Перцов Андрій Сергійович

Перцов Андрій Сергійович

доцент

У 2005 р. закінчив Чернівецький національний університет за спеціальністю "Прикладна математика". У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію “Мінімаксне оцінювання пара­метрів крайових задач для бігармонічного рівняння та рівнянь лінійної теорії пружності“.

Напрямок наукових дослід­жень: гарантоване оцінювання крайових задач при умовах невизначеності.

Проходив стажування в Університеті м. Ґетеборг (Швеція); Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібер­не­тики, кафедра системного аналізу і теорії прийняття рішень.

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222725456 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/...

Забезпечує читання дисциплін:

 • Теорія програмування
 • Програмні засоби управління проектами
 • Захист інформації
 • Розробка програмних додатків для мобільних пристроїв
 • Комунікаційні технології в управлінні проектами

Бібліографічний перелік публікацій

Методичні роботи

 1. Обчислювальна практика з програмування. Частина1: Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт / уклад. : Т.П. Караванова, В.Г. Фратавчан,  Г.П. Івасюк, А.С. Перцов. Чернівці : Технодрук, 2021. 56 с.
 2. Обчислювальна практика. Методичні вказівки до обчислювальної прак­тики для студентів другого курсу спеціальностей 122 – Комп’ютерні науки, 124 – Системний аналіз / Укл. : Іліка С. А., Перцов А. С., Юрченко І. В. Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022. 35 с.

Українські академічні видання

 1. Подлипенко Ю.К. Минимаксное оценивание решения краевой задачи для уравнений линейной теории упругости с граничными условиями типа Неймана / Ю.К. Подлипенко, О.Г. Наконечний, А.С. Перцов // Доповіді НАН України №2, 2010. – С. 43 – 50.

Фахові видання

 1. Подлипенко Ю.К., Перцов А.С. Мінімаксне оцінювання розв'язків крайової задачі для бігармонічного рівняння з граничними умовами типу Неймана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки, №4, 2008. – С. 153-160.
 2. Перцов А.С. Минимаксное оценивание неизвестных данных краевой задачи для бигармонического уравнения с граничными условиями типа Неймана. Таврический вестник информатики и математики. – № 1, 2009. – C. 198 – 207.
 3. Перцов А.С. Мінімаксне оцінювання функціоналів від правих частин рівнянь лінійної теорії пружності з граничними умовами типу Неймана / А.С. Перцов, Ю.К. Подлипенко // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 528. Математика. – 2010. – C. 115 – 120.
 4. Перцов А.С. Гарантоване оцінювання лінійних неперервних функціоналів від розв'язків бігармонічного рівняння при інтегральних операторах спостережень / А.С. Перцов // Буковинський математичний журнал. 2013. – Т. 1, № 3-4. – С. 119 – 124.
 5. Подлипенко Ю.К. Наближені мінімаксні оцінки лінійних неперервних функціоналів від розв’язків системи змішаних варіаційних рівнянь / Ю.К.Подлипенко, М.Ю. Горбатенко, А.С. Перцов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки, №4, 2014. – С. 213 – 218.
 6. Перцов А.С. Про зведення задачі мінімаксного оцінювання лінійних функціоналів від розв’язків задачі Неймана для рівнянь лінійної теорії пружності до задачі оптимального керування / А.С. Перцов // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2015. – Вип. 12.
 7. Черевко І.М., Дорош А.Б., Перцов А.С., Гаюк І.М. Моделювання крайових задач для лінійних диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: Зб. наукових праць. Кам’янець-Подільський, 2020. Вип. 21. С. 164–173.

Міжнародні українські матеріали конференцій

 1. Перцов А.С. О проблеме оценивания неизвестных параметров краевой задачи для бигармонического уравнения с граничными условиями типа Неймана по зашумленным наблюдениям её решения // Матеріали міжнародного наукового семінару. Прийняття рішень в умовах невизначеності (PDMU-2008) – Новий світ, 2008. – С. 102.
 2. Подлипенко Ю.К., Перцов А.С. О проблеме оценивания по неполным данным решения краевой задачи для бигармонического уравнения с краевым условием типа Неймана // Матеріали міжнародної наукової конференції. Прийняття рішень в умовах невизначеності (PDMU-2008) – Київ-Рівне, 2008. – С. 231.
 3. Перцов А.С. Гарантоване оцінювання невідомих даних крайової задачі для бігармонічного рівняння з крайовими умовами типу Неймана // “PDMU-2009”. Skhidnytsia, April 27-30, 2009. – С. 149.
 4. Podlipenko Yu., Kovalyuk A., Pertsov A. Minimax estimation of deterministic data of Neumann problem for linear elasticity equation // XVI International confe­ren­ce “Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2010) (Yalta, October 4-8, 2010): Abstracts. – Київ: Освіта України, 2010. – С. 20.
 5. Перцов А.С. Про еквівалентність задачі гарантованого оцінювання лінійних функціоналів від розв’язків рівнянь лінійної теорії пружності до деякої задачі оптимального керування // Тези доповідей VI міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми математичного моделю­вання, прогнозування та оптимізації”. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – С. 122-123.
 6. Осипова О.В., Перцов А.С., Черевко I.М. Про розщеплення та декомпозицiю лiнiйних сингулярно збурених багато темпових систем // Тези доповiдей IX мiжнародної наукової конференцiї ”Сучаснi проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимiзацiї”. – Кам’янець-Подiльський : Кам’янець-Подiльський нацiональний унiверситет iменi Iвана Огiєнка, 2020. – C. 20-21.
 7. Dorosh A., Haiuk I., Pertsov A. Boundary value problems for delay integrodifferential equations // Сучаснi проблеми диференцiальних рiвнянь та їх застосування: Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 100-рiччю вiд дня народження професора С.Д. Ейдельмана, 16-19 вересня 2020 р. – Чернiвцi : Чернiвецький нац. ун-т, 2020. – С. 27-28.
 8. I.M. Cherevko, S.A. Ilika, A.S. Pertsov, I.I. Tuzyk. Approximations chemes for differential functional equations and algorithms their applications // THE INTERNATIONAL ONLINE CONFERENCE “CURRENT TRENDS IN ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS” Book of Abstracts. Ivano-Frankivsk, Ukraine, May 12-15, 2022. P. 18-19.
 9. А. Дорош, І. Гаюк, А. Перцов. Лінійні крайові задачі для інтегро-диференціальних рівнянь нейтрального типу // Матеріали міжнародної наукової конференції «Прикладна математика та інформаційні технології», присвяченої 60-річчю кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, 22-24 вересня 2022 р. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. С. 56-59.

Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції

 1. Прокопів О. (кер. Перцов А.С.) Напрями застосування інформаційних технологій в медицині // Матеріали студентської наукової конференції Чер­нівецького націо­нального університету імені Юрія Федьковича (20-22 квітня 2016 р). Математичні науки. – Чернівці : ЧНУ, 2016. – С. 35-36.
 2. Тарнавський В. (кер. Перцов А.С.) Особливості проектування симуляції фізики м’яких тіл // Матеріали студентської наукової конференції Чер­нівецького націо­нального університету імені Юрія Федьковича (20-22 квітня 2016 р). Математичні науки. – Чернівці : ЧНУ, 2016. – С. 47-48.
 3. Фратовчан В. (кер. Перцов А.С.) Математичне моделювання динаміки епідемій // Матеріали студентської наукової конференції Чер­нівецького націо­нального університету імені Юрія Федьковича (20-22 квітня 2016 р). Математичні науки. – Чернівці : ЧНУ, 2016. – С. 55-56.
 4. Ткачук С. (кер. Перцов А.С.) Створення 3d моделі // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22-23 квітня 2020 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. – С. 86.