Іліка Світлана Анатоліївна

Іліка Світлана Анатоліївна

асистент

     У 2008 році закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Соціальна інформатика» та здобула кваліфікацію магістра соціальної інформатики.

    З вересня 2008 року працює асистентом на кафедрі математичного моделювання факультету математики та інформатики.

     З 1 листопада 2009 року навчалася в аспірантурі за спеціальністю 01.01.02 ­­– «Диференціальні рівняння» і в 2013 році захистила дисертацію «Схеми апроксимації початкових задач для диференціально-функціональних рівнянь та їх застосування» та одержала наукове звання кандидат фізико-математичних наук.  Науковий керівник роботи доктор фіз.-мат. наук, професор Черевко І.М.

  Напрямок наукових досліджень: розробка та обґрунтування схем апроксимації диференціально-функціональних рівнянь із запізненням і нейтрального типу послідовністю систем звичайних диференціальних рівнянь; застосування схем апроксимації для знаходження неасимптотичних коренів квазіполіномів та побудови областей стійкості лінійних диференціально-різницевих рівнянь.

СЕРТИФІКАТИ

SCOPUS Author ID: 56635999200

Google Scholar: https://scholar.google.com/...

Забезпечує викладання курсів:

 • Пакети прикладних програм,
 • Обробка зображень та мультимедіа,
 • Моделювання жорстких систем,
 • Методика викладання інформатики в СШ,
 • Бази даних та знань.

Список основних наукових та методичних праць:

 1. Матвiй О. В., С. А. Пернай (Іліка), I. М. Черевко Про стійкість лінійних систем із запізненням // Наук. вісник Чернівецького ун-ту : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 421. Математика. – С. 66-70.
 2. О. В. Матвiй, С. А. Пернай (Іліка), I. М. Черевко Апроксимація неасимптотичних коренів квазіполіномів лінійних диференціальних рівнянь із багатьма запізненнями // Наук. вісник Чернівецького. ун-ту : зб. наук. праць. Вип. 501. Математика. – 2010. – С. 69-73.
 3. Пернай (Іліка) С.А. Схема підвищеної точності наближення неасимптотичних коренів квазіполіномів диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Вип. 528. Математика. – 2010. – С. 111-114.
 4. Iлiка С. А., О. В. Матвiй, Л. А. Піддубна Апроксимація систем лінійних диференціально-функціональних рівнянь нейтрального типу // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Математика. – 2012. – 2, №1. – С. 35–39.
 5. Клевчук I. I., С. А. Пернай (Іліка), І. М. Черевко Побудова областей стійкості лінійних диференціально-різницевих рівнянь // Доп. НАН України. – 2012. – № 7. – С. 28–34.
 6. Iлiка С. А. І. М. Черевко, Апроксимація нелінійних диференціально-функціональних рівнянь // Мат. методи та фiз.-мех. поля. – 2012. – 55, №1. – С. 39–48.
 7. Сherevko I., Piddubna L., Ilika S. On the approximation of systems with delay and their numerical modelling//Actual problems of training specialists in ICT. Conference Proceedings. – Sumy: Sumy State University, 2013. – Part 2. – P.221-225.
 8. Іліка С.А., Матвій О.В., Л.А. Піддубна, Черевко І.М. Схеми апроксимації диференціально-функціональних рівнянь та їх застосування // Буковинський математичний журнал. – Т.2, № 2-3. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 92-96.

Бібліографічний перелік публікацій

Закордонні матеріали конференцій

 1. Cherevko I.M., Piddubna L.A., Ilika S.A. On the approximation of systems with delay and them stability // Междунар. науч. конф. “Динамические системы: устойчивость, управление, оптимизация“ к 100-летию со дня рождения Е.А. Барбашина (24–29 сентября 2018 г., Минск, Белоруссия). – Минск, 2018.
 2. Cherevko I., Tuzyk I., Ilika S., Pertsov A. Approximation of Systems with Delay and Algorithms for Modeling Their Stability. 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies ACIT’2021, Deggendorf, Germany, 15-17 September 2021. P. 49-52.
 3. Cherevko I., Ilika S., Matviy O., Piddubna L. About stability of linear systems with delay // THE 29th CONFERENCE ON APPLIED AND INDUSTRIAL MATHEMATICS, CAIM 2022 Chisinau, Republic of Moldova, August 25-27, 2022. P. 55-57.

Міжнародні українські матеріали конференцій

 1. Іліка С., Матвій О., Піддубна Л. Схеми апроксимації диференціаль­но-різницевих рівнянь з багатьма запізненнями // Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування: Матеріали міжнар. наук, конф., присвяченої 80-річчю від дня народження проф. В.І. Фодчука (1936–1992) (28–30 вересня 2016 р., Чернівці). – Чернівці, 2016. – С. 52.
 2. Iлiка С., Пiддубна Л. Про апроксимацiю нелiнiйних систем диференцiально-функцiональних рiвнянь // Сучаснi проблеми диференцiальних рiвнянь та їх застосування: Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 100-рiччю вiд дня народження професора С.Д. Ейдельмана, 16-19 вересня 2020 р. – Чернiвцi : Чернiвецький нац. ун-т, 2020. – С. 134-135.
 3. Іліка С.А., Тузик І.І., Черевко І.М. Апроксимація лінійних диференціально-функціональних рівнянь та неасимптотичних коренів їх квазіполіномів запізненням // Тези доповiдей IX мiжнародної наукової конференцiї ”Сучаснi проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимiзацiї”. – Кам’янець-Подiльський : Кам’янець-Подiльський нацiональний унiверситет iменi Iвана Огiєнка, 2020. – C. 49-50.
 4. Ігор Черевко, Ірина Тузик, Світлана Іліка. Алгоритм дослідження стійкості лінійних диференціально-різницевих рівнянь. Матеріали XXVI Міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”. 27–28 вересня 2021, Львів. С. 173–177.
 5. I.M. Cherevko, S.A. Ilika, A.S. Pertsov, I.I. Tuzyk. Approximations chemes for differential functional equations and algorithms their applications // THE INTERNATIONAL ONLINE CONFERENCE “CURRENT TRENDS IN ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS” Book of Abstracts. Ivano-Frankivsk, Ukraine, May 12-15, 2022. P. 18-19.
 6. Іліка Світлана, Матвій Олександр, Піддубна Лариса, Тузик Ірина. Застосування схем апроксимації для дослідження стійкості розв’язків лінійних диференціально різницевих рівнянь // Матеріали міжнародної наукової конференції «Прикладна математика та інформаційні технології», присвяченої 60-річчю кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, 22-24 вересня 2022 р. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. C. 63-66.

Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції

 1. Волковинський Б. (кер. – Іліка С.А.) Створення сайту для університетського центру кар’єри ЧНУ ім. Юрія Федьковича // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С. 9-10.
 2. Бойчук А. (кер. - Іліка С.А.) Створення додатку в системі Android для смартфона // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національ­ного університету (22-23 квітня 2020 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. – С. 3-4.
 3. Бородайкевич Д. (кер. - Іліка С.А.) Організація роботи кінотеатру за допомогою веб-сайту // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національ­ного університету (22-23 квітня 2020 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. – С. 5-6.
 4. Волковинський Б. (кер. - Іліка С.А.) Розробка інформаційної системи для репетиторства “Знаєш де?” // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національ­ного університету (22-23 квітня 2020 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. – С. 7-8.
 5. Феш Т. (кер. - Іліка С.А.) Розпізнавання номерних знаків автомобілів // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національ­ного університету (22-23 квітня 2020 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. – С. 89-90.
 6. Бойчук А. (кер. – Іліка С.А.) Автоматизована інформаційна система отримання від громадян відомостей про стан доріг. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного універ-ситету (20–21 квітня 2021 року). Факультет математики та інформатики. Чернівці. Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. С. 7–8.
 7. Білецька А. (науковий керівник – Іліка С.А.) Створення продуктів маркетингу для просування кафедральної сторінки. Матеріали студент-ської наукової конференції Чернівецького національного університету (12–14 квітня 2022 року). Факультет математики та інформатики. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 7-8.
 8. Близнюк Г. (науковий керівник – Іліка С.А.) Розробка, дизайн та аналіз контенту кафедральної сторінки. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (12–14 квітня 2022 року). Факультет математики та інформатики. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 9-10.