Косован Василь Михайлович

Косован Василь Михайлович

асистент

У 2007 році закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю “Математика”, здобувши кваліфікацію магістра з математики.

З 2007 по 2023 рік працював вчителем інформатики Чернівецького ліцею №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міської радиЗ 2023 року – асистент кафедри математичного моделювання.

У 2018 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук «Поліноміальність нарізно поліноміальних функцій» за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз (науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Маслюченко Володимир Кирилович).

Наукові інтереси: нарізно поліноміальні функції та їх застосування в теорії наближень, дослідження та аналіз генераторів псевдовипадкових послідовостей, методика викладання інформатики.

Постійний член журі ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з інформатики та інформаційних технологій, обласних конкурсів з програмування.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/...
ResearcherID: FGQ-9168-2022 

Забезпечує читання таких дисциплін:

 1. Програмування.
 2. Теорія алгоритмів.
 3. Базові алгоритми олімпіадних задач з інформатики.

Бібліографічний перелік публікацій

Рейтингові вітчизняні видання

 1. Haar’s Condition and the Joint Polynomality of Separately Polynomail Functions / V.M. Kosovan, K. Maslyuchenko, H.A. Voloshyn // Ukr. Math. Journ. – June 2017.– Vol. 69, Issue 1 – P. 19-31. (переклад з укр. Косован В.М. Умова Гаара та сукупна полiномiальнiсть функцiй / Г.А. Волошин, В.М. Косован, В.К. Маслюченко // Укр. мат. журн. – 2017. – Т. 69, No1 – С. 17-27).

Українські академічні видання

 1. Умова Гаара i тригонометричнi полiноми / Г.А. Волошин, В.М. Косован, В.К. Маслюченко // Збiрник праць Iн-ту НАН України. – 2017. – Т. 12, No3, – С. 1-3.

Фахові видання

 1. Дослідження генераторів псевдовипадкових послідовностей на основі дискретних відображень / О.В. Гресь, М.І. Скрипський, В.М. Косован, Г.М. Розорінов // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 243-251.
 2. Нарiзно полiномiальнi функцiї / В.М. Косован,В.К. Маслюченко // Наук. вiсник Чернiвецького ун-ту. Математика. – 2008. – 374. – С. 66-74.
 3. Про полiномiальнiсть нарiзно полiномiальних функцiй на добутках омплексних банахових просторiв / В.М. Косован, В.К. Маслюченко // Математичний вiсник НТШ. – 2008. – Т.5. – С. 89-96.
 4. Нарiзно i сукупно полiномiальнi функцiї на довiльних пiдмножинах Rn / В.М. Косован, В.К. Маслюченко // Наук. вiсник Чернiвецького ун-ту. Математика. – 2009. – 454. – С. 50-53.
 5. Про нарiзно сталi та стало-лiнiйнi функцiї / В.М. Косован, В.К. Маслюченко // Наук. вiсник Чернiвецького ун-ту. Математика. – 2011. – 1, No3. – С. 44-49.
 6. Про (m, n)-полiномiальнi функцiї на добутках та нарiзно полiномiальнi функцiї на хрестах / В.М. Косован, В.К. Маслюченко // Наук. вiсник Чернiвецького ун-ту. Математика. – Т. 2-3, No3. – С. 108-113.
 7. Про полiномiальнiсть нарiзно сталих функцiй / В.М. Косован, В.К. Маслюченко // Карпатськi матем. публ. – 2014. – Т. 6, No1. – С. 59-63.
 8. Аналіз алгоритмів шифрування інформації на основі хаотичних відображень / О.В. Гресь, В.М. Косован, М.І. Скрипський, Г.М. Розорінов, П.М. Шпатар // Сучасний захист інформації, 49-58.
 9. Про полiномiальнiсть нарiзно полiномiальних функцiй вiд багатьох змiнних / В.М. Косован, В.К. Маслюченко // Бук. мат. журн. – 2014. – 2, No2–3. – С. 126-129.

Міжнародні українські матеріали конференцій

 1. Нарiзно полiномiальнi функцiї на добутках пiдмножин довiльного поля / В.М. Косован, В.К. Маслюченко // Мiжнар. конф. "Аналiз i Топологiя". – Львiв. – 2008. Тези. – С. 81-82.
 2. Нарiзно полiномiальнi функцiї на добутках банахових просторiв / В.М. Косован, В.К. Маслюченко // Мiжнар. конф. "Аналiз i Топологiя". – Львiв. – 2008. Тези. – С. 163-164.
 3. Нарiзно сталi функцiї / В.М. Косован, В.К. Маслюченко // Мiжнар. конф. до 100-рiччя М.М. Боголюбова та 70-рiччя М.I. Нагнибiди. – Чернiвцi. – 2009. Тези. – С. 80.
 4. Лiнiйнiсть стало-лiнiйних функцiй / В.М. Косован, В.К. Маслюченко // Мiжнар. конф. "Сучаснi проблеми аналiзу присвячена 70-рiччю кафедри математичного аналiзу Чернiвецького унiверситету. – Чернiвцi. – 2010. Тези. – С. 95-96.
 5. Про полiномiальнiсть нарiзно полiномiальних вiдображень / В.М. Косован, В.К. Маслюченко // IV мiжнародна Ганська конференцiя, присв. 135-iй рiчницi вiд дня народження Г. Гана. – Чернiвцi.– 2014. Тези. – С.87-88.
 6. Про Pm-множини / В.М. Косован, В.К. Маслюченко// Мiжнародна конференцiя, присвячена 100-рiччю вiд дня народження К.М. Фiшмана та М.К. Фаге. – Чернiвцi. – 2015. Тези. –С. 55-56.
 7. Connection between joint and separate polynomiality /V.M. Kosovan, V.K. Maslyuchenko // Inter. Conf. "Complex analysisand related topics". – Lviv. – 2016. Abstract. – P. 45-47.
 8. (m, n)-polynomial function / V.M. Kosovan, K. Maslyuchenko // Inter. Conf. "Complex analysis and relatedtopics". – Lviv. – 2016. Abstract. – P. 47-49.
 9. Програмні засоби для дослідження властивостей генератора псевдовипадкових послідовностей на основі дискретного відображення / О.В. Гресь, В.М. Косован // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 79): мат. Міжн. наук. інтернет-конф., (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 6-7 липня 2023 р.) Тези доповіді / [ редкол. : О. Патряк та ін. ] ; ГО “Наукова спільнота”;WSSG w Przeworsku. – Тернопіль : ФО-П Шпак В.Б. – С. 12-15.
 10. Про впровадження проєкту "Оновлена інформатика – IT-студії" у загальноосвітніх закладах України/ В.М. Косован // Математика та iнформацiйнi технологiї. Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 55-рiччю факультету математики та iнформатики, 28–30 вересня 2023 р. – Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т, 2023. Тези доповідей– С. 223-224

Всеукраїнські конференції

 1. Нарiзно полiномiальнi функцiї на довiльних пiдмножинах Rn / В.М. Косован, В.К. Маслюченко // IV Всеукр. наук. конф. "Нелiнiйнi проблеми аналiзу". – Iвано-Франкiвськ. – 2008. Тези. – С. 51.
 2. Нарiзно-полiномiальнi функцiї на добутках та їх хрестах / В.М. Косован, В.К. Маслюченко // Всеукр. конф. "Диференцiальнi рiвняння та їх застосування в прикладнiй математицi", присвячена 50-рiччю кафедри прикладної математики ЧНУ. – Чернiвцi. – 2012. Тези. – С. 55-56.
 3. Про полiномiальнiсть нарiзно сталих функцiй / В.М. Косован, В.К. Маслюченко // Всеукр. конф. "Сучаснi проблеми теорiї ймовiрностей та математичного аналiзу". – Ворохта. –2013. Тези. – С. 59-61.
 4. Узагальнено полiномiальнi функцiї та умова Гаара / Г.А. Волошин, В.М. Косован, В.К. Маслюченко // Друга Всеукр. наукова конференцiя „Прикладнi задачi математики“, присвячена 55-рiччю каф. вищої математики IФН-ТУНГ. – Iвано-Франкiвськ. – 2016. Тези. – С.33-34.