Дорошенко Ірина Вікторівна

Дорошенко Ірина Вікторівна

доцент

У 2000 році закінчила математичний  факультет Чернівецького державного університету (кафедра математичного моделювання). У 2000 - 2002 рр. працювала спочатку інженером, а потім асистентом кафедри інформаційних систем Чернівецького факультету НТУ “ХПІ”. З 2002 працювала асистентом кафедри МІПС ЧНУ (у 2010 р. кафедру МіПС перейменовано на кафедру стохастичного та системного аналізу (СтаСА)).

У 2007 р. поступила в аспірантуру Iнституту кібернетики ім. В.М.Глушкова (м. Київ). У 2008 році в Інституті кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.05.01 - "Теоретичні основи інформатики та кібернетики" на тему “Стійкість динамічних систем з післядією випадкової структури з урахуванням марковських збурень” (Науковий керівник - доктор фізико-математичних наук, професор Кнопов П.С., офіційні опоненти - доктор фіз.-мат.наук, професор, академік НАН України, Радник при дирекції Інституту математики НАН України КОРОЛЮК В.С. і кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник Інституту кібернетики НАН України Чикрій Г.Ц.).

 З 2017 року - доцент кафедри математичного моделювання.

Scopus Author ID: 55630850500 

Google Scholar: http://scholar.google.com.ua/... 

ORCID ID: 0000-0001-8729-1768 

ResearcherID: D-6112-2016 

Основні наукові публікації:

1. Cтійкість систем диференціально-функціональних рівнянь з дискретними марковськими параметрами та зовнішніми збуреннями // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: фізико-математичні науки: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т, 2015. – Вип.12. – С.69 74.

2. Дорошенко І.В. Математичне моделювання та вибір сильного розв’язку систем стохастичних диференціально-функціональних рівнянь з інтегральними контракторами та пуассоновими збуреннями // Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти – Чернівці: ЧНУ, 2015. – Т.6, вип. 1. – С.71-78.3.

3. Дорошенко І.В. Про труднощі створення математичних моделей динамічних систем із післядією та з марковськими збуреннями // Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти – Чернівці: ЧНУ, 2015. – Т.6, вип. 2. – С.15-18.

4. Антонюк С.В., Дорошенко І.В. Алгоритм побудови наближення до оптимального керування квазілінійними стохастичними динамічними системами Іто-Скорохода з малим параметром // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2013. –Вип 3. – С. 48-55.

5. Дорошенко І.В., Малик І.В. Напівмарковські випадкові еволюції у схемі дифузійної апроксимації// Науковий вісник ужгородського університету. Математика та інформатика. – 2013. – Вип. 24, № 1. – С. 92-100.

6. Антонюк С.В., Дорошенко І.В., Малик І.В. Одне узагальнення моделі Кокса-Росса-Рубінштейна та відповідний неперервний аналог// Науковий вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.. Математичне та комп’ютерне моделювання. – 2013. – В.8. – С. 7-11. 119-123.

7. Антонюк С.В., Дорошенко И.В. Асимптотическая стохастическая устойчивость решений динамических систем с последействием с учетом марковских возмущений // Кибернетика и системный анализ. – 2013. – №.2 – С.52-56.

8. Дорошенко І.В., Борисенко І.С. Стійкість лінійного диференціально-функціонального рівняння з марковськими параметрами // Сборник науч¬ных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Совре¬менные направления теоретических и прик¬ладных исследований ‘2013» (Одесса, 19-30 марта 2013 г.). – Выпуск 1. Том 11. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2013. – ЦИТ: 113-0246. – С.107-109. (керівник – Дорошенко І.В.)

9. Дорошенко І.В., Голик А.О. Експоненціальна стійкість динамічних систем випадкової структури //Сборник науч¬ных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Совре¬менные направления теоретических и прик¬ладных исследований ‘2013» (Одесса, 19-30 марта 2013 г.). – Выпуск 1. Том 11. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2013. – ЦИТ: 113-0246. – С.107-109. (керівник – Дорошенко І.В.)

10. Doroshenko I.V., Antonyuk S.V.Asymptotic stochastic stability of solutions to dynamic systems with markov parameters // Cybernetics and System Analysis, Vol.49,№2, pp. 52-56, March 2013 

Бібліографічний перелік публікацій

Фахові видання

  1. Дорошенко І.В., Циба Н.В. Застосування методу стохастичних функціоналів Ляпунова-Красовського до реальних задач з марковськи­ми перемиканнями // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – Том 8, випуск 2. – Чернівці: ЧНУ, 2017. – С. 73-76.

Міжнародні українські матеріали конференцій

  1. В. Ясинський, I. Юрченко, I. Дорошенко, Т. Лукашiв. Достатнi умови iснування функцiонала Ляпунова-Красовського для стохастичної динамiчної системи випадкової структури зi скiнченною пiслядiєю // Сучаснi проблеми математики та її застосування в природничих науках i iнформацiйних технологiях: Матерiали мiжнар. наук. конф., присвяч. 50-рiччю факультету математики та iнформатики ЧНУ (17–19 вересня 2018 р.). – Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т, 2018. – С. 115.
  2. Дорошенко I., Лукашiв Т., Юрченко I., Ясинський В. Стохастична рiзницева модель динамiки популяцiї з марковськими параметрами i перемиканнями // Сучаснi проблеми диференцiальних рiвнянь та їх застосування: Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 100-рiччю вiд дня народження професора С.Д. Ейдельмана, 16-19 вересня 2020 р. – Чернiвцi : Чернiвецький нац. ун-т, 2020. – С. 120-121.
  3. Дорошенко І.В., Ясинський В.К. Обернена теорема другого методу Ляпунова-Красовського для динамічних систем випадкової структури зі скінченою післядією // Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки: праці IX Міжнародної науково-практичної конференції (ПІКТ – 2020), м. Чернівці, 28-31 жовтня 2020. – Чернівці : Чернiвецький нац. ун-т, 2020. – С. 75-77.