Матвій Олександр Васильович

Матвій Олександр Васильович

доцент

     У 2001 р. закінчив кафедру ПММ Чернівецького національного університету за спеціальністю “Прикладна математика” та отримав диплом магістра прикладної математики. З 2001 по 2004 рік працював на кафедрі прикладної математики і механіки Чернівецького національного університету на посаді асистента, з 2002 по 2006 рік навчався в аспірантурі, з 2004 до теперішнього часу працює на кафедрі математичного моделювання Чернівецького національного університету на посаді асистента. У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію „Дослідження схем апроксимації диференціально-функціональних рівнянь”, спеціальність 01.01.02 – диференціальні рівняння. З 2013 року працює на посаді доцента кафедри математичного моделювання.

Напрями наукових досліджень: алгоритми апроксимації диференціально-різницевих рівнянь системами звичайних диференціальних рівнянь, алгоритми наближеного знаходження коренів квазіполіномів диференціально-різницевих рівнянь, дослідження області стійкості диференціально-різницевих рівнянь.

SCOPUS Author ID: 51562132100

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=c0SNiEMAAAAJ

Викладає дисципліни:

 1. Технології розробки розподілених баз даних.
 2. Мережеві інформаційні технології.
 3. Комунікації та теорія конфліктів.
 4. Комп'ютерні мережі.
 5. Програмування.

Основні наукові публікації.

 1. Матвій О. В., Черевко І. М. // Апроксимація крайових задач для диференціальних рівнянь із запізненням // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 111. Математика. – Чернівці:Рута, 2001. – С. 85-89.
 2. Матвій О. В., Черевко І. М. // Апроксимація системи диференціально-різницевих та різницевих рівнянь із багатьма запізненнями // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 150. Математика. – Чернівці:Рута, 2002. – С. 50-54.
 3. Матвій О. В., Черевко І. М. Апроксимація крайових задач із запізненням системами звичайних диференціальних рівнянь // Вісник Київського університету. Серія:Фіз.-мат. науки.– 2003.– №3.– С.129-137.
 4. Черевко І.М.,Матвій О.В. Про апрокси­мацію систем із запізненням та їх стійкість // Нелінійні коливання. – 2004. – Т.7, № 2. – С. 208 – 216.
 5. Матвій О.В., Черевко І.М. Про апроксима­цію си­стем лінійних диференціально-функціональних рівнянь // Наук. вісник Черні­вецького ун-ту: Зб. наук. пр. Вип. 314 – 315. Матема­тика. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 125-128.
 6. Черевко І.М., Матвій О.В. Про наближення систем диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу системами звичайних диференціальних рівнянь // Нелінійні коливання. – 2007. – Т.10, № 3. – С. 328 – 335
 7. Черевко І.М.,Матвій О.В. ,Стельмащук Л.В. Про апроксимацію системи різницевих рівнянь // Наук. вiсник Чернiвецького ун-ту: Зб. наук. пр. Вип. 349. Математика.– Чернiвцi: Рута, 2007.– С.88–94.
 8. Матвій О.В., Пернай С.А., Черевко І.М. Про стійкість лінійних систем із запізненням // Наук. Вісник Чернівецького ун-ту: Зб. Наук. пр.. Вип. 421. Математика. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 66–70.
 9. Матвій О.В., Пернай С.А., Черевко І.М. Апроксимація неасимптотичних коренів квазіполіномів лінійних диференціальних рівнянь із багатьма запізненнями // Наук. Вісник Чернівецького ун-ту: Зб. Наук. пр.. Вип. 501. Математика. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 69–73.
 10. Черевко І.М., Матвій О.В. Моделювання крайо­вих задач із запізненням // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: Зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип. 3. – С. 196-200.
 11. Черевко И.М., Матвий А.В. Исследование схем аппроксимации дифференциально-разностных уравнений // Math. Analysis, DifferentialEquations and Applications. – Sofia, 2011. – P. 301-312.
 12. Iлiка С.А., Матвій О.В., Піддубна Л.А. Апроксимація систем лінійних диференціально-функціональних рівнянь нейтрального типу // Науковий вісник Черні­вецького університету. Серія: математика : зб. наук. праць. – Т. 2, № 1. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – С. 35–39.
 13. Матвій О.В., Піддубна Л.А., Черевко І.М. Про апроксимацію системи різницевих та диференціально-різницевих рівнянь // Науковий вісник Черні­вецького університету. Серія: математика : зб. наук. праць. – Т. 1, № 4. – Чернівці : ЧНУ, 2011. –  С. 107–112.
 14. Іліка С.А., Матвій О.В., Л.А. Піддубна, Черевко І.М. Схеми апроксимації диференціально-функціональних рівнянь та їх застосування // Буковинський математичний журнал. – Т.2, № 2-3. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 92-96.

Основні навчально-методичні публікації.

 1. Готинчан Т.І., Піддубна Л.А., Матвій О.В. Бази даних і знань. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт. – Чернівці: Золоті литаври, 2012. – 76 с.
 2. Матвій О.В., Піддубна Л.А., Черевко І.М. Комп’ютерні мережі. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт. – Чернівці: Золоті литаври, 2012. – 56 с.

 

 

Бібліографічний перелік публікацій

Міжнародні українські матеріали конференцій

 1. Іліка С., Матвій О., Піддубна Л. Схеми апроксимації диференціаль­но-різницевих рівнянь з багатьма запізненнями // Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування: Матеріали міжнар. наук, конф., присвяченої 80-річчю від дня народження проф. В.І. Фодчука (1936–1992) (28–30 вересня 2016 р., Чернівці). – Чернівці, 2016. – С. 52.
 2. Матвiй О., Тузик I., Черевко I. Схеми апроксимацiї лiнiйних диференцiально-рiзницевих рiвнянь та їх застосування // Сучаснi проблеми диференцiальних рiвнянь та їх застосування: Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 100-рiччю вiд дня народження професора С.Д. Ейдельмана, 16-19 вересня 2020 р. – Чернiвцi : Чернiвецький нац. ун-т, 2020. – С. 159-160.
 3. Іліка Світлана, Матвій Олександр, Піддубна Лариса, Тузик Ірина. Застосування схем апроксимації для дослідження стійкості розв’язків лінійних диференціально різницевих рівнянь // Матеріали міжнародної наукової конференції «Прикладна математика та інформаційні технології», присвяченої 60-річчю кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, 22-24 вересня 2022 р. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. C. 63-66.