Пасічник Галина Савеліївна

Пасічник Галина Савеліївна

доцент

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Задача Коші для 2b-параболічних систем зі зрос­таю­чи­ми коефіцієнтами».

Напрямок наукових досліджень: задача Коші для параболічних рівнянь і систем, коефіцієнти яких є зростаючими функціями.

Є відповідальною за проведення студентської наукової конференції на факультеті мате­матики та інформатики. Відповідає за проведення навчальної та виробничої практик на кафедрі математичного моделювання.

Є співавтором підручників та навчального посібника, виданих з Грифом МОНУ. Автор більше 60 науково-методичних праць.

Проходила стажування в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача; на кафедрі прикладної математики Націо­нального університету “Львівська політехніка” у 2016 р. та на кафедрі прикладної математики і статистики факультету прикладних наук «Українського католицького університету» у 2021 р.

СЕРТИФІКАТИ

SCOPUS Author ID: 25030802600

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=KYOe7mIAAAAJ

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-1759-5042

Забезпечує читання дисциплін:

 • Методи оптимізації та дослідження операцій;
 • Теорія ймовірностей та математична статистика;
 • Сіткове планування;
 • Науковий семінар.

Бібліографічний перелік публікацій

Підручники

 1. Веренич І.І., Лавренчук В.П., Пасічник Г.С., Черевко І.М. Вища мате­ма­ти­ка: лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз: Підручник. – Чернівці: Рута. – 2007. – 255с. (є гриф МОНУ)
 2. Веренич І.І., Лавренчук В.П., Пасічник Г.С., Черевко І.М. Вища мате­ма­ти­ка: математичний аналіз, диференціальні рівняння: Підручник. – Чер­нів­ці, Рута. – 2008. – 267с. (є гриф МОНУ)
 3. Веренич І.І., Лавренчук В.П., Пасічник Г.С., Черевко І.М. Вища ма­те­­ма­ти­ка: лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз: Під­руч­ник. – Чер­нів­ці, Книги ХХІ. – 2011. – 255с. (є гриф МОНУ)
 4. Веренич І.І., Лавренчук В.П., Пасічник Г.С., Черевко І.М. Вища мате­ма­ти­ка: математичний аналіз, диференціальні рівняння: Підручник. – Чер­нів­ці: Золоті литаври, 2012. – 268 с. (є гриф МОНУ)

Навчальні посібники

 1. Веренич І.І., Лавренчук В.П., Пасічник Г.С. Вища математика: лінійна алгебра, аналітична геометрія.ю математичний аналіз. Частина 1: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2003. – 205c.
 2. Веренич І.І., Лавренчук В.П., Пасічник Г.С., Черевко І.М. Вища мате­ма­ти­ка: ма­тематичний аналіз, диференціальні рівняння. Частина 2: Навчальний посіб­ник. – Чернівці, Рута. – 2004. – 160с.
 3. Лавренчук В.П., Букатар М.І, Готинчан Т.І., Пасічник Г.С. Мате­ма­тич­ні методи дослідження операцій: Навчальний посібник. – Чернівці, Рута. – 2005. – 352 с.
 4. Кушнірчук В.Й., Пасічник Г.С., Шепетюк Б.Д. Практика студен­тів факультету прикладної математики: Нав­чаль­­ний по­сібник. – Чернівці: Чер­­нівецький національний університет, 2011. – 69 с.
 5. Лавренчук В.П., Готинчан Т.І., Пасічник Г.С., Букатар М.І. Моделі та методи дослідження операцій: Навчальний посібник. – Чернівці, Черні­вець­кий нац. ун-т., 2012. – 412 с.(є гриф МОНУ)
 6. Пасічник Г.С., Кушнірчук В.Й. Методи оптимізації: лінійне про­г­ра­му­вання: Нав­чальний посiбник – Чернiвцi: Золоті литаври, 2012. – 87 c.
 7. Пасічник Г.С., Кушнірчук В.Й. Методи оптимізації: конспект лекцій з лінійного про­г­ра­му­вання: Нав­чальний посiбник – Чернiвцi: Золоті литаври, 2012. – 60 c.
 8. Пасічник Г.С., Кушнірчук В.Й. Мето­ди оптимізації: транспортна задача: Нав­чальний посiбник – Чер­нiвцi: Золоті литаври, 2013. – 100 c.
 9. Пасічник Г.С., Кушнірчук В.Й. Спеціальні задічі методів оптимізації: конспект лекцій: Нав­чальний по­сiбник. – Чернiвцi: Золоті литаври, 2013. – 84 c.
 10. Пасічник Г.С., Кушнірчук В.Й. Ме­то­ди оптимізації: конспект лекцій з лі­ній­­ного про­г­ра­му­вання: Нав­чальний по­­сiбник. 2-ге вид., виправл. і до­пов­не­не. – Чернiвцi: Золоті литаври, 2013. – 84 c.
 11. Пасічник Г.С., Кушнірчук В.Й. Мето­ди оптимізації: лінійне про­г­ра­му­ван­ня: Нав­чальний посiбник. 2-ге вид., виправл. – Чер­нiвцi: Золоті литаври, 2013. – 88 c.
 12. Пасiчник Г.С. Сiткове планування. Частина 1 : Навчальний посiб­ник. – Чернiвцi: Золотi литаври, 2013. – 84 с.
 13. Пасічник Г.С., Кушнірчук В.Й. Мето­ди оптимізації: Нав­чальний посiбник. Частина 1. – Чер­нiвцi: Видавничий дім “Родовід”, 2014. – 168 c.
 14. Пасiчник Г.С., Кушнiрчук В.Й. Методи оптимiзацiї : нелiнiйне програмування : Навчальний посiбник. Чернiвцi : Золотi литаври, 2021. 65 c.

Методичні роботи

 1. Степан Дмитрович Івасишен. Біобібліографічний довідник / Упорядник: Па­січ­ник Г.С. – Чернівці, Рута. – 2007. – 50 с.+14 c. фото.
 2. Г. Пасічник, І. Черевко Степан Івасишен – учений, педагог, ор­га­ні­за­­тор ма­те­матичної науки (до 70 – річчя від дня народження) // Газ. “Уні­вер­си­­тетський вісник”. – 2007. – грудень 2007, №13. – С.7.
 3. Івасишен С.Д., Пасічник Г.С., Черевко І.М. Кафедра мате­матичного моделю­ван­­ня Чернівецького уні­вер­си­те­ту. Ос­­новні здобутки за 20 років від часу ство­рення. – Чернів­ці: Рута, 2008. – 42 с.
 4. Івасишен С.Д., Пасічник Г.С., Черевко І.М. Кафедрі мате­ма­тич­ного моде­лю­вання – 20 // Газ. “Уні­вер­си­тетський вісник”. – 2008. – листопад 2008, №11. – С. 8–9.
 5. Івасишен С., Черевко І, Крехівський В, Пасічник Г. Володимиру Петровичу Лавренчуку – 70! // Газ. “Уні­вер­си­тетський вісник”. – 2009. – квітень 2009, №5 (1706). – С.16.
 6. С. Івасишен, В. Лавренчук, Г. Пасічник, І. Черевко. Володимир Кре­хівсь­кий – учений, талановитий педагог та організатор // Газ. “Уні­вер­си­тетсь­кий вісник”. – 2010. – січень – лютий  2010, №1 – 2 (1715 – 1716). – С.8.
 7. Степан Дмитрович Івасишен. Біобібліографічний довідник / Упо­ряд­ник: Па­січ­ник Г.С. – Чернівці: Золоті литаври, 2012. – 61 с.
 8. Пасічник Г.С. Методи оптимізації: дискретне програмування: Навчальний посiбник [Електронний ресурс]. – Чернiвцi: Чернівецький нац. ун-т., 2020. – 100 c.
 9. В.Й. Кушнірчук, Г.С. Пасічник. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з теорії прийняття рішень. Чернівці : Золоті литаври, 2021. 44 с.

Рейтингові публікації у закордонних журналах

 1. Ivasychen S.D. Cauchy problem for the Fokker-Plank-Kolmogorov equation of a multidimensional normal Markovian process / Ivasychen S.D., Pasichnyk H.S. // Journal of Mathematscal Sciences. – 176, №4. – P. 505–514.
 2. Ivasyshen S.D., Pasichnyk H.S. Ultraparabolic Equations with Infinitely Increasing Coefficients in the Group of Lowest Terms and Degenerations in the Initial Hyperplane // Journal of Mathematical Sciences. – 2020. – Vol. 249, Iss. 3. – P. 333–354.

Українські академічні видання

 1. Iвасишен С.Д., Пасiчник Г.С. Деякi теореми типу Лiувiлля для розв'язкiв одного класу параболiчних рiвнянь iз зростаючими коефiцiєнтами. – Чернiвець. ун-т. – Чернiвцi, 1996. –  29 с. –  Деп. в ДНТБ України 8.04.96, № 903-Ук96.
 2. Бабiна Л.П., Iвасишен С.Д., Пасiчник Г.С. Вектор-функцiї Грiна деяких крайових задач для параболiчних рiвнянь другого порядку. – Чернiвець. ун-т. – Чернiвцi, 1996. – 34 с. – Деп. в ДНТБ України 8.04.96, №904-Ук96.
 3. Iвасишен С.Д., Пасiчник Г.С. Про фундaментальну матрицю розв'язкiв задачi Кошi для дисипативних -параболiчних систем з виродженнями на початковiй гiперплощинi // Доп. НАН України. – 1999. – № 6. – C. 18–22.
 4. Пасiчник Г.С. Про розв'язнiсть задачi Kошi для -параболiчних систем зi зростаючими коефiцiєнтами // Мат. методи та фiз.-мех. поля. – – Т.42, № 3. – С. 61–65.
 5. Iвасишен С.Д., Пасiчник Г.С. Про задачу Кошi для -параболiчних систем зi зростаючими коефiцiєнтами // Укр. мат. журн. – 2000. – Т.52, № – С. 1484–1496.
 6. Iвасишен С.Д., Пасiчник Г.С. Про розв'язнiсть задачi Кошi для параболiчних систем зi зростаючими коефiцiєнтами // Нелинейные граничные задачи: Сб. науч. тр. Вып. 12. 2002 г. – Донецк, 2002. – С. 84–91.
 7. Пасiчник Г.С. Про задачу Kошi для дисипативних -параболiчних систем зi зростаючими коефiцiєнтами / Пасiчник Г.С. // Мат. методи та фiз.- мех. поля. – 2004. – Т.47, №4. – С.138–143.
 8. Горбачук М.Л., Іванчов М.І., Каленюк П.І,. Кушнір Р.М, Пелих В.О,. Пташник Б.Й, Пасічник Г.С, Черевко І.М. До 70–річчя професора Степана Дмитровича Івасишена // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2007.– Т.50, № 4. – С.202–203.
 9. Iвасишен С.Д., Пасiчник Г.С. Задача Кошi для рiвняння Фок­кера-Планка-Колмогорова багатовимiрного нормального марков­сько­го про­цесу // Мат. методи та фiз.-мех. поля. – 2010. – Т. 53, № 1. – С. 15–22.
 10. Івасишен С. Дослідження та деякі застосування фун­да­мен­таль­но­го роз­в’язку виродженого параболічного рівняння зі зрос­таю­чи­ми кое­фіці­єн­та­ми групи молодших членів / Степан Івасишен, Галина Пасічник // Сучасні проб­­леми механіки та математики: в 3-х т. ­­– Львів: Інститут прикладних проб­лем механікиі математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2013. – Т.3. – C. 128–129.
 11. Івасишен С.Д. Фундаментальний розв'язок задачі Коші для одного па­ра­бо­ліч­ного рівняння зі зростаючими коефіцієнтами групи мо­лод­ших членів / Івасишен С.Д., Пасічник Г.С. // Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2014. – 11, № 2. – C. 126–153.
 12. Івасишен С.Д. Інтегральне зображення розв'язків од­но­го параболічного рівняння зі зростаючими коефіцієнтами в групі мо­лод­ших членів членів / Івасишен С.Д., Пасічник Г.С. // Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2015. – 12, № 2. – C. 205–229.
 13. Івасишен С., Пасічник Г. Про задачу Коші для ультрапараболічного рівняння зі зростаючими коефіцієнтами і виродженнями на початковій гіперплощині // Cучасні проблеми механіки та математики: збірник наукових праць у 3-х т. / за заг. ред. А.М. Самойленка та Р.М. Кушніра [Електронний ресурс] // Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2018. – Т. 3. – С. 120.

Фахові видання

 1. Пасiчник Г.С. Про фундаментальну матрицю розв'язкiв задачi Кошi для дисипативних -параболiчних систем // Вiсник Львiв. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 1999. – Вип.54. – С. 140–151.
 2. Пасiчник Г.С., Iвасишен С.Д. Про фундаментальну матрицю розв'язкiв задачi Кошi для одного класу параболiчних систем з необ­ме­же­ни­ми коефiцiєнтами i виродженнями на початковiй гiперплощинi // Наук. вiсник Чернiвецького ун-ту: Зб. наук. пр. Вип. 76. Математика.– Чернiвцi: Рута, 2000.– С. 82–91.
 3. Пасiчник Г.С., Тимків І.Р. Крайові задачі параболічних рівнянь другого порядку зі зростаючими коефiцiєнтами // Наук. вiсник Чернiвецького ун-ту: Зб. наук. пр. Вип. 228. Математика. – Чернiвцi: Рута, 2004. – С.89 –95.
 4. Пасічник Г.С., Черевко І.М., Мельничук В.Ф. Вектор-функ­ції Гріна деяких кра­йових задач для параболічних рівнянь із зростаю­чи­ми коефі­цієн­та­ми і ви­род­женням на початковій площині. // Науковий вісник Чернівець­ко­го університету: Зб. наук.пр. Вип. 269. Математика. – Чернівці: Рута, 2005.– С.81 – 87.
 5. Пасiчник Г. Степан Дмитрович Івасишен (до 70–річчя від дня народження) // Математичний вісник НТШ. – 2007.– Т. 4. – С.456–461.
 6. Пасічник Г.С. Фундаментальний розв’язок задачі Коші для рівняння Колмогорова другого порядку зі зростаючими коефіцієнтами // Наук. вiсник Чернiвецького ун-ту: Зб. наук. пр. Вип. 421. Математика. – Чернiвцi: Рута, 2008. – С.71 –74.
 7. С.Д. Івасишен, В.П. Лавренчук, Г.С. Пасічник, І.М. Черевко. До 80-річного ювілею В.В. Крехівського // Наук. вiсник Чер­нiвецького ун-ту: Зб. наук. пр. Вип. 485. Математика. – Чернiвцi: Рута, 2009. – С.129 –131.
 8. Бабич O.О. Фундаментальний роз­в'я­зок задачі Коші для виродженого па­ра­бо­лічного рівняння зі зрос­таючими коефіцієнтами гру­пи мо­лод­ших членів / O.О. Бабич, С.Д. Івасишен, Г.С. Па­січ­ник// Наук. вiс­ник Чернiвецького нац. ун-ту ім. Юрія Федь­ко­вича. Сер. ма­те­ма­ти­ка: Зб. наук. пр. – 1, № 1–2. – Чер­нiв­цi: Чер­нiвецький нац. ун-т, 2011. – С. 13–24.
 9. Заболотько Т.О. Про фундаментальний роз­в'язок задачі Коші для деяких па­ра­болічних рівнянь зі зростаючими ко­е­фі­ці­єнтами та деякі йо­го застосування / Т.О. Заболотько, С.Д. Івасишен, Г.С. Па­січ­ник // На­ук. віс­ник Чернівецького нац. ун-ту ім. Ю. Федь­ко­вича. Сер.: ма­те­ма­ти­ка: зб. на­ук. пр. – Чернівці: Чер­ні­вець­кий нац. ун-т, 2012. – 2, № 2–3. – C. 81–89.
 10. Пасічник Н., Пасічник Г. Формування соціальної компе­тент­нос­ті ви­пуск­ника школи на уроках математики // Математика в сучасній школі. – 2012. – № 7–8. – С. 36–38.
 11. Івасишен С. Задача Коші для одного параболічного рівняння зі зрос­таю­чи­ми коефіцієнтами в групі молодших членів / Степан Іва­си­шен, Галина Пасічник // Мат. вісн. Наук. тов. ім. Т. Шев­чен­ка. – 2014. – 11. – C. 73–87.
 12. Івасишен С.Д. Про характеризацію розв'язків одного параболічного рів­няння зі зростаючими коефіцієнтами в групі молодших членів / С.Д. Іва­си­шен, Г.С. Пасічник // Буковинський мат. журн. – 2015. – 3, № 3–4. – С. 87–91.

Міжнародні українські матеріали конференцій

 1. Пасiчник Г.С. Фундаментальна матриця розв'язкiв задачi Кошi для дисипативних -параболiчних систем з виродженням на початковiй гiперплощинi // Сучаснi проблеми математики: Mатерiали мiжнародної наук. конф. Ч.2. – Чернiвцi–Київ, – С. 183–186.
 2. Pasichnyk H.S. On Cauchy problem for desipative -parabolic system // International Conference “Nonlinear Partial Differential Equations” (Lviv, August 23 – 29, 1999): Book of abstracts. – Lviv, 1999. – 159.
 3. Stepan D. Ivasyshen, Halyna S. Pasichnyk On a resolvability of the Cauchy problem for parabolic systems with growing coefficients // International Conference "Nonlinear Partial Differential Equations" (Kyiv, August 22–28, 1999): Book of abstracts.– Donetsk, 2001.– P.
 4. Пасiчник Г.С. Про роз'язнiсть задачi Кошi-параболiчних систем зi зростаючими коефi­цi­єнтами // Мiжнародна наук. конф. “Шостi Боголю­бовсь­кi читання” (26 – 30.08.2003, Чернiв­цi): Тези доп. – К., 2003. – С.168.
 5. Пасiчник Г. Про фундаментальну матрицю розв'язкiв задачi Кошi для -параболiчних систем зі зростаючими коефіцієнтами // Міжнар. наук. конф. ім. В.Я.Скоробогатька (27.09.– 1.10.2004, Дрого­бич): Тези доп. – Львів, 2004. – С.161.
 6. Пасiчник Г.С. Про оцiнки роз'язків задачi Кошi для -параболiчних систем зi зростаючими коефiцiєнтами та виродженнями на початковiй гiперплощинi // Мiжнародна наук. конф., присвячена 125 річниці від дня народження Ганса Гана (27.06.– 3.07.2004, Чернiвцi): Тези доп. – Чернівці, 2004. – С.82–83.
 7. Пасічник Г.С., Мельничук В.Ф. Про крайові задачі для одного па­ра­бо­лічного рівняння зі зростаючими коефіцієнтами // International conf. “Modern problems and new trends in probability theory” (19–26.2005, Chernivtsi), T.2. – К., 2005. – C.58.
 8. Г.С. Пасічник. Параболічні системи зі зростаючими коефіцієнтами // Міжнар. конф. (11–14.10.2006, Чернівці): Тези доповідей. – Чернівці: Рута, 2006. – С.123.
 9. Г. Пасічник. Про задачу Коші для виродженого рівняння Кол­мо­горова зі зростаючими коефіцієнтами // Міжнар. мат. конф. ім. В.Я. Ско­ро­бо­гатька (24–28.09.2007, Дро­гобич): Тези доп.– Львів, 2007. – С. 216.
 10. Пасiчник Г.С. Про фундаментальний розв’язок задачі Кошi для ультра­параболічного рівняння другого порядку зі зростаючими коефіцієнтами // Дванадцята міжнар. наук. конф. імені акад. М. Кравчука (15–17.05. 2008, Київ): Матеріали конф. – К.: ТОВ “Задруга”, 2008. – С.304.
 11. Івасишен С.Д., Пасічник Г.С. Про задачу Коші для рівняння Фок­­­кера–План­­ка–Колмогорова багатовимірного нормального марковського про­­­це­су // Міжнар. конф. до 100-річчя М.М. Боголюбова та 70-річчя   М.І. На­г­­­нибіди (8–13.06.2009, Чернівці): Тези доп. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 63–65.
 12. С.Д.Iвасишен, Г.С. Пасiчник Про задачу Коші для рівняння Соніна зі зростаючими коефіцієнтами // Третя міжнар. конф. молодих математ. з диф. рівн. та їхніх застосувань, прсвячена Я. Лопатинському (3–6.11.2010, Львів): Тези конф. – Донецьк, 2010. – С. 60–61.
 13. Івасишен С.Д., Бабич O.О., Пасічник Г.С. Про фундаментальний розв'язок задачі Коші для виродженого параболічного рівняння зі зростаючими коефіцієнтами // Диференціальні рівняння та їх застосування: Матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 65-річчю кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 8– 06. 2011, Київ: Матеріали конф. Т.1. Диференціальні рівняння та їх застосування. – К., 2011. – С. 85.
 14. Пасічник Г. Фундаментальні розв'язки задачі Коші для параболічних рівнянь зі зростаючими коефіцієнтами групи молодших членів // Міжнар. мат. конф. ім. В.Я. Скоробогатька, 19– 09. 2011., Дрогобич: тези доп. – Львів, 2011. – С. 151.
 15. Заболотько Т.О., Іва­сишен С.Д., Па­січник Г.С. Про задачу Кошi для де­яких параболічних рівнянь зі зрос­таю­чи­ми коефіцієнтами // XIV Між­нар. наук. конф. ім. акад. М. Крав­чу­ка, 19–21. 04. 2012, Київ: Матеріали конф. Т.1. Ди­фе­рен­ці­аль­ні та інтегральні рівняння, їх застосування. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2012. – С. 182.
 16. Івасишен С.Д. Про задачу Коші для ква­зілінійного параболічного рівняння зі зростаючими коефіцієнтами / Івасишен С.Д., Лавренчук В.П., Пасічник Г.С. // Диференціальні рівняння та їх засто­су­ван­ня : Ма­теріали Між­нар. наук. конф., присвяченої 70-річ­чю проф. В.В. Маринця, 26–29. 09. 2012, Ужгород). – Уж­го­род, 2012. – С.36.
 17. Пасічник Г.С. Фун­да­мен­тальний розв'язок задачі Коші для ульт­ра­па­ра­бо­лічно­го рів­нян­ня типу Соніна зі зростаючими ко­е­фі­цієнтами / Г.С. Пасічник, С.Д. Івасишен // Сучасні проблеми ма­те­ма­тич­но­го мо­де­лювання, прогнозування та оптимізації: тези доп. VІ Між­­нар. наук, конф., 4–5.04.2014, Кам’янець-Подільський: Кам’я­нець-Подільський нац. ун-т. ім. Івана Огієнка, 2014. – С. 117.
 18. Івасишен С.Д. Влас­ти­вості інтегралів Пуассона ульт­ра­па­ра­бо­ліч­ного рівняння типу Соніна зі зростаючими коефіцієнтами / Івасишен С.Д., Пасічник Г.С .// IV Міжнар. ганська конф., присвячена 135 річниці від дня народження Ганса Гана, 30.06–07.2014, Чернівці: тези доп. – Чернівці: Черні­вець. нац. ун-т. ім. Юрія Федьковича, 2014. – С. 62– 63.
 19. Івасишен С.Д. Про задачу Коші для ультра­па­ра­бо­ліч­но­го рівняння Соніна зі зростаючими коефіцієнтами в групі молодших чле­нів /Івасишен С.Д., Пасічник Г.С. // XVI Між­нар. наук. конф. ім. М. Кравчука, 14–15. 05. 2015, Київ: Мате­ріа­ли конф. Т.1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх за­стосування.  – К.: НТУУ “КПІ”, 2015. – С. 108–109.
 20. Pasichnyk H. Оn realization of approach by Eidelman–Ivasyshen to cha­racterize some classes of solutions for parabolic equations / Halyna Pasichnyk // Intern. V. Skorobohatko math. conf., August 25–28, 2015, Drohobych: Abstracts. – Lviv, 2015. – 120.
 21. Івасишен С.Д. Про характеризацію розв'язків па­ра­бо­ліч­них рівнянь / С.Д. Івасишен, Г.С. Пасічник // Наук. конф., присвячена 100-річчю від дня народження К.М. Фішмана та М.К. Фаге: тези доп. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 48–49.
 22. Івасишен С.Д. Параболічні моделі з виродженнями на гіперплощині за­дан­ня початкових даних / С.Д. Івасишен, І.П. Мединський, Г.С. Пасічник // Су­час­ні проблеми ма­те­ма­тич­но­го мо­де­лювання, прогнозування та оптимізації: тези доп. VІІ Між­­нар. наук, конф., 21–22.04.2016, Кам’янець-Подільський: Кам’я­нець-Подільський нац. ун-т. ім. Івана Огієнка, 2016. – С. 83–84.
 23. Івасишен С.Д. Про задачу Коші для одного ультра­па­ра­бо­ліч­но­го рів­нян­ня зі зростаючими в групі молодших чле­нів коефіцієнтами і ви­род­жен­ня­ми на початковій гіперплощині / С.Д. Івасишен, Г.С. Пасічник // XVIІ Між­нар. наук. конф. ім. М. Кравчука, 19–20. 05. 2016, Київ: Мате­ріа­ли конф. Т.1. Ди­фе­ренціальні та інтегральні рівняння, їх за­стосування.  – К.: НТУУ “КПІ”, 2016. – С. 129–130.
 24. Івасишен С.  Параболічні рівняння з виродженнями на початковій гіперплощині / Степан  Івасишен, Ігор  Мединський,  Галина  Пасічник // Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування: матеріали між­­нар. наук, конф.,присвяченої 80-річчю від дня народження проф. В.І. Фодчука (1936–1992) , 28–30.09.2016, Чернівці: Чернівецький  ун-т. ім. Юрія Федьковича, 2016. – С. 50–51.
 25. Г. Пасiчник. Про iнтегральнi зображення розв’язкiв ультрапарабо­лiч­ного рiвняння з необмежено зростаючими молодшими коефiцiєнтами та виродженнями на початковiй гiперплощинi // Сучаснi проблеми математики та її застосування в природничих науках i iнформацiйних технологiях: Матерiали мiжнар. наук. конф., присвяч. 50-рiччю факультету математики та iнформатики ЧНУ (17–19 вересня 2018 р.). – Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т, 2018. – С. 89.
 26. Halyna Pasichnyk. On the Cauchy problem for a ultraparabolic equations with infinitely increasing coefficients in the group of lowest terms and strongly degenerations in the initial hyperplane // 11th International Skorobohatko Mathematical Conference (October 26 – 30, 2020, Lviv, Ukraine). – P. 88.
 27. Пасiчник Г. Про задачу Кошi для ультрапараболiчного рiвняння зi зростаючими коефiцiєнтами в групi молодших членiв та слабким виродженням на початковiй гiперплощинi // Сучаснi проблеми диференцiальних рiвнянь та їх застосування: Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 100-рiччю вiд дня народження професора С.Д. Ейдельмана, 16-19 вересня 2020 р. – Чернiвцi : Чернiвецький нац. ун-т, 2020. – С. 179-180.
 28. Пасічник Г.С. Про зображення розв'язків одного ультрапараболічного рівняння зі зростаючими коефіцієнтами та виродженнями на початковій гіперплощині. Міжнародна наукова конференція, присвячена 75-річчю кафедри диференціальних рівнянь та 85-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка. 28–30 жовтня 2021 р. Чернівці : матеріали конференції. Чернівці, 2021. С. 123-124.
 29. Пасічник Г.С. Про фундаментальний розв’язок ультрапараболічного рівняння, коефіцієнти якого не залежать від змінних виродження і можуть зростати // Матеріали міжнародної наукової конференції «Прикладна математика та інформаційні технології», присвяченої 60-річчю кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, 22-24 вересня 2022 р. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. С. 140–141.
 30. Пасічник Г.С. Особливості математичної підготовки інженера // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали XX Міжнародної науково-технічної конференції 01–03 вересня 2022 року / за заг. ред. В. Д. Ковальова. Краматорськ-Тернопіль: ДДМА, 2022. С. 169.

Всеукраїнські конференції

 1. Березан Л., Iвасишен С., Пасiчник Г. Фундаментальнi матрицi розв'язкiв задачi Кошi для -параболiчних систем з виродженнями на початковiй гiперплощинi // Всеукраїнська наук. конф. “Новi пiдходи до розв'язання диференцiальних рiвнянь” (Дрогобич, 15–19 вересня, 1997): Тези доп. К., 1997.  С. 15.
 2. Пасiчник Г.С. Про задачу Кошi для параболiчних сис­тем зi зрос­та­ю­чи­ми кое­фiцiєнтами // III Все­українська наук. конф. “Нелiнiйнi проб­леми аналi­зу” (9–12.09.2003, Iвано-Франкiвськ): Тези доп. – Iвано-Фран­кiвськ, 2003. – С.81.
 3. Івасишен С.Д., Пасічник Г.С. Характеризація розв’язків рівняння Фоккера–План­ка – Колмогорова деяких нормальних марковських процесів // Український математичний конгрес – 2009 (27–29.08.2009, Київ). – Режим доступу: http://www.imath.kiev.ua/~congress2009/ Abstracts/ PasichnykIvas.pdf.
 4. Заболотько Т.О., Іва­сишен С.Д., Пасіч­ник Г.С. Фунда­мен­таль­ний роз­в'язок рівняння Фоккера–Планка–Кол­мо­го­ро­ва нормального мар­ковсь­ко­го процесу та деякі його за­сто­су­ван­ня / // Всеукр. наук. конф. “Диференціальні рівняння та їх застосування в прикладній математиці (11–13.06.2012, Чернівці): Мате­ріа­ли конф. – Чернівці, 2012. – С. 76.
 5. Івасишен С.Д. Про задачу Ко­ші для одного па­ра­бо­ліч­ного рівняння зі зростаючими коефіцієнтами групи молодших членів / Івасишен С.Д., Па­січ­ник Г.С. // Нелiнiйнi проб­леми аналi­зу: V Все­­укр. наук. конф.: тези доп., 19–21 вересн. 2013 р., Iва­но-Франкiвськ. – Iвано-Фран­кiвськ: Вид-во При­карп. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2013. – С. 29.

Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції

 1. Бабiна Л.П., Iвасишен С.Д., Пасiчник Г.С. Вектор-функцiї Грiна крайових задач для деяких параболiчних рiвнянь другого порядку // Матерiали наук. конф. викладачiв, спiвробiтникiв та студентiв, присвяченої 120-рiччю заснування Чернiвецького ун-ту (Чернiвцi, 4–6 травня, 1995). Т.2. – Чернiвцi: Рута, 1995. – С. 72.
 2. Мардар А., Мардар О. (наук. кер. - Пасічник Г.С.) Організація роботи компанії за допомогою веб-сайта // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 29-30.
 3. Степанова А. (наук. кер. - Пасічник Г.С.) Робота з Canvas для розробки Android-додатка // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 49-50.
 4. Хілінськй О. (наук. кер. - Пасічник Г.С.) Створення android-додатка тестування учнів // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 55-56.
 5. Мардар А. (наук. кер. – Пасічник Г.С.) Синхронізація каналів комп`ютерної мережі при передачі трафіку реального часу // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С. 35-36.
 6. Мардар О. (наук. кер. – Пасічник Г.С.) Аналіз стохастичної моделі волатильності // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С. 37-38.
 7. Гривняк Т. (наук. кер. - Пасічник Г.С.) Комп'ютерне моделювання 2D-гри засобами ігрового рушія Godot та її портування на платформу Android // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національ­ного університету (22-23 квітня 2020 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. – С. 15-16.
 8. Панченко Ю. (науковий керівник – Пасічник Г.С.) Розробка інформаційної та платіжної системи планування відпочинку в м. Чернівці. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (12–14 квітня 2022 року). Факультет математики та інформатики. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 71-72.

Робота в редколегії наукових видань

Робота в редколегії видання матеріалів студентської наукової конференції Чернівецького національного університету.

Організація наукових конференцій

 1. Член орг­комітету міжнародної наукової конференції, присвяченої 90-річчю від дня на­родження С.Д. Ейдельмана, яка проводилась у вересні 2011 року в Чер­ні­вець­ко­му університеті.
 2. Організація студентської наукової конференції Чернівецького національного університету на факультеті математики та інформатики.
 3. Вчений секретар Мiжнародної наукової конференцiї “Сучаснi проблеми математики та її застосування в природничих науках i iнформацiйних технологiях”, присвяченої 50-рiччю факультету математики та iнформатики Чернiвецького нацiонального унiверситету iменi Юрiя Федьковича (Чернівці, 17–19 вересня 2018 р.)
 4. Вчений секретар Мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 100-рiччю вiд дня народження професора С.Д. Ейдельмана «Сучаснi проблеми диференцiальних рiвнянь та їх застосування» (16-19 вересня 2020 р., м. Чернiвцi)