Фратавчан Тоня Михайлівна

Фратавчан Тоня Михайлівна

доцент

У 1994-1999 роках навчалася на кафедрі математичного моделювання математичного факультету Чернівецького національного університету. Закінчила університет у 1999 році за спеціальністю «Математика». У 2000-2003 роках навчалася в аспірантурі при кафедрі математичного моделювання під керівництвом проф., доктора фіз.-мат. наук Івасишена С.Д. У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Властивості розв'язків 2b-параболічних систем, визначених у необмежених за часовою змінною областях», за спеціальністю «Диференціальні рівняння». У 2007 році отримала наукове звання доцента кафедри математичного моделювання.

На кафедрі математичного моделювання працює з 1999 року. 

Проходила стажування в Чернівецькій філії ІППММ імені Я.С. Підстригача (2009-2010 рр.), Національний університет «Львівська політехніка» (2015 р.), Сучавський університет «Штефан чел Маре» (м. Сучава, Румунія, 2019 р.).

З 2016 року займається самоосвітою у напрямку програмування, штучний інтелект та контроль якості і тестування програмного забезпечення. У 2021 році пройшла 2-місячні курси з тестування програмного забезпечення при фірмі SoftServe ("GENERIC TAE CRASH COURSE"). Пройшла низку курсів на онлайн платформах Coursera, Prometheus, Sigma Software University.

СЕРТИФІКАТИ КУРСІВ

SCOPUS Author ID: 57203025062

Google Scholar:  https://scholar.google.com/citations?user=jZziviQAAAAJ&hl=en

Researcher ID:  https://publons.com/researcher/3145878/tonia-fratavchan/

ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-1076-0794

Забезпечує викладання дисциплін:

 1. Програмування (мова Python).
 2. Об'єктно-орієнтоване програмування.
 3. Контроль якості та тестування програмного забезпечення.
 4. Математичні основи інформаційної діяльності.

Бібліографічний перелік публікацій

Навчальні посібники

 1. Фратавчан В.Г., Фратавчан Т.М., Лазорик В,В. Алгоритмізація та програмування, навчальний посібник для закладів вищої освіти. – ЧНУ, 2022. – 286 с.
 2. Вища математика. Лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія. Навчальний посібник / Укл.: Івасюк Г.П., Фратавчан Т.М., Готинчан Т.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2023. – 164 с.

Методичні роботи

 1. Основи інформатики: Методичні рекомендації та практичні завдання / Укл.: Балабушенко Т.М., Лаюк В.В. – Чернівці: Рута, 2006. – 64 с.
 2. Завдання для модульно-рейтингового контролю з вищої математики / Укл.: Балабушенко Т.М., Івасюк Г.П., Лавренчук В.П. – Чернівці: Рута, 2007. – 104 с.
 3. Завдання для модульно-рейтингового контролю з дисципліни “Математика для економістів”. Ч.2. Теорія ймовірностей та математична статистика [Текст] / Укл.: Готинчан Т.І., Івасюк Г.П., Фратавчан Т.М. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 152 с. – 100 пр. – ISBN 978-966-423-051-0.
 4. Організація та обробка електронної інформації: Методичні вказівки та завдання для лабораторних робіт. Укл. В.Г.Фратавчан, Т.М.Фратавчан. – Чернівці: Золоті литаври, 2013. – 40 с.
 5. Інформатика і програмування: Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт. Частина перша. Укл.: Т.М.Фратавчан, Г.П.Івасюк, В.Г.Фратавчан. – Чернівці: «Золоті литаври», 2014. – 48 с.
 6. Основи інформатики: Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт. Укл. Т.М.Фратавчан. - Чернівці: "Золоті литаври", 2015. - 36 с.
 7. Інформатика і програмування: Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт. Частина друга. Укл.: Г.П. Івасюк, Т.М. Фратавчан, В.Г. Фратавчан. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2016. – 47 с.
 8. Олімпіадні задачі з інформаційних технологій: Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт. Укл.: Г.П. Івасюк, Л.А. Піддубна, Т.М. Фратавчан. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2018. – 64 с.
 9. Фратавчан Т.М., Івасюк Г.П. Об’єктно-орієнтовне програмування в середовищі Lazarus: Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2019. – 32 с.
 10. Програмування: методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт. Частина 1. Укл.: Т. М. Фратавчан, Г. П. Івасюк, В. Г. Фратавчан. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2022. 64 с.
 11. Алгоритмізація та програмування : Методичні вказівки та завдання для лабораторних робіт (для студентів спеціальностей «Комп’ютерні науки», «Програмна інженерія», «Комп’ютерна інженерія»). Укл. В.Г. Фратавчан, Т.М. Фратавчан, В.В. Лазорик. – Чернівці: ЧНУ, 2022. – 44 с.
 12. Методи та системи штучного інтелекту: Методичні вказівки та завдання для лабораторних робіт, укл. В.Г. Фратавчан, Т.М. Фратавчан. – Чернівці: ЧНУ, 2023. – 36 с.

Українські академічні видання

 1. Балабушенко Т.М., Iвасишен С.Д. Крайова задача Дiрiхле без початкової умови для рiвняння Колмогорова дифузiйного процесу Уленбека-Орнштейна з виродженням // Дослiдження математичних моделей: Зб. наук. пр. – К.: Iн-т математики НАН України, 1997. – С. 21– 29.
 2. Балабушенко Т.М., Iвасишен С.Д. Про властивостi розв'язкiв \overrightarrow{2b}-параболiчних систем у необмежених за часовою змiнною областях // Мат. методи та фiз.-мех. поля.– 2002. – Т.45, № 4. – C. 19 – 26.
 3. Балабушенко Т.М., Івасишин Л.М. Фундаментальні матриці розв’язків поліноміальної в’язки еліптичних систем, породжених параболічною системою // Мат. методи та фiз.-мех. поля.– 2004. – Т.47, № 4. – C. 95 – 100.

Фахові видання

 1. Балабушенко Т.М. Про оцiнки в необмежених вiдносно часової змiнної областях фундаментальної матрицi розв'язкiв задачi Кошi для  \overrightarrow{2b}-параболiчних систем // Мат. студiї.– 2002. – Т. 17, N 2. – C.163 – 174.
 2. Балабушенко Т.М. Властивостi розв'язкiв \overrightarrow{2b}-параболiчних систем в областях, необмежених вiдносно часової змiнної // Мат. студiї. – 2002. – Т. 18, N 1. – C. 69 – 78.
 3. Балабушенко Т.М., Iвасишен С.Д. Крайовi задачi Фур'є для рiвняння Колмогорова дифузiйного процесу Уленбека-Орнштейна з виродженням // Наук. вiсник Чернiвецького ун-ту: Зб. наук. пр. Вип. 46. Математика. – Чернiвцi: Рута, 1999. – С. 5 – 12.
 4. Балабушенко Т.М. Оцiнки фундаментальної матрицi розв'язкiв задачi Кошi для \overrightarrow{2b}-параболiчних систем у необмежених вiдносно часової змiнної областях та їх застосування // Вiсник Нац. ун-ту "Львiвська полiтехнiка". № 411. Прикладна  математика. – 2000. – C. 6– 11.
 5. Балабушенко Т.М. Побудова та оцiнки фундаментальних матриць розв'язкiв полiномiальної в'язки \overrightarrow{2b}-елiптичних систем, породжених  -параболiчною системою // Наук. вiсник Чернiвецького ун-ту: Зб. наук. пр. Вип. 160. Математика. – Чернiвцi: Рута, 2003. – С. 5 – 10.
 6. Балабушенко Т.М. Про оцінки в необмежених відносно часової змінної областях матриці Гріна задачі Коші для \overrightarrow{2b}-параболічних систем та їх застосування // Нелинейные граничные задачи. – 2003. – Вип. 13. – С. 3-9.
 7. Балабушенко Т.М., Івасишен С.Д., Лавренчук В.П., Мельничук Л.М. Фундаментальний розв’язок задачі Коші для деяких параболічних рівнянь з оператором Бесселя і зростаючими коефіцієнтами // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. пр. Вип. 288. Математика. – Чернівці: Рута, 2006. – С.5–11.
 8. Балабушенко Т.М., Івасишен С.Д., Лавренчук В.П., Мельничук Л.М. Задача Коші для деяких параболічних рівнянь з оператором Бесселя і зростаючими коефіцієнтами // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. пр. Вип. 314–315. Математика. – Чернівці: Рута, 2006. – С.7–16.
 9. Балабушенко Т.М., Івасишен С.Д., Лавренчук В.П., Мельничук Л.М. Інтегральне зображення розв’язків деяких параболічних рівнянь з оператором Бесселя і зростаючими коефіцієнтами // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. пр. Вип. 336–337. Математика. – Чернівці: Рута, 2007. – С.7–15.
 10. Івасишен С.Д., Івасюк Г.П., Фратавчан Т.М. Про властивості розв’язків деяких ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова на необмежених часових інтервалах // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: математика: зб.наук.пр. – Т.1, № 1–2. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2011. – С.47–56.

Міжнародні українські матеріали конференцій

 1. Balabushenko T.М. On estimates of Green matrix of the Cauchy problem for  \overrightarrow{2b}-parabolic systems in unbounded with respect to time variable domains and their applications // Intern. Conf. "Nonlinear Partial Differential Equations" (Kyiv, August 22– 28, 2001): Book of abstracts. – Donetsk, 2001. –  P. 13.
 2. Балабушенко Т.М., Iвасишен С.Д. Про коректну розв'язнiсть задач без початкових умов для деяких параболiчних систем // Мiжнар. наук. конф. "Диференцiальнi рiвняння i нелiнiйнi коливання" (27 – 29 серпня 2001 р., Чернівці): Тези доп. – Київ, 2001. – С. 11 - 12.
 3. Балабушенко Т.М. Властивостi фундаментальної матрицi розв'язкiв задачi Кошi для \overrightarrow{2b}-параболiчних систем на нескiнченному часовому iнтервалi // Мiжнар. наук. конф. "Новi  пiдходи до розв'язування диференцiальних рiвнянь" (1 – 5 жовтня 2001 р., Дрогобич): Тези доп. – C. 9.
 4. Балабушенко Т.М., Ивасишен С.Д. Свойства решений общих -параболических систем в неограниченных по временной переменной областях // Дев'ята Мiжнар. наук. конф. iменi академiка М.Кравчука (16 – 19 травня 2002 р., Київ): Матерiали конференцiї. – Київ:НТУ “КПІ”, 2002. – С. 16.
 5. Балабушенко Т.М. Про властивостi розв'язкiв \overrightarrow{2b}-параболiчних систем  довiльних порядкiв в необмежених за часовою змiнною областях // Мiжнар. наук. конф. "Шостi Боголюбовськi читання" (26 – 20 серпня 2003 р., Київ): Тези доп.  –  С. 24.
 6. Балабушенко Т.М. Про вектор-функції Гріна деяких параболічних задач Фур’є // Міжнародна конференцiя, присвячена 125 рiчниці вiд дня народження Ганса Гана (27 червня – 3 липня 2004р.) Тези доповiдей. – Чернівці, 2004. –  С. 9 – 10.
 7. Балабушенко Т.М. Про коректну розв’язність деяких параболічних задач Фур’є // Міжнародна математична конференція ім. В.Я. Скоробогатька (27 вересня – 1 жовтня 2004р., м. Дрогобич): Тези доповiдей. – С. 17.
 8. Балабушенко Т.М. Властивості розв’язків деяких параболічних рівнянь у необмежених за часом областях // International conferense modern problems and new trends in probability theory (June 19 – 26, 2005, Chernivtsi, Ukraine): Abstracts I. – S.23.
 9. Балабушенко Т.М. Про властивості розв’язків одного модельного ультра параболічного рівняння в необмежених за часом областях // International conference on differential equations dedicated to the 100th anniversary of Ya.B. Lopatynsky (Lviv, September 12-17, 2006): Book of abstracts. – S.8.
 10. Івасишен С.Д., Балабушенко Т.М., Лавренчук В.П., Мельничук Л.М. Про задачу Коші для деяких параболічних рівнянь з виродженнями // Одинадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука (18-20 травня 2006 року, Київ): Матеріали конференції. – С. 111.
 11. Балабушенко Т.М., Івасишин Л.М. Властивості розв’язків параболічних систем на необмежених часових інтервалах // Міжнар. наук. конф. „Диференціальні рівняння та їх застосування” (11–14 жовтня 2006 року, Чернівці): Тези доп. – С.8.
 12. Фратавчан Т.М. Про оцінки на необмежених часових інтервалах фундаментального розв’язку задачі Коші для одного класу вироджених ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова // 13 Міжнар. наук. конф. імені академіка М.Кравчука (13-15 травня 2010 р., Київ): Тези доп. – К.: Задруга, 2010. – Ч.1. – С. 411.
 13. Балабушенко Т.М., Лавренчук В.П., Мельничук Л.М. Про характеризацію деяких класів розв’язків параболічних рівнянь із виродженнями // Міжнар. матем. конф. ім.В.Я.Скоробогатька (24–28 вересня 2007, Дрогобич, Україна): Тези доп. – С.17.
 14. Івасишен С.Д., Фратавчан Т.М., Івасюк Г.П. Властивості розв’язків деяких ультрапараболічних рівнянь на необмежених часових інтервалах // Міжнар. наук. конф. «Диференціальні рівняння та їх застосування», присв. 65-річчю каф. Інтегральних та диференціальних р-нь КНУ(8-10 червня 2011 р.): Матеріали. – Київ, 2011. – С.86.
 15. Івасишен С.Д., Івасюк Г.П., Фратавчан Т.М. Про задачу без початкових умов для ультрапараболічного рівняння типу Колмогорова // Міжнародна наукова  конференція «Диференціальні рівняння та їх застосування» (27-29 вересня 2012 р., Ужгород): Матеріали конф. – Ужгород, 2012. – С. 35.
 16. Івасишен С.Д., Івасюк Г.П., Фратавчан Т.М. Деякі властивості розв’язків ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова на необмежених часових інтервалах // Сучасні проблеми механіки та ма­те­матики: в 3-х т. ­– Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2013. – Т.3. – C. 125–127.
 17. Фратавчан Т.М., Івасюк Г.П., Івасишен С.Д. Про властивості розв’язків деяких ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: тези доповідей VI міжнародної наукової конференції. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – С.172-173.
 18. Фратавчан Т.М., Івасюк Г.П., Івасишен С.Д. Коректна розв’язність на необмежених часових інтервалах деяких задач для ультрапараболічного рівняння типу Колмогорова вищого порядку // Тези доповідей IV міжнародної ганської конференції, присвяченої 135 річниці від дня народження Ганса Гана (30 червня – 5 липня 2014 р.). – Чернівці, 2014. – С. 207-208.
 19. Fratavchan T. Professor S.D. Eidelman investigation of properties of solutions for parabolic equations on unbounded with respect to time variable intervals and their development // International V. Skorobohatko mathematical conference (August 25 – 28, 2015, Droghobych, Ukraine): Abstracts. – Lviv, 2015. – P.45.
 20. Івасюк Г., Фратавчан Т. Про спряжені оператори Гріна задачі Коші для параболічних за Ейдельманом систем // Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування: Матеріали міжнар. наук, конф., присвяченої 80-річчю від дня народження проф. В.І. Фодчука (1936–1992) (28–30 вересня 2016 р., Чернівці). – Чернівці, 2016. – С. 51.
 21. Івасюк Г.П., Фратавчан Т.М. Про коректну розв’язність задачі Коші для параболічних за Ейдельманом систем у негативних просторах Гельдера // Міжнародна наукова конференція, присвячена 80-річчю від дня народження М.П. Ленюка (28-30 жовтня 2016 р., Чернівці) : матеріали конференції. – Чернівці, 2016. – С. 134-136.
 22. Г. Iвасюк, Т. Фратавчан. Про властивостi прямих та спряжених операторiв Грiна задачi Кошi для параболiчних за Ейдельманом систем // Сучаснi проблеми математики та її застосування в природничих науках i iнформацiйних технологiях: Матерiали мiжнар. наук. конф., присвяч. 50-рiччю факультету математики та iнформатики ЧНУ (17–19 вересня 2018 р.). – Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т, 2018. – С. 68.
 23. Фратавчан В.Г., Фратавчан Т.М., Ткачук С.І. Допоміжні програмні засоби для організації навчального процесу // Праці VII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (Чернівці, 11-14 жовтня 2018 р.). – Чернівці: Вид. дім «Родовід», 2018. – С. 114-115.
 24. Фратавчан В.Г., Фратавчан Т.М., Сугак І.С. Кластеризація у багатовимірному просторі ймовірнісних ознак // Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки: праці VIII Міжнародної науково-практичної конференції (ПІКТ – 2019), м. Чернівці, 03–06 жовт. 2019. Чернівці: Черн. нац. ун-т, 2019. – С. 138-139.
 25. Stepan Ivasyshen, Halyna Ivasyuk, Tonia Fratavchan. Properties of Green’s operators and conjugate operators generated by Cauchy problem for Eidelman parabolic systems, their applications // 11th International Skorobohatko Mathematical Conference (October 26 – 30, 2020, Lviv, Ukraine). – Р. 47.
 26. Фратавчан В.Г., Фратавчан Т.М., Івасюк Г.П. Моделювання та створення інформаційної системи для профілактики загострення деяких хронічних хвороб // Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки: праці IX Міжнародної науково-практичної конференції (ПІКТ – 2020), м. Чернівці, 28-31 жовтня 2020. – Чернівці : Чернiвецький нац. ун-т, 2020. – C. 117-118.
 27. Фратавчан В.Г., Фратавчан Т.М., Сугак І.С. Концептуальна схема побудови системи розпізнавання у n-вимірному просторі ймовірнісних ознак // Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки: праці IX Міжнародної науково-практичної конференції (ПІКТ – 2020), м. Чернівці, 28-31 жовтня 2020. – Чернівці : Чернiвецький нац. ун-т, 2020. – C. 119-120.
 28. Коренюк Н., Фратавчан Т., Івасюк Г. Про модельну 2b-параболічну крайову задачу без початкових умов і теореми типу Ліувілля // Сучаснi проблеми диференцiальних рiвнянь та їх застосування: Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 100-рiччю вiд дня народження професора С.Д. Ейдельмана, 16-19 вересня 2020 р. – Чернiвцi : Чернiвецький нац. ун-т, 2020. – С. 145.
 29. Івасюк Г.П., Фратавчан Т.М. Про властивості розв’язків однорідної модельної 2b-параболічної крайової задачі. Міжнародна наукова конференція, присвячена 75-річчю кафедри диференціальних рівнянь та 85-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка. 28–30 жовтня 2021 р. Чернівці : матеріали конференції. Чернівці, 2021. C. 77.
 30. Івасюк Г.П., Фратавчан Т.М. Про задачу Коші для параболічних за Ейдельманом систем // Матеріали міжнародної наукової конференції «Прикладна математика та інформаційні технології», присвяченої 60-річчю кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, 22-24 вересня 2022 р. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. C. 124-127.

Всеукраїнські конференції

 1. Балабушенко Т.М. Про матрицю Гріна задачі Коші та властивості розв’язків деяких  -параболічних систем другого порядку за часом // Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я.С.Підстригача (24 – 27 травня 2005 р., Львів) Тези доп. –  С. 254.
 2. Івасишен С.Д., Івасюк Г.П., Фратавчан Т.М. Коректна розв’язність на необмежених часових інтервалах деяких задач для ультрапараболічного рівняння типу Колмогорова // Всеукр. наук. конф. “Диференціальні рівняння та їх застосування в прикладній математиці” (11–13 червня 2012, Чернівці): Мате­ріа­ли конф. – Чернівці, 2012. – С.79.
 3. Івасишен С.Д., Івасюк Г.П., Фратавчан Т.М. Про властивості розв’язку задачі Коші для параболічних за Ейдельманом систем // Наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження К.М.Фішмана та М.К.Фаге (1-4 липня 2015 р., Чернівці): Тези доповідей.­­ – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 45-46.      

Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції

 1. Гаврилюк М. (наук. кер. – Фратавчан Т.М.) Розробка мобільного додатку для вивчення англійської мови // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С. 13-14.
 2. Мельник О. (наук. кер. – Фратавчан Т.М.) Створення навчально - розважальної гри для дітей у середовищі Unity3D // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С. 39-40.
 3. Гаврилюк М. (наук. кер. - Фратавчан Т.М.) Розробка мобільного додатку для вивчення англійської мови // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національ­ного університету (22-23 квітня 2020 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. – С. 11-12.
 4. Мельник О. (наук. кер. - Фратавчан Т.М.) Створення дитячої гри “Jumping” в середовищі Unity3D // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національ­ного університету (22-23 квітня 2020 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. – С. 53-54.
 5. Думітрюк Ю. (наук. кер. – Фратавчан Т.М.) Побудова нейронних мереж Хемінга та Хопфілда і їх порівняльний аналіз. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20–21 квітня 2021 року). Факультет математики та інформатики. Чернівці. Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. С. 32–33.
 6. Григорчук В. (науковий керівник – Фратавчан Т.М.) Задачі машинного перекладу юридичних текстів з англійської мови на українську: порівняльний аналіз рекурентних нейронних мереж та моделей-трансформерів. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (12–14 квітня 2022 року). Факультет математики та інформатики. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 21-22.
 7. Думітрюк Ю. (науковий керівник – Фратавчан Т.М.) Створення інтерактивної веб-сторінки ”Допомога туристу” з використанням фреймворка React. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (12–14 квітня 2022 року). Факультет математики та інформатики. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 35-36.