Клевчук Іван Іванович

Клевчук Іван Іванович

доцент

         У 1979 році закінчив математичний факультет Чернівецького державного університету (кафедра ПММ – прикладної математики і механіки). У 1986 році закінчив аспірантуру при цьому університеті (кафедра ПММ, науковий керівник – доктор фіз.-мат. наук, професор Фодчук В.І.) і захистив кандидатську дисертацію «Принцип сведения и динамическая эквивалентность для дифференциально-функциональных уравнений». Після закінчення аспірантури працював спочатку молодшим, а потім старшим науковим співробітником НДС кафедри ПММ. На початку 1991 року був призначений на посаду асистента кафедри ПММ. З 1994 по 1999 рік працював доцентом кафедри математичного моделювання. З 1999 по 2002 рік навчався в докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка (науковий консультант – академік НАН України Перестюк М.О.). З 2002 року працює доцентом кафедри математичного моделювання. У квітні 2017 року захистив докторську дисертацію "Дослідження асимптотичної поведінки розв'язків диференціально-функціональних рівнянь". Опублікував понад 130 наукових праць, серед яких одна колективна монографія, 50 статей у журналах і збірниках, 77 тез доповідей на наукових конференціях та 3 науково-методичні праці.

         Дослідив асимптотичну поведінку розв’язків нелінійних диференціально-функціональних рівнянь. Для різних класів таких рівнянь, а також для різницевих рівнянь та параболічних систем з перетвореним аргументом довів існування інтегральних многовидів. Установив принцип зведення для дослідження стійкості розв’язків диференціально-функціональних та різницевих рівнянь у критичному випадку. Дослідив динамічну еквівалентність та звідність, біфуркацію стану рівноваги, існування інваріантних множин складної структури.

         Працюючи на кафедрі, прочитав курси «Вища математика» та «Інформатика» для студентів різних факультетів, спецкурси “Числові методи алгебри”, “Числові методи в теорії оптимального керування”, “Пакети прикладних програм”, “Алгоритми і структури даних”, “Бази даних”, “Оптимізація динамічних систем”, “Математичне моделювання динамічних систем”, ‘Математичне моделювання соціально-виробничих процесів”, ‘Математична логіка та теорія алгоритмів”. В даний час читає курс “Вища математика” для спеціальностей “будівництво” та “архітектура”.

СЕРТИФІКАТИ

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=g1ZjuNEAAAAJ&hl=en  
SCOPUS Author ID: 8873606500

Researcher ID:  http://www.researcherid.com/rid/H-4792-2018
ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-4327-3549

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Ivan_Klevchuk

Забезпечує читання дисциплін:

 • Вища математика;
 • Методологія та організація наукових досліджень.

Список основних наукових праць

 1. Фодчук В.И., Клевчук И.И. Интегральные множества и принцип сведения для дифференциально-функциональных уравнений// Укр. мат. журн. – 1982. – 34, №3. – С.334-340.
 2. Клевчук И.И., Фодчук В.И. О динамической эквивалентности дифференциально-функциональных уравнений нейтрального типа// Укр. мат. журн. – 1985. – 37, №1. – С.31-37.
 3. Клевчук И.И., Фодчук В.И. Бифуркация особых точек дифференциально-функциональных уравнений// Укр. мат. журн. – 1986. – 38, №3. – С.324-330.
 4. Митропольский Ю.А., Фодчук В.И., Клевчук И.И. Интегральные многообразия, устойчивость и бифуркация решений сингулярно возмущенных дифференциально-функциональных уравнений// Укр. мат. журн. – 1986. – 38, №3. – С.335-340.
 5. Фодчук В.И., Клевчук И.И. Расщепление линейных дифференциально-функциональных уравнений// Докл. АН УССР. Сер. А. – 1986. – №8. – С.23-26.
 6. Клевчук І.І. Дослідження різницевих рівнянь з раціональними правими частинами// Нелінійні диференціальні рівняння та їх застосування: Зб. наук. пр. – Київ: Ін-т математики АН України, 1992. – С.27 – 40.
 7. Клевчук І.І. Узагальнені поліноми Чебишова та їх застосування// Системи еволюційних рівнянь з післядією: Зб. наук. пр. – Київ: Ін-т математики НАН України, 1994. – С.131 – 139.
 8. Клевчук І.І. Біфуркація стану рівноваги сингулярно збуреної системи із загаюванням// Укр. мат. журн. – 1995. – 47, №8. – С.1022 – 1028.
 9. Фодчук В.І., Бігун Я.Й., Клевчук І.І., Черевко І.М., Якімов І.В. Регулярно і сингулярно збурені диференціально- функціональні рівняння. – Київ: Ін-т математики НАН України, 1996. – 210 с.
 10. Клевчук И.И. О принципе сведения для дифференциально-функциональных уравнений нейтрального типа// Дифференц. уравнения. – 1999. – 35, №4. – С.464 – 472.
 11. Клевчук І.І. Біфуркація стану рівноваги сингулярно збуреної параболічної системи з перетвореним аргументом// Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 46. Математика. – Чернівці, 1999. – С.61 – 66.
 12. Klevchuk I.I. Bifurcation of an equilibrium point in a system of nonlinear parabolic equations with transformed argument// Nonlinear boundary value problems. Vol. 9. – Donetsk, 1999. – P.168 – 173.
 13. Клевчук И.И. Бифуркация положения равновесия в системе нелинейных параболических уравнений с преобразованным аргументом// Укр. мат. журн. – 1999. – 51, №10. – С.1342 – 1351.
 14. Клевчук И.И. Расщепление линейных дифференциально- функциональных уравнений нейтрального типа// Нелінійні коливання. – 1999. – 2, №4. – С.490 – 500.
 15. Клевчук І.І. Диференціальні рівняння для одного класу ортогональних многочленів багатьох змінних// Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 76. Математика. – Чернівці, 2000. – С.44 – 49.
 16. Клевчук І.І. Розщеплення лінійних імпульсних сингулярно збурених систем із запізненням// Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Прикладна математика. №411. – Львів, 2000. – С.160 – 165.
 17. Клевчук І.І. Інтегральні многовиди та динамічна еквівалентність диференціально- функціональних рівнянь// Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 111. Математика. – Чернівці, 2001. – С.55 – 59.
 18. Klevchuk I.I. Bifurcation of an equilibrium point in singularly perturbed parabolic system with transformed argument// Нелинейные граничные задачи. Вып. 11. – Донецк, 2001. – С.80 – 85.
 19. Клевчук І.І. Існування зліченного числа періодичних розв’язків у системах диференціальних рівнянь з перетвореним аргументом// Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. Вип. 5. – Київ, 2001. – С.67 – 72.
 20. Клевчук І.І. Диференціальні рівняння для узагальнених поліномів Чебишова, побудованих за схемами Динкіна типу , , , // Доп. НАН України. – 2002. – №1. – С.32 – 36.
 21. Клевчук І.І. Інтегральні множини та принцип зведення для імпульсних диференціально- функціональних рівнянь// Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 134. Математика. – Чернівці, 2002. – С.52 – 56.
 22. Клевчук І.І. Гомоклінічні точки для сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь із запізненням// Укр. мат. журн. – 2002. – 54, №4. – С.563 – 567.
 23. Клевчук І.І. Застосування асимптотичних методів до регулярно і сингулярно збурених диференціально-різницевих рівнянь// Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб.наук.пр. Вип.150. Математика. – Чернівці, 2002. – С.36 – 41.
 24. Клевчук І.І. Зведення крайових задач до різницевих та диференціально-різницевих рівнянь// Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб.наук.пр. Вип.160. Математика. – Чернівці, 2003. – С.80 – 83.
 25. Клевчук І.І. Квазіоптимальна стабілізація лінійних керованих сингулярно збурених систем із запізненням // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.269. Математика. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 56-59.
 26. Клевчук І.І. Застосування методу усереднення до дослідження періодичних розв’язків та стійкості диференціально–різницевих рівнянь // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.314-315. Математика. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 85-90.
 27. Клевчук І.І. Дослідження стійкості розв’язків різницевих рівнянь у критичному випадку // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.349. Математика. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 37-41.
 28. Клевчук І.І. Застосування методу усереднення до дослідження стійкості диференціально-різницевих рівнянь// Нелінійні коливання. – 2011. – 14, №3. – С. 318-324.
 29. Клевчук І.І., Пернай С.А., Черевко І.М. Побудова областей стійкості лінійних диференціально-різницевих рівнянь// Доповіді НАН України. – 2012. – №7. – С. 28-34.
 30. Перестюк М.О., Клевчук І.І. Застосування асимптотичних методів до регулярно і сингулярно збурених диференціально-різницевих рівнянь// Нелінійні коливання. – 2013. – 16, №1. – С. 94-104.
 31. Клевчук І.І. Інтегральні многовиди та розщеплення лінійних імпульсних сингулярно збурених систем із запізненням// Буковинський математичний журнал, 2014. – 2, №4. – С. 70-73.
 32. Клевчук І.І. Існування зліченного числа циклів у гіперболічних системах диференціальних рівнянь з перетвореним аргументом// Нелінійні коливання. – 2015. – 18, №1. – С. 71-78.
 33. Клевчук І.І. Біфуркація циклів параболічних систем із запізненням та малою дифузією // Буковинський математичний журнал, 2015. – 3, №2. – С. 48-52.
 34. Клевчук І.І. Біфуркація циклів параболічних систем із малою дифузією // Буковинський математичний журнал, 2015. – 3, №3-4. – С. 96-101.
 35. Клевчук І.І. Інтегральні многовиди і принцип зведення для диференціально-функціональних рівнянь нейтрального типу// Буковинський математичний журнал, 2016. – 4, №1-2. – С. 70-76.
 36. Клевчук І.І. Біфуркація автоколивань параболічних систем із аргументом, що запізнюється, та малою дифузією // Нелінійні коливання. – 2016. – 19, №3. – С. 390-398.

Бібліографічний перелік публікацій

Рейтингові публікації у закордонних журналах

 1. Klevchuk I.I. Existence of countably many cycles in hyperbolic systems of differential equations with transformed argument // Journal of Mathematical Sciences. – 2016. – 215, No. 3. – P. 341-349.
 2. Klevchuk I.I. Bifurcation of Self-Excited Vibrations for Parabolic Systems with Retarded Argument and Weak Diffusion // Journal of Mathematical Sciences. – 2017. – 226, No. 3. – P. 285-295.
 3. Klevchuk I.I., Hrytchuk M.V. Construction of stability domains for linear differential equations with delay. SWorldJournal. Issue No19, Part 1. May 2023. P. 77-83. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-19-01-062

Фахові видання

 1. Клевчук І.І. Біфуркація циклів параболічних систем із запізненням та малою дифузією // Буковинський математичний журнал, 2015. – 3, №2. – С. 48-52.
 2. Клевчук І.І. Біфуркація циклів параболічних систем із малою дифузією // Буковинський математичний журнал, 2015. – 3, №3-4. – С. 96-101.
 3. Клевчук І.І. Інтегральні многовиди і принцип зведення для диференціально-функціональних рівнянь нейтрального типу// Буковинський математичний журнал, 2016. – 4, №1-2. – С. 70-76.

Міжнародні українські матеріали конференцій

 1. Klevchuk I.I. Bifurcation of cycles of parabolic systems with small diffusion // International conference on Differential equations dedicated to the 110th anniversary of Ya.B. Lopatynsky (September 20-24, 2016, Lviv). – Lviv, 2016 – P. 78.
 2. Клевчук І.І. Біфуркація циклів параболічних систем із запізненням та малою дифузією // Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування: Матеріали міжнар. наук, конф., присвяченої 80-річчю від дня народження проф. В.І. Фодчука (1936–1992) (28–30 вересня 2016 р., Чернівці). – Чернівці, 2016. – С. 55.
 3. Клевчук І.І. Біфуркація циклів одного класу параболічних систем // „Диференціальні рівняння та їх застосування” : тези доповідей Міжнар. наук, конф.,присвяченої 70-річчю академіка НАН України М.О. Перестюка (19-21 травня 2016 р., Ужгород). – Ужгород: Вид. УжНУ «Говерла», 2016. – С. 77.
 4. Клевчук І.І. Біфуркація циклів параболічних систем із малою дифузією // Міжнар.конф. „Диференціальні рівняння та їх застосування”. – Кам'янець-Подільський, 2017. – С.53-54.
 5. Клевчук І.І. Дослiдження асимптотичної поведінки розв'язків диференцiально-функцiональних рiвнянь // XVIII Intern. conf. “Dynamical system modelling and stability investigation”. Abstracts of conference reports. – Kiev, 2017. – P. 52.
 6. Klevchuk I.I. Existence and stability of traveling waves in parabolic systems with small diffusion // The International Conference in Functional Analysis dedicated to the 125th anniversary of Stefan Banach (September 18-23, 2017, Lviv). – Lviv, 2017 –  P. 97-98.
 7. Klevchuk I. Bifurcation of cycles in parabolic systems of differential equations with weak diffusion // The 13 Summer School “Analysis, topology and applications”, (July 29 – August 11, 2018, Vyzhnytsya). – P. 22-24.
 8. I. Клевчук. Iснування та стiйкiсть бiжучих хвиль у параболiчних системах iз малою дифузiєю // Сучаснi проблеми математики та її застосування в природничих науках i iнформацiйних технологiях: Матерiали мiжнар. наук. конф., присвяч. 50-рiччю факультету математики та iнформатики ЧНУ (17–19 вересня 2018 р.). – Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т, 2018. – С. 72.
 9. Клевчук І.І., Гритчук М.В. Існування та стійкість біжучих хвиль у параболічних системах із малою дифузією // Матеріали XXV Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики» 24-27 вересня 2019, Львів. – Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2019. – С. 89-93.
 10. Klevchuk I.I., Hrytchuk M.V. Existence and stability of traveling waves in parabolic systems of differential equations with weak diffusion // XIX International Conference “Dynamical System Modelling and Stability Investigation”, Kyiv, Ukraine, May 22-24, 2019: Proceedings of Conference Reports. – Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2019. – Pp. 57-59.
 11. Клевчук I., Гритчук М. Бiфуркацiя циклiв параболiчних систем iз малою дифузiєю // Сучаснi проблеми диференцiальних рiвнянь та їх застосування: Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 100-рiччю вiд дня народження професора С.Д. Ейдельмана, 16-19 вересня 2020 р. – Чернiвцi : Чернiвецький нац. ун-т, 2020. – С. 141-142.
 12. Клевчук І.І., Гритчук М.В. Побудова областей стійкості лінійних диференцiальних рiвнянь із багатьма запізненнями // Тези доповiдей IX мiжнародної наукової конференцiї ”Сучаснi проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимiзацiї”. – Кам’янець-Подiльський : Кам’янець-Подiльський нацiональний унiверситет iменi Iвана Огiєнка, 2020. – C. 13-14.
 13. Клевчук І.І., Гритчук М. Існування та стійкість циклів у параболічних системах із малою дифузією. Матеріали XXVI Міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”. 27–28 вересня 2021, Львів. С. 116–120.
 14. Клевчук І.І., Гритчук М.В. Біфуркація автоколивань параболічних систем із малою дифузією. Міжнародна наукова конференція, присвячена 75-річчю кафедри диференціальних рівнянь та 85-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка. 28–30 жовтня 2021 р. Чернівці : матеріали конференції. Чернівці, 2021.C. 86–87.
 15. Klevchuk I.I. Existence and stability of traveling waves in parabolic systems of differential equations with weak diffusion // THE INTERNATIONAL ONLINE CONFERENCE “CURRENT TRENDS IN ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS” Book of Abstracts. Ivano-Frankivsk, Ukraine, May 12-15, 2022. – P. 39.
 16. Klevchuk I.I., Hrytchuk M.V. Bifurcation of cycles in parabolic systems with weak diffusion // Матеріали міжнародної наукової конференції «Прикладна математика та інформаційні технології», присвяченої 60-річчю кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, 22-24 вересня 2022 р. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. C. 131-134.
 17. Клевчук І.І., Гритчук М.В. Біфуркація періодичних розв'язків у параболічних системах із малою дифузією // Міжнародна науково-практична конференція “Молодіжна наука заради миру та розвитку” (9–11 листопада 2022, Чернівці).

Всеукраїнські конференції

 1. Клевчук І.І. Дослiдження асимптотичної поведінки розв'язків диференцiально-функцiональних рiвнянь // Матеріали міжвузівського наукового семінару “Прикладні задачі та IT-технології” – Чернівці, 2017. – С. 55–57.
 2. Клевчук І.І. Біфуркація циклів параболічних систем із малою дифузією // Нелінійні проблеми аналізу : VI Всеукраїнська  матема­тична конференція імені Б.В. Василишина : Тези доповідей (26-28 вересня 2018 р., Івано-Франківськ – Микуличин). – Івано-Франківськ: Голіней, 2018. – С. 24.