо.

Під керівництвом Караванової Т.П. успішно працює гурток для студентів кафедри «Розв’язування олімпіадних задач з інформатики». Учасники гуртка щороку беруть активну участь у Міжнародній студентській олімпіаді з програмування ACM / ICPC. Зокрема у 2019-2022 роках команди студентів кафедри вибороли призові місця та брали участь  у півфіналі світу студентської олімпіади з програмування (європейський регіон).

 
Всеукраїнська студентська олімпіада з програмування (ACM / ICPC олімпіада) 2019 р.    Студенти спеціальності «Комп`ютерні науки» на лабораторному занятті в комп’ютерному класі

Випускники кафедри успішно працюють в комп’ютерних компаніях, приватних фірмах та державних установах України, а також у зарубіжних компаніях Естонії, Ізраїлю, Польщі, Нідерландів, США, Канади та інших країн. 

Профорієнтаційна робота. З  2020  року на кафедрі працює «Онлайн школа з програмування» для учнів шкіл області. Викладачі кафедри проводять заняття з програмування у Буковинській Малій академії наук (Фратавчан Т.М.), беруть участь у проведенні занять в обласній профільній онлайн-школі для обдарованих учнів «Інтелект Буковини», яка організовується Малою академією наук (Піддубна Л.А., Шкільнюк Д.В., Пасічник Г.С., Готинчан Т.І, Івасюк Г.П, Фратавчан Т.М.). Крім того, викладачі кафедри беруть участь у курсах підвищення кваліфікації для вчителів інформатики (Караванова Т.П., Готинчан Т.І., Юрченко І.В., Дорош А.Б., Піддубна Л.А.), є членами журі міських та обласних олімпіад з ІТ та програмування (Черевко І.М., Піддубна Л.А., Караванова Т.П., Готинчан Т.І., Іліка С.А.), а також членами журі всеукраїнських олімпіад (Караванова Т.П.). Наші викладачі беруть участь у проекті «Очний курс підготовки абітурієнтів до мультитесту НМТ», яку огранізовує студентський парламент ЧНУ разом з Департаментом освіти Чернівецької ОВА. Також кафедра бере  участь у проведенні онлайн-курсів для підготовки до ЗНО з математики «Лайфхаки від матфаку», які організовує факультет  математики та інформатики.

Заняття в обласній профільній онлайн-школі для обдарованих учнів «Інтелект Буковини», 2019 р.

 

 • 1987-2003
 • 2003-2015
 • 2016-2019
 • Сьогодення
Iv
1987-2003 рр.

Кафедра математичного моделювання

працює під керівництвом професора

Івасишена Степана Дмитровича

 

Випускник фізико-математичного факуль­тету ЧДУ 1959 р., закінчив аспірантуру при кафедрі диференціальних рівнянь ЧДУ в 1963 р.. Вчене звання доцента присвоєно в 1966 р. і професора – в 1984 р. У 1992 р.  обраний академіком АН ВШ України (відділення математики). Член Українського (1995 р.) та Американського (1996 р.) наукових математичних товариств. Нагороджений орденом (1971 р.), медаллю (1970 р.) і знаком “Відмінник освіти України” (1995 р.). Захистив кандидатську дисертацію на тему: “Оцінки розв’язків 2b-параболічних систем та їх застосування” в 1963 р. Докторську дисертацію “Матриці Гріна параболічних крайових задач” захистив у 1981 р. З 1988 р. очолює кафедру математичного моделювання. Спеціаліст з теорії диференціальних рівнянь з частинними похідними і теорії операторів.  

Ch
2003-2015 рр.

Кафедра математичного моделювання

працює під керівництвом професора

Черевка Ігора Михайловича

Детальніше

P
2016-2019

Кафедра математичного моделювання

працює під керівництвом

доцента Піддубної Лариси Андріївни

Детальніше

Ch
Сьогодення

Завідувач кафедри математичного моделювання

професор Черевко Ігор Михайлович

 

Детальніше