Івасюк Галина Петрівна

Івасюк Галина Петрівна

доцент

З 1996 року навчалась у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на кафедрі алгебри та геометрії. У 2001 році закінчила ЧНУ за спеціальністю «Математика» та здобула кваліфікацію магістра математики. З 2004 по 2007 роки навчалась в аспіран­турі при кафедрі математичного моделювання за спеціальністю «Диференціальні рівняння», науковий керівник – доктор фіз.-мат. наук, професор Івасишен Степан Дмитрович. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію, тема «Початкові задачі для параболічних систем Солонни­кова-Ейдельмана». У 2011 році здобула наукове звання доцента кафедри математич­ного моделювання. На кафедрі математичного моделювання працює з 2001 по 2002 рік – старшим лаборантом, з 2002 по 2008 рік – асистентом, а з 2008 року ­– доцентом кафедри. 

Проходила стажування в Чернівецькій філії ІППММ імені Я.С. Підстригача (2012 р.), Національному університеті «Львівська політехніка» (2015 р.), Інституті фізико-технічних та комп’ютерних наук ЧНУ (2020-2021 рр.).

З 2016 року займається самоосвітою у напрямку програмування мовою С та теорії алгоритмів. Пройшла низку курсів на онлайн платформах Prometheus, Sigma Software University.

СЕРТИФІКАТИ КУРСІВ

SCOPUS Author ID: 16202960000

Web of Science ResearcherID: H-9641-2018

ORCID ID: 0000-0003-4381-3071

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=vYFouzAAAAAJ&hl=en  

Забезпечує викладання дисциплін:

 • Програмування.
 • Олімпіадні задачі з інформаційних технологій.
 • Теорія алгоритмів.
 • Математичні моделі мікро- та макроекономіки.
 • Вища математика.

Бібліографічний перелік публікацій

Навчальні посібники

 1. Основи класичної теорії рівнянь математичної фізики: Навчальний посібник / С.Д. Івасишен, В.П. Лавренчук, Г.П. Івасюк та ін. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2015. – 358 с.
 2. Вища математика. Лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія. Навчальний посібник / Укл.: Івасюк Г.П., Фратавчан Т.М., Готинчан Т.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2023. – 164 с.

Методичні роботи

 1. Завдання для модульно-рейтингового контролю з вищої математики  / Укл.: Балабушенко Т.М., Івасюк Г.П., Лавренчук В.П. – Чернівці: Рута, 2007. – 104 с.
 2. Математичні моделі мікроекономіки. Теорія споживання та виробництва: Конспект лекцій / Укл.: Дронь В.С., Івасюк Г.П., Дронь В.Є. – Чернівці: Рута, 2008. – 64 с.
 3. Завдання для модульно-рейтингового контролю з дисципліни “Математика для економістів”. Частина 2. Теорія ймовірностей та математична статистика / Укл.: Готинчан Т.І., Івасюк Г.П., Фратавчан Т.М. – Чернівці: Рута, 2009. – 152 с.
 4. Математика для економістів . Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Завдання для модульно-рейтингового контролю та самостійної роботи студентів / Укл.: Готинчан Т.І., Івасюк Г.П., Фратавчан Т.М. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 64 с.
 5. Математика для економістів . Диференціальне числення функцій однієї та багатьох змінних. Завдання для модульно-рейтингового контролю та самостійної роботи студентів / Укл.: Готинчан Т.І., Івасюк Г.П., Фратавчан Т.М. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 66 с.
 6. Математика для економістів. Інтегральне числення функції однієї змінної. Ряди. Диференціальні рівняння. Завдання для модульно-рейтингового контролю та самостійної роботи студентів / Укл.: Готинчан Т.І., Івасюк Г.П., Фратавчан Т.М. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 50 с.
 7. Інформатика і програмування: Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт. Частина перша. Укл.: Т.М.Фратавчан, Г.П.Івасюк, В.Г.Фратавчан. – Чернівці: «Золоті литаври», 2014. – 48 с.
 8. Інформатика і програмування: Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт. Частина друга. Укл.: Г.П. Івасюк, Т.М. Фратавчан, В.Г. Фратавчан. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2016. – 47 с.
 9. Олімпіадні задачі з інформаційних технологій: Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт. Укл.: Г.П. Івасюк, Л.А. Піддубна, Т.М. Фратавчан. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2018. – 64 с.
 10. Фратавчан Т.М., Івасюк Г.П. Об’єктно-орієнтовне програмування в середовищі Lazarus: Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2019. – 32 с.
 11. Обчислювальна практика з програмування. Частина1: Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт / уклад. : Т.П. Караванова, В.Г. Фратавчан,  Г.П. Івасюк, А.С. Перцов. Чернівці : Технодрук, 2021. 56 с.
 12. Програмування: методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт. Частина 1. Укл.: Т. М. Фратавчан, Г. П. Івасюк, В. Г. Фратавчан. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2022. 64 с.

Українські академічні видання

 1. Івасишен С.Д. Початкові задачі для параболічних систем Солонникова--Ейдельмана / Івасишен С.Д., Івасюк Г.П. // Доп. НАН України. -- 2007. -- № 9. -- С. 7 -- 11.
 2. Івасишен С.Д. Про коректну розв’язність параболічних початкових задач Солонникова-Ейдельмана в узагальнених просторах Соболєва / Івасишен С.Д., Івасюк Г.П. // Доп. НАН України. – 2010. –  № 10. – С. 14–17.

Фахові видання

 1. Івасюк Г.П. Початкова задача для модельних параболічних за Солонниковим систем неоднорідної структури / Івасюк Г.П.// Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. пр. Вип. 269. Математика. – Чернівці: Рута, 2005. –С. 49 – 52.
 2. Івасишен С.Д. Параболічні за Солонниковим системи квазіоднорідної структури / Івасишен С.Д., Івасюк Г.П. // Укр. мат. журн. – 2006. – 58, № 11. \\-- С. 1501 -- 1510.
 3. Івасюк Г.П. Про властивості потенціалів модельного–параболічного рівняння довільного порядку / Івасюк Г.П.// Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. пр. Вип. 288.  Математика. - Чернівці: Рута, 2006. - С. 51 - 56.
 4. Івасишен С.Д. Про властивості фундаментальної матриці розв’язків задачі Коші для-параболічних систем / Івасишен С.Д., Івасюк Г.П. // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. пр. Вип. 349. Математика. - Чернівці: Рута, 2007. - С.32 - 36.
 5. Івасишен С.Д. Про властивості розв’язків деяких ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова на необмежених часових інтервалах / Івасишен С.Д., Івасюк Г.П., Фратавчан Т.М. // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: математика: зб.наук.пр. – Т.1, № 1–2. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С.47–56.
 6. Івасишен С.Д. Параболічні початкові задачі Солонникова–Ейдельмана/ Івасишен С.Д., Івасюк Г.П. // Вісн. Львівського ун-ту. Cер. мех.-мат., 2011. – Вип. 74. – С. 98 – 108.
 7. Івасишен С.Д. Про фундаментальні розв’язки задачі Коші для рівнянь Фоккера-Планка-Колмогорова деяких вироджених дифузійних процесів/ Івасишен С.Д., Івасюк Г.П. // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: фізико-математичні науки: Зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Вип. 5. – С. 116 – 126.

Міжнародні українські матеріали конференцій

 1. Івасюк Г.П. Про зведення загальної початкової задачі до задачі з нульовими початковими даними для параболічних за Солонниковим систем квазіоднорідної структури / Івасюк Г.П. // Одинадцята міжнар. наук. конф. ім. академіка М.Кравчука (18 - 20 травня 2006 р., Київ): Матеріали конференції. - К., 2006. - С. 113.
 2. Івасюк Г.П. Коректна розв'язність початкової задачі для модельної параболічної за Солонниковим системи з квазіоднорідною структурою / Івасюк Г.П. // Міжнар. наук. конф. з диференціальних рівнянь, присвячена 100-й річниці з дня народження Я.Б.Лопатинського (12 - 17 вересня 2006 р., Львів): Тези доповідей. -- Львів, 2006. -- С. 25 -- 26.
 3. Івасюк Г.П. Про параболічні за Солонниковим системи квазіоднорідної структури / Івасюк Г.П. // Міжнар. наук. конф. ''Диференціальні рівняння та їх застосування", присвячена 60-річчю заснування каф. диф. рівнянь та пам'яті професора С.Д.Ейдельмана (11 - 14 жовтня 2006 р., Чернівці): Тези доповідей. - Чернівці, 2006. - С. 55.
 4. Івасюк Г.П. Про початкові задачі для параболічних систем Солонникова-Ейдельмана  / Івасюк Г.П. // Міжнар. мат. конф. ім. В.Я.Скоробогатька  (24 - 28 вересня 2007 р., Дрогобич): Тези доповідей. - Львів, 2007. - С. 108.
 5. Івасюк Г.П. Про єдиність задачі Коші для 2b-параболічних систем  / Івасюк Г.П. // Х Міжнародна  наукова  конференція ім. акад. М.Кравчука (13-15 травня 2004р. Київ): Матеріали конференції. – Київ: Задруга, 2004. – С. 117.
 6. Івасишен С.Д. Про коректну розв’язність параболічної початкової задачі Солонникова-Ейдельмана / Івасишен С.Д., Івасюк Г.П. // ХІІ міжнародна наукова конференція ім. акад. М.Кравчука, 15-17 травня 2008р. К.: ТОВ «Задруга». – С. 161.
 7. Івасюк Г.П. Про рівносильність умови рівномірної параболічності Солонникова-Ейдельмана системи рівнянь із частинними похідними апріорним оцінкам розв’язків відповідних початкових задач  / Івасюк Г.П. // Матеріали міжнародної наукової конференції. Сучасні проблеми механіки та математики: в 3-х т. – Львів, 2008. – Т. 3. – С. 118-119.
 8. Івасишен С.Д. Про оцінки потенціалів модельного параболічного за Ейдельманом рівняння довільного порядку / Івасишен С.Д., Івасюк Г.П. // Міжнародна конференція до 100-річчя М.М. Боголюбова та 70-річчя М.І. Нагнибіди. Тези доповідей. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2009. – С. 62 – 63. 
 9. Івасюк Г.П. Дослідження початкових задач для одного узагальненого класу параболічних систем  / Івасюк Г.П. // Третя Міжнар. конфер. молодих вчених з диф. р-нь та їхніх застосувань, присвячена Я. Лопатинському (3-6 листопада, 2010, Львів): Тези конф. –  Донецьк, 2010. – С. 61-62.
 10. Івасишен С.Д. Параболічні початкові задачі Солонникова-Ейдельмана в узагальнених просторах Соболєва / Івасишен С.Д., Івасюк Г.П. // 13 Міжнар. наук. конф. імені академіка М.Кравчука (13-15 травня 2010 р., Київ): Тези доп. – К.: Задруга, 2010. – Ч.1. – С. 174.
 11. Івасишен С.Д. Властивості розв’язків деяких ультрапараболічних рівнянь на необмежених часових інтервалах / Івасишен С.Д., Івасюк Г.П., Фратавчан Т.М. // Матеріали міжнародної наукової конференції «Диференціальні рівняння та їх застосування», присвяченої 65-річчю кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь (8–10 червня 2011 року, м. Київ). –  Київ, 2011. – С.86.
 12. Івасишен С. Про задачу без початкових умов для ультрапараболічного рівняння типу Колмогорова / Степан Іва­си­шен, Га­лина Івасюк, Тоня Фратавчан // Міжнародна наукова  конференція «Диференціальні рівняння та їх застосування» (27-29 вересня 2012 р., Ужгород): Матеріали конф. – Ужгород, 2012. – С. 35.
 13. Івасишен С. Про властивості розв’язків деяких ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова / Степан Іва­си­шен, Га­лина Івасюк, Тоня Фратавчан // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: тези доповідей VI міжнародної наукової конференції. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – С.172 – 173.
 14. Ivasyuk H. On parabolic initial problems of Solonnikov–Eidelman / Ivasyuk H. // International V. Skorobohatko mathematical conference (August 25 – 28, 2015, Drohobych, Ukraine): Abstracts. – Lviv, 2015. – P. 66. 
 15. Івасюк Г., Фратавчан Т. Про спряжені оператори Гріна задачі Коші для параболічних за Ейдельманом систем // Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування: Матеріали міжнар. наук, конф., присвяченої 80-річчю від дня народження проф. В.І. Фодчука (1936–1992) (28–30 вересня 2016 р., Чернівці). – Чернівці, 2016. – С. 51.
 16. Івасюк Г.П., Фратавчан Т.М. Про коректну розв’язність задачі Коші для параболічних за Ейдельманом систем у негативних просторах Гельдера // Міжнародна наукова конференція, присвячена 80-річчю від дня народження М.П. Ленюка (28-30 жовтня 2016 р., Чернівці) : матеріали конференції. – Чернівці, 2016. – С. 134-136.
 17. Г. Iвасюк, Т. Фратавчан. Про властивостi прямих та спряжених операторiв Грiна задачi Кошi для параболiчних за Ейдельманом систем // Сучаснi проблеми математики та її застосування в природничих науках i iнформацiйних технологiях: Матерiали мiжнар. наук. конф., присвяч. 50-рiччю факультету математики та iнформатики ЧНУ (17–19 вересня 2018 р.). – Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т, 2018. – С. 68.
 18. Stepan Ivasyshen, Halyna Ivasyuk, Tonia Fratavchan. Properties of Green’s operators and conjugate operators generated by Cauchy problem for Eidelman parabolic systems, their applications // 11th International Skorobohatko Mathematical Conference (October 26 – 30, 2020, Lviv, Ukraine). – Р. 47.
 19. Фратавчан В.Г., Фратавчан Т.М., Івасюк Г.П. Моделювання та створення інформаційної системи для профілактики загострення деяких хронічних хвороб // Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки: праці IX Міжнародної науково-практичної конференції (ПІКТ – 2020), м. Чернівці, 28-31 жовтня 2020. – Чернівці : Чернiвецький нац. ун-т, 2020. – C. 117-118.
 20. Коренюк Н., Фратавчан Т., Івасюк Г. Про модельну 2b-параболічну крайову задачу без початкових умов і теореми типу Ліувілля // Сучаснi проблеми диференцiальних рiвнянь та їх застосування: Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 100-рiччю вiд дня народження професора С.Д. Ейдельмана, 16-19 вересня 2020 р. – Чернiвцi : Чернiвецький нац. ун-т, 2020. – С. 145.
 21. Івасюк Г.П., Фратавчан Т.М. Про властивості розв’язків однорідної модельної 2b-параболічної крайової задачі. Міжнародна наукова конференція, присвячена 75-річчю кафедри диференціальних рівнянь та 85-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка. 28–30 жовтня 2021 р. Чернівці : матеріали конференції. Чернівці, 2021. C. 77.
 22. Івасюк Г.П., Фратавчан Т.М. Про задачу Коші для параболічних за Ейдельманом систем // Матеріали міжнародної наукової конференції «Прикладна математика та інформаційні технології», присвяченої 60-річчю кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, 22-24 вересня 2022 р. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. C. 124-127.

Всеукраїнські конференції

 1. Івасюк Г.П.  Про початкову задачу для модельних параболічних за Солонниковим систем неоднорідної структури / Івасюк Г.П. // Конф. молодих учених із суч. проблем мех. і мат. ім. академіка Я.С.Підстригача (24 - 27 травня 2005 р., Львів): Тези доповідей. – Львів, 2005.  – С. 25 – 26.
 2. Івасишен С. Коректна розв’язність на необмежених часових інтервалах деяких задач для ультрапараболічного рівняння типу Колмогорова / Степан Іва­си­шен, Га­лина Івасюк, Тоня Фратавчан // Всеукр. наук. конф. “Диференціальні рівняння та їх застосування в прикладній математиці” (11–13 червня 2012, Чернівці): Мате­ріа­ли конф. – Чернівці, 2012. – С.79.
 3. Івасишен С. Деякі властивості розв'язків ультрапараболічних рів­­нянь типу Колмогорова на необмежених часових інтер­валах / Степан Іва­си­шен, Га­лина Івасюк, Тоня Фратавчан // Сучасні проблеми механіки та ма­те­матики: в 3-х т. ­– Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2013. – Т.3. – C. 125 – 127.
 4. Івасишен С.Д. Про гомеоморфізми, породжені задачею Коші для параболічних за Ейдельманом систем / Івасишен С.Д., Івасюк Г.П., Фратавчан Т.М. // Наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження К.М. Фішмана та М.К. Фаге (1-4 липня 2015 р., Чернівці): Тези доповідей. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 45-46.

Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції

 1. Калинюк О. (керівник – Івасюк Г.П.) Розробка сайту студмістечка Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С. 23-24.
 2. Савчук С. (керівник - Івасюк Г.П.) Розробка навчальної гри для школярів // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національ­ного університету (22-23 квітня 2020 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. – С. 77.
 3. Головач Д. (керівник – Івасюк Г.П.) Розробка гри в середовищі Unity 3D. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20–21 квітня 2021 року). Факультет математики та інформатики. Чернівці. Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. С. 17.
 4. Головач Д. (науковий керівник – Івасюк Г.П.) Про розробку гри в середовищі Unity 3D. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (12–14 квітня 2022 року). Факультет математики та інформатики. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 17-18.