Піддубна Лариса Андріївна

Піддубна Лариса Андріївна

доцент

У 1989 році закінчила математичний факультет Чернівецького державного університету за спеціальністю «Прикладна математика».  На факультеті працює з 1991 року. Дисертацію на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему «Апроксимація диференціально-різницевих рівнянь системами звичайних диференціальних рівнянь» захистила у 1999 році зі спеціальності «Диференціальні рівняння». Наукове звання доцента отримала у 2003 році. На кафедрі математичного моделювання працює з 2004 року. З 2016 по 2019 роки – завідувач кафедри математичного моделювання.

Напрямок наукових досліджень: апроксимація диференціально-функціональних рівнянь, апроксимація неасимптотичних коренів квазіполіномів диференціально-функціональних рівнянь, дослідження області стійкості коренів диференціально-функціональних рівнянь, математичне моделювання  екологічних, економічних процесів; розробка геоінформаційних систем, предметних баз даних, баз знань.

У 2018 р. в рамках міжнародного проекту за програмою ERASMUS+ «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі Європейських стандартів та рекомендацій» Піддубна Л.А. працювала в складі експертів з пілотної міжнародної акредитації освітньої програми з представниками німецької агенції ASIIN (www.asiin.de) у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» (Спеціальність "Системний аналіз").

У 2019 році пройшла 4-місячні курси з фронтенд розробки при фірмі SharpMinds (керівник - Євген Калюжний). З 2020 року займається самоосвітою у напрямку управління проєктами. Пройшла низку курсів на онлійн платформах Coursera, Prometheus. Постійний учасник курсів підвищення кваліфікації викладачів, які проводять Sigma Software University, ITeachers SoftServe Community та ІТ-сніданків, які організовує IT Cluster: Chernivtsi IT Community.

СЕРТИФІКАТИ КУРСІВ

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=qymxOooAAAAJ&hl=en

ORCID ID:  http://orcid.org/0000-0002-1687-1789

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0001-6150-4454

Researcher ID:  http://www.researcherid.com/rid/E-2253-2017

Забезпечує викладання дисциплін:

 • Бази даних та інформаційні системи;
 • Сучасні системи керування базами даних;
 • Інформаційні системи і технології створення та управління проєктами.
 • Проєктування програмних систем.
 • Використання MS Excel у BigData.

Бібліографічний перелік публікацій

Навчальні посібники

 1. Дрінь М.М., Піддубна Л.А., Черевко І.М. Бази даних та інформаційні системи: Навчальний по­сіб­ник. – Чернівці: Рута, 2005. – 193 с.

Методичні роботи

 1. Маценко В.Г., Піддубна Л.А., Свердан М.Л. Інформатика та обчислювальна техніка: Методичні вказівки і практичні завдання для студентів юридичного факультету.– Чернівці: ЧДУ, 1998.– 44 с.
 2. Піддубна Л.А., Сопронюк Т.М. Програмування засобами Visual Basic: Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт ( для студентів спеціальності 7.080202 - “Прикладна математика”).– Чернівці: ЧДУ, 1999 – 28 с.
 3. Піддубна Л.А., Сопронюк Т.М. Програмне забезпечення ЕОМ (Частина I): Методичні рекомендації та завдання до лабораторних робіт (для студентів спеціальності “Прикладна математика”) - Чернівці: “Рута”, 2000. – 29 с.
 4. Дрінь М.М., Піддубна Л.А., Свер­дан М.Л. Система керування базами даних Access: Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт. – Чернівці: Рута, 2000.­ –  47 с.
 5. Піддубна Л.А., Сопронюк Т.М. Програмне забезпечення ЕОМ (Частина 2): Методичні рекомендації та завдання до лабораторних робіт (для студентів спеціальності “Прикладна математика”) - Чернівці: “Рута”, 2001. – 29 с.
 6. Маценко В.Г., Піддубна Л.А. Інформатика і обчислювальна техніка: Методичні вказівки і практичні завдання до лабораторних робіт з курсу ”Інформатика і обчислювальна техніка”. – Чернівці: ЧДУ, 2001.– 64 с.
 7. Маценко В.Г., Піддубна Л.А., Інформатика і системологія (Частина 1): Методичні вказівки і практичні завдання до лабораторних робіт з курсу “Інформатика і системологія”. – Чернівці: ЧДУ, 2001.– 44 с.
 8. Маценко В.Г., Піддубна Л.А., Інформатика і системологія (Частина 2): Методичні вказівки і практичні завдання до лабораторних робіт з курсу “Інформатика і системологія”. – Чернівці: ЧДУ, 2002.– 56 с.
 9. Дрінь М.М., Піддубна Л.А., Дрінь С.С. Система керування базами даних Visual FoxPro: Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт: Частина 1. – Чернівці: Рута, 2001. – 47 с.
 10. Дрінь М.М., Піддубна Л.А.,Система керування базами даних Access: Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт. – Чернівці: Рута, 2005.­ –  50 с.
 11. Готинчан Т.І., Піддубна Л.А., Матвій О.В. Бази даних і знань. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт. – Чернівці: Золоті литаври, 2012. – 76 с.
 12. Матвій О.В., Піддубна Л.А., Черевко І.М. Комп’ютерні мережі. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт. – Чернівці: Золоті литаври, 2012. – 56 с.
 13. Олімпіадні задачі з інформаційних технологій: Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт. Укл.: Г.П. Івасюк, Л.А. Піддубна, Т.М. Фратавчан. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2018. – 64 с.
 14. Методичні вказівки до написання та захисту курсових та кваліфікаційних робіт бакалавра спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” (для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання) / Уклад.: Черевко І.М., Піддубна Л.А., Юрченко І.В.– Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023.– 54 с.

Інші публікації у закордонних журналах

 1. Igor Cherevko, Larisa Piddubna Approximations of differential difference equations and calculation of nonasymptotic roots of quasipolynomials //Revue D’Analise Numerique et de theorie de l’Approximation, Tome 28, No1, 1999, P.15-21.

Фахові видання

 1. Піддубна Л.А. Наближене знаходження неасимптотичних коренів квазіполіномів диференціально-різницевих рівнянь з багатьма запізненнями //Системи еволюційних рівнянь з післядією. - Київ: Ін-т математики НАН України, 1994.-С.89-97.
 2. Піддубна Л.А., Черевко І.М. Апроксимація диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач. Зб. наук. праць, Вип. 12. - Київ: Ін-т математики НАН України, 1996.-С.287-292.
 3. Піддубна Л.А., Черевко І.М. Моделювання процесів електродинаміки за допомогою диференціально-функціональних рівнянь // Дослідження математичних моделей: Зб. наук. праць, Київ: Ін-т математики НАН України, 1997.-С.172-177.
 4. Бернік В.О., Піддубна Л.А., Черевко І.М. Алгоритм знаходження не­асимпто­тич­них коренів квазіполіномів // Дослідження математичних моделей: Зб. наук. праць, Київ: Ін-т математики НАН України, 1997.-С.30-35.
 5. Піддубна Л.А., Черевко І.М. Наближений метод розв'язання сингулярно збурених крайових задач // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач. Зб. наук. праць, Вип. 16.-Київ: Ін-т математики НАН України, 1997. - С.241 - 246.
 6. Igor Cherevko, Larisa Piddubna On the approximate solutions of Differential-difference equation // Matematichni Studii, V.9, No2, 1998, P.187-192.
 7. Л.А. Піддубна, І.М. Черевко Алгоритм апроксимації диференціально-різницевих рівнянь її моделювання процесів електродинаміки // Вісник Київського університету ім. Т.Шевченка, серія: фізико-математичні науки, Вип. №12, 1998, с.111-118.
 8. Піддубна Л.А Апроксимація коренів квазіполіномів диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. праць, Київ: Ін-т математики НАН України, 1998.-С.121-125. (вийшов в кінці 1999 року)
 9. Л.А. Піддубна, І.М. Черевко Апроксимація систем диференціально-різницевих рівнянь системами звичайних диференціальних рівнянь // Нелінійні коливання.-1999.- №1.- С.42-50.
 10. Піддубна Л.А., Піддубний І.А. Використання математичних методів в історичній хронології // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Історія: Збірник наук. статей, Ч.2, Чернівці: Рута, 2004. – С.372-375.
 11. Піддубна Л.А., Черевко І.М. Про апроксимацію неасимптотичних коренів квазіполіномів для систем диференціально-різницевих рівнянь //Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. Вип. 191-192. Математика. – Чернівці: Рута, 2003. – С.119 – 122.
 12. Піддубна Л.А., Піддубний І.А. Використання математичних методів в історичній хронології // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Історія: Збірник наук. статей, Ч.2, Чернівці: Рута, 2004. – С.372-375.
 13. Черевко І.М., Піддубна Л.А. Про апрокси­мацію неасимптотичних коренів квазіполіномів для систем диферен­ціально-різницевих рівнянь нейтрального типу // Науковий вісник Чернівецького уні­вер­ситету: Збірник наукових праць. Вип. 191 – 192. Математика. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 119 – 122.
 14. Піддубна Л.А. Про апроксимацію системи різницевих та диференціально-різницевих рівнянь / О.В.Матвій, Л.А.Піддубна // Науковий вісник Черні­вецького універ­ситету. Серія: математика : зб. наук. праць. – Т. 1, № 4. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – С. 107-112.
 15. Піддубна Л.А. Апроксимація систем лінійних диференціально-функціональних рівнянь нейтрального типу / С. А. Iлiка, О. В. Матвiй, Л. А. Пiддубна // Науковий вісник Черні­вецького університету. Серія: математика : зб. наук. праць. – Т. 2, № 1. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – С. 35–39.
 16. Piddubna L. On the approximation of systems with delay and their numerical modelling / Сherevko, L. Piddubna, S. Ilika // Actual problems of training specialists in ICT. Conference Proceedings. – Sumy: Sumy State University, 2013. – Part 2. – P.221-225.
 17. Іліка С.А., Матвій О.В., Л.А. Піддубна, Черевко І.М. Схеми апроксимації диференціально-функціональних рівнянь та їх застосування  // Буковинський математичний журнал. – Т.2, № 2-3. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 92-96.

Закордонні матеріали конференцій

 1. Поддубная Л.А. Черевко И.М. Об аппроксимации систем с запаздыванием и их устойчивость // Междунар. конф. ”Динамические системы: устойчивость, управление, оптимизация” (1-5 октября 2013 г., Минск). Тезисы докладов. – Минск: Издательский цент БГУ, 2013. – Минск, 2013.– С. 206-209.
 2. Ihor Cherevko, Larissa Piddubna. On the approximation of systems with delay and their applications // Conference on Differential and Difference Equations and applications, Jasna, Slovak Republic, June 23-27, 2014. – P. 27.
 3. Cherevko I., Dorosh A., Piddubna L. Existence and approximation of a solution of the boundary value problems for delay integro-differential equations // XXIII International Conference on applied and industrial mathematics. – Suceava, Romania, 2015. – P. 25.
 4. Cherevko I., Dorosh A., Piddubna L. Boundary Value Problem Solution Existence For Linear Integro-Differential Equations With Delays // The 26th Conference On Applied And Industrial Mathematics, Chişinău, Moldova, September 20-23, 2018: Proceedings CAIM 2018. – Chişinău: Technical University of Moldova, 2018. – P. 58.
 5. Cherevko I.M., Piddubna L.A., Ilika S.A. On the approximation of systems with delay and them stability // Междунар. науч. конф. “Динамические системы: устойчивость, управление, оптимизация“ к 100-летию со дня рождения Е.А. Барбашина (24–29 сентября 2018 г., Минск, Белоруссия). – Минск, 2018.
 6. Ihor Cherevko, Iryna Tuzyk, Larissa Piddybna. On the approximation of linear systems with delay and their stability type. The 28th Conference On Applied and Industrial Mathematics. Romania. September 17-18, 2021: Proceedings CAIM 2021. P. 16–17.
 7. Cherevko I., Ilika S., Matviy O., Piddubna L. About stability of linear systems with delay // THE 29th CONFERENCE ON APPLIED AND INDUSTRIAL MATHEMATICS, CAIM 2022 Chisinau, Republic of Moldova, August 25-27, 2022. P. 55-57.

Міжнародні українські матеріали конференцій

 1. Л.А.Піддубна Апроксимація диференціальних рівнянь нейтрального типу системами звичайних диференціальних рівнянь // Укр. конференція “Моделирование и исследование устойчивости систем”, Тезисы докладов конференции.- Киев.- 1994.-С.107-108.
 2. Л.А.Піддубна Апроксимація розв'язків диференціально-різницевих рівнянь і коренів квазіполіномів.// Укр. конференція “Моделирование и исследование устойчивости систем”, Тезисы докладов конференции.- Киев.- 1995.-С.82.
 3. Л.А.Піддубна, І.М.Черевко Апроксимація розв'язків диференціально-різ­ни­це­вих рівнянь нейтрального типу. //Укр. конференція “Моделирование и исследование устойчивости систем”, Тезисы докладов конференции.- Киев.- 1996.-С.109.
 4. І.М.Черевко, Л.А.Піддубна. Апроксимація неасимптотичних коренів ква­зі­по­ліномів диференціально-різницевих рівнянь // Міжнародна ма­те­ма­тич­на конф., присвячена пам'яті Г.Гана: Тези доповідей. - Чернівці: Рута, 1994 . - С. 152.
 5. Л. Піддубна. Наближена заміна диференціально-різницевих рівнянь системами звичайних диференціальних рівнянь. // Всеукраїнська конференція “Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування”, Тези доповідей, Київ - 1996.- С.150.
 6. Л.А.Піддубна, І.М.Черевко Наближений метод розв'язування сингулярно збурених крайових задач. International Conference Modelling and investigation of Systems Stability. Thesis of Conference Report. - Kiev. - 1997, P.87.
 7. Л.А.Піддубна Апроксимація неасимптотичних коренів матричних квазіполіномів диференціально-різницевих рівнянь // Тези доповідей Міжнародної конференції "Диференціальні та інтегральні рівняння".-Одеса.-2000.-С.219-220.
 8. Л.А.Піддубна Апроксимація диференціально-алгебраїчних систем із запізненням // Тези доповідей Міжнародної конференції “Диференціальні рівняння та нелінійні коливання”. - Київ. - 2001.-С.130-131.
 9. Піддубна Л.А. Апроксимація диференціально-алгебраїчних систем із запізненням // Тези доповідей Міжнародної конференції “Диференціальні рівняння та нелінійні коливання”. - Київ. - 2001.-С.130-131.
 10. О.В.Матвій, Л.А.Піддубна Про апроксимацію системи різницевого та диференціально-різницевого рівнянь // Теорія еволюційних рівнянь. Міжнародна конференція. П’яті Боголюбовські читання. Тези доповідей. – Кам’янець-Подільський, 2002. – С. 117.
 11. Піддубна Л. А. Схема апроксимації диференціально-різницевих рівнянь підвищеної точності / / Нелінійні проблеми аналізу. ІІІ Всеукраїнська наукова конференція. Тези доповідей. – Івано-Франківськ, 2003.– С. 87
 12. Піддубна Л. А. Апроксимація неасимптотичних коренів матричних квазіполіномів та їх застосування // Міжнародна наукова конференція. Шості Боголюбовські читання. Тези доповідей. – Чернівці, 2003. – С.177.
 13. Піддубна Л.А. Схема апроксимації підвищеної точності для диференціальних рів-нянь із запізненням // International conference “Dynamical Systems Modelling and Stability Investigation”. – Київ, 2005. – С.99.
 14. Піддубна Л.А. Схема підвищеної точності апрокси­мації рівнянь із запізненням // Міжнародна конфе­ренція “Диференціальні рівняння та їх застосуван­ня” (11-14 жовтня 2006р., Чернівці): Тези допові­дей. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 131.
 15. Піддубна Л.А., Пернай С.А. Про наближення систем диференціально-різницевих рівнянь та їх квазіполіномів // 9 Крымская Международная математическая школа «Метод функций Ляпунова и его приложения»: Тез. докл.; Алушта, 15-20 сентября 2008г. / Таврический национальный ун-т. – Симферополь, 2008. – С.136.
 16. Черевко І.М., Піддубна Л.А. Про інтегральні многовиди сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь із запізненням // Диференціальні рівняння, теорія функцій та їх застосування. Тези доповідей. 16-21 червня 2008р. Мелітополь, 2008. – С. 122.
 17. Пернай С.А., Піддубна Л.А. Апроксимація лінійних диференціально-функціональних рівнянь // International conference “Dynamical Systems Modelling and Stability Investigation”. – Київ, 2009 – С.87.
 18. Матвій О.В., Пернай С.А., Піддубна Л.А. Про апроксимацію систем різницевих рівнянь // Міжнародна конференція до 100-річчя М.М. Боголюбова та 70-річчя М.І. Нагнибіди. Тези доповідей. – Чернівці: Книги – XXI, 2009 - С. 110-111.
 19. Піддубна Л.А. Апроксимація неасимптотичних коренів квазіполіномів диференціальних рівнянь із запізненням / С. А. Пернай, Л. А. Пiддубна // 13 Міжнар. наук. конф. імені академіка М.Кравчука (13-15 травня 2010 р., Київ): Тези доп. – К.: Задруга, 2010. – Ч.1. – С. 318.
 20. Піддубна Л.А., Пернай С.А., Черевко І.М. Схема апроксимації диференціально-різницевих рівнянь підвищеної точності / С. А. Пернай, Л. А. Пiддубна, I. М. Черевко // Х Крымская Международная математическая школа «Метод функций Ляпунова и его приложения»: Тез. докл.: Алушта, 13-18 сентября 2010г. / Таврический национальный ун-т. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. – С. 115.
 21. Піддубна Л.А. Розщеплення лінійних сингулярно збурених диференціаль­но-функціональ­них рівнянь / Л.А.Піддубна, І.М.Черевко // Міжнар. наук. конф. «Диференці­альні рівняння та їх застосу­вання», присв. 65-річчю каф. Інтегральних та диференціальних р-нь КНУ(8-10 червня 2011 р.): Матеріали. – Київ, 2011. – С. 138.
 22. Піддубна Л. Про апроксимацію систем диференціально-різницевих рівнянь / Л. Піддубна, І.Черевко // Між­нар. Мат. конф. ім. В.Я. Скоробагатька, 19–23 вересня 2011 р., Дрогобич: тези доп. – Львів, 2011. – С. 163.
 23. Піддубна Л.А. Про апроксимацію лінійних диференціально-функціо­нальних рівнянь нейтрального типу / С. А. Iлiка, О. В. Матвiй, Л. А. Пiддубна // Всеукр. наук. конф. “Диференціальні рівняння та їх застосування в прикладній математиці” (11–13 червня 2012, Чернівці): Мате­ріа­ли конф. – Чернівці, 2012. – С.81.
 24. Матвій О.В., Л.А. Піддубна, Черевко І.М. Про апроксимацію систем із запізненням та їх стійкість // Матеріали І Міжнародної XX Всеукраїнської наукової конференції “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики” (7-9 квітня 2014 р.). – Львів, 2014. – С.103-104.
 25. Іліка С.А., Матвій О.В., Л.А. Піддубна, Черевко І.М. Схеми апроксимації диференціально-функціональних рівнянь та їх застосування  // Тези доповідей IV міжнародної ганської конференції, присвяченої 135 річниці від дня народження Ганса Гана (30 червня – 5 липня 2014 р.). – Чернівці, 2014. – С. 63-64.
 26. Іліка С.А., Піддубна Л.А., Черевко І.М. Про апроксимацію лінійних диференціальних рівнянь нейтрального типу та  їх квазіполіномів // Матеріали міжнародної математичної конференції «Крайові задачі, теорія функцій та їх застосування» (21-24 травня 2014 р., Слов’янськ). – Слов’янськ: ДДПУ, 2014. – С. 37.
 27. Cherevko I., Ilika Sv., Piddubna L. Approximation schemes for differential-functional equations and their applications // International V. Skorobohatko mathematical conference (August 25 – 28, 2015, Drohobych, Ukraine): Abstracts. – Lviv, 2015. – P. 24.
 28. Іліка С., Матвій О., Піддубна Л. Схеми апроксимації диференціаль­но-різницевих рівнянь з багатьма запізненнями // Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування: Матеріали міжнар. наук, конф., присвяченої 80-річчю від дня народження проф. В.І. Фодчука (1936–1992) (28–30 вересня 2016 р., Чернівці). – Чернівці, 2016. – С. 52.
 29. Піддубна Л.А., Тузик І.І., Черевко І.М. Схеми апроксимації диференціально-різницевих рівнянь та їх застосування // Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій» (Рівне, 2-4 березня 2018 р.). Матеріали конференції. – Рівне, 2018. – С. 80-81.
 30. С. Iлiка, Л. Пiддубна. Про збереження стiйкостi лiнiйних систем iз запiзненням // Сучаснi проблеми математики та її застосування в природничих науках i iнформацiйних технологiях: Матерiали мiжнар. наук. конф., присвяч. 50-рiччю факультету математики та iнформатики ЧНУ (17–19 вересня 2018 р.). – Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т, 2018. – С. 69.
 31. Гаюк І.М., Дорош А.Б., Піддубна Л.А. Моделювання крайових задач для нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь із запізненням // Матеріали XXV Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики» 24-27 вересня 2019, Львів. – Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2019. – С. 57-61.
 32. Iлiка С., Пiддубна Л. Про апроксимацiю нелiнiйних систем диференцiально-функцiональних рiвнянь // Сучаснi проблеми диференцiальних рiвнянь та їх застосування: Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 100-рiччю вiд дня народження професора С.Д. Ейдельмана, 16-19 вересня 2020 р. – Чернiвцi : Чернiвецький нац. ун-т, 2020. – С. 134-135.
 33. Гаюк І.М., Дорош А.Б., Піддубна Л.А. Моделювання нелінійних крайових задач із запізненням // Тези доповiдей IX мiжнародної наукової конференцiї ”Сучаснi проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимiзацiї”. – Кам’янець-Подiльський : Кам’янець-Подiльський нацiональний унiверситет iменi Iвана Огiєнка, 2020. – C. 41-42.
 34. I. Cherevko, A. Dorosh, I. Haiuk, L. Piddubna. Approximation of a solution of boundary value problems for delay integro-differential equations. Матеріали XXVI Міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”. 27–28 вересня 2021, Львів. С. 30-34.
 35. Іліка Світлана, Матвій Олександр, Піддубна Лариса, Тузик Ірина. Застосування схем апроксимації для дослідження стійкості розв’язків лінійних диференціально різницевих рівнянь // Матеріали міжнародної наукової конференції «Прикладна математика та інформаційні технології», присвяченої 60-річчю кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, 22-24 вересня 2022 р. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. C. 63-66.

Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції

 1. Блажевський Г.С. (кер. – доц. Піддубна Л.А.) Створення системи інвентаризації техніки для Головного Управління Пенсійного фонду // Мате­ріали студентської науко­­вої конференції, при­свя­ченої 130-річчю Чернівецького університету. Фізико-математичні науки. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 21-22.
 2. Гой А.І. (кер. – доц. Піддубна Л.А.) Розроблення нетипової конфігурації для 1С:Підприємства // Мате­ріали сту­дентської науко­­вої конферен­ції Чернівець­кого національного універси­те­ту (11-12 травня 2006 року). Фізико-матема­тичні науки. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 370-371.
 3. Головатий І.В. (кер. – доц. Піддубна Л.А.) Про­гно­зування валютного ринку методами статистики // Мате­ріали сту­дентської науко­­вої конферен­ції Чернівець­кого національ­ного універси­те­ту (11-12 травня 2006 року). Фізико-матема­тичні науки. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 372-373.
 4. Гой А. (кер. – доц. Піддубна Л.А) Розроблення нетипової конфігурації засобами 1С:Підприємства для фітнес-клубу „Арні” // Мате­ріали студентської науко­­вої конферен­ції Черні­вецького національного універси­те­ту (10-11 травня 2007 року). Фізико-матема­тичні науки.–Чернівці:Рута,2007.–С.371-372.
 5. Головатий І. (кер. – доц. Піддубна Л.А)  Нейронні мережі як перспективна технологія прогнозування // Мате­ріали студентської науко­­вої конферен­ції Черні­вецького національного універси­те­ту (10-11 травня 2007 року). Фізико-матема­тичні науки.–Чернівці:Рута,2007.–С.373-374.
 6. Мадрига Н. (кер. – доц. Піддубна Л.А) Розроблення нетипової конфігурації засобами 1С:Підприємства для ЧКТБ // Мате­ріали студентської науко­­вої конферен­ції Черні­вецького національного універси­те­ту (10-11 травня 2007 року). Фізико-матема­тичні науки.–Чернівці: Рута, 2007. – С.413-414.
 7. Брьохов О. (кер. – доц. Піддубна Л.А.) Автоматизація роботи лаборанта кафедри // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету присвяченої 600-річчю м. Чернівці (13-14 травня 2008 року). Фізико-математичні науки. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 351-352.
 8. Іванюк В. (кер. – доц. Піддубна Л.А.) Розробка проектної архітектурної документації засобами ArchiCAD // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету присвяченої 600-річчю м. Чернівці (13-14 травня 2008 року). Фізико-математичні науки. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 377-378.
 9. Бабчук С. (кер. – доц. Піддубна Л.А.) Створення сайту із адмініструванням // Мате­ріали сту­дентської науко­­вої конферен­ції Чернівець­кого національного універси­те­ту (13-14 травня 2009 року). Фізико-матема­тичні науки. – Чернівці: Рута, 2009. – С.379.
 10. Захарук Б. (кер. – доц. Піддубна Л.А.) Створення сайту курсу VBA // Мате­ріали сту­дентської науко­­вої конферен­ції Чернівець­кого національного універси­те­ту (13-14 травня 2009 року). Фізико-матема­тичні науки. – Чернівці: Рута, 2009. – С.425.
 11. Брьохов А. (кер. – доц. Піддубна Л.А.) Методи збереження інформації в системи «Кафедра» // Мате­ріали сту­дентської науко­­вої конферен­ції Чернівець­кого національного універси­те­ту (13-14 травня 2009 року). Фізико-матема­тичні науки. – Чернівці: Рута, 2009. – С.387.
 12. Іванюк В. (кер. – доц. Піддубна Л.А.) Розробка проектної архітектурної документації засобами AchiCAD // Мате­ріали сту­дентської науко­­вої конферен­ції Чернівець­кого національного універси­те­ту (13-14 травня 2009 року). Фізико-матема­тичні науки. – Чернівці: Рута, 2009. – С.429.
 13. Рибачук О. (кер. – доц. Піддубна Л.А.) Автоматизація обліку та обслуговування роздрібної торгівлі // Мате­ріали сту­дентської науко­­вої конферен­ції Чернівець­кого національного універси­те­ту (13-14 травня 2009 року). Фізико-матема­тичні науки. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 483.
 14. Бабчук С. (кер. – доц. Піддубна Л.А.) Створення сайту з адмініструванням // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (13-14 травня 2009 року). Фізико-математичні науки. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 379-380.
 15. Брьохов О. (кер. – доц. Піддубна Л.А.) Методи збереження інформації в системі «Кафедра» // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (13-14 травня 2009 року). Фізико-математичні науки. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 387-388.
 16. Захарук Б. (кер. – доц. Піддубна Л.А.) Створення сайту курсу VBA // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (13-14 травня 2009 року). Фізико-математичні науки. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 425-426.
 17. Рибачук О. (кер. – доц. Піддубна Л.А.) Автоматизація обліку та обслуговування роздрібної торгівлі// Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (13-14 травня 2009 року). Фізико-математичні науки. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 483-484.
 18. Іванюк В. (кер. – доц. Піддубна Л.А.) Розробка проектної архітектурної адміністрації засобами ArchiCAD для будинків каркасного типу // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (13-14 травня 2009 року). Фізико-математичні науки. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 429-430.
 19. Бабчук С. (кер. – доц. Піддубна Л.А.) Адміністрування та тестування знань студентів на сайті «Інформатика та комп’ютерна техніка» // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету, присвяченої 135-річчю Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (13-14 травня 2010 року). Фізико-математичні науки. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 355-356.
 20. Басовська А. (кер. – доц. Піддубна Л.А.) Застосування моделі VBA для побудови інтерфейс них засобів у MS Exsel 2007 // Матеріали студент­ської наукової конференції Чернівець­кого національ­ного університету імені Юрія Федьковича (17-18 травня 2011 року). Фізико-математичні науки. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 317-318.
 21. Косменко О. (кер. – доц. Піддубна Л.А.) Розробка відеоматеріалу процесу створення навчальної реля­ційної бази даних в Access 2007 // Матеріали студент­ської наукової конференції Чернівець­кого національ­ного університету імені Юрія Федьковича (17-18 травня 2011 року). Фізико-математичні науки. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 391-392.
 22. Бурла І. (кер. – доц. Піддубна Л.А.) Використання сучасних СКБД // Матеріали студент­ської наукової конференції Чернівець­кого національ­ного університету імені Юрія Федьковича (5-6 квітня 2012 року). Фізико-математичні науки. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 279-280.
 23. Дребіт А. (кер. – доц. Піддубна Л.А.) Розробка автоматизованої системи замовлення дипломів // Матеріали студент­ської наукової конференції Черні­вець­кого національ­ного університету імені Юрія Федьковича (5-6 квітня 2012 року). Фізико-матема­тичні науки. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 313-314.
 24. Косменко О. (кер. – доц. Піддубна Л.А.) Розробка інформаційної системи відділень політехнічного коледж // Матеріали студент­ської наукової конференції Черні­вець­кого національ­ного університету імені Юрія Федьковича (5-6 квітня 2012 року). Фізико-матема­тичні науки. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 327-328.
 25. Бурла І. (кер. – доц. Піддубна Л.А.) Побудова областей та поверхней стiйкостi лiнiйних диференцiально-рiзницевих рівнянь // Матеріали студент­ської наукової конференції Черні­вець­кого національ­ного університету імені Юрія Федьковича, присвяченої Дню науки (17-19 квітня 2013 року). Фізико-матема­тичні науки та архітектура. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 379-380.
 26. Юрах О. (кер. – доц. Піддубна Л.А.) Автоматизація оформлення навчально-методичного комплексу // Матеріали студент­ської наукової конференції Черні­вець­кого національ­ного університету імені Юрія Федьковича, присвяченої Дню науки (17-19 квітня 2013 року). Фізико-матема­тичні науки та архітектура. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 511-512.
 27. Мафтіяк О. (кер. – доц. Піддубна Л.А.) Розробка додатка для моніто­рингу відвідування студентів (Android та Web клієнти) // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. - С. 31-32.
 28. Рожко О. (кер. – доц. Піддубна Л.А.) Застосування нереляційних баз даних у сучасних умовах обробки даних // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 43-44.
 29. Сидоряк А. (кер. – доц. Піддубна Л.А.) Здійснення QC інформаційно-пошукової системи “Випускники” // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 47-48.
 30. Шуліка А. (кер. – доц. Піддубна Л.А.) Логіко-семантичний аналіз тексту як складова комп’ютерної лінгвістики // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 57-58.
 31. Василик А., Рожко О. (кер. – Горбатенко М.Ю., Піддубна Л.А.) Розробка розподіленої системи зберігання та перевірки лабораторних робіт студентів // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С. 5-6.
 32. Гавалешко В. (кер. – Піддубна Л.А.) Автоматизація документообігу навчального процесу // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С. 11-12.
 33. Козмей О., Сидоряк А. (кер. – Готинчан Т.І., Піддубна Л.А.) Інформаційна система “Військкомат” // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С. 27-28.
 34. Сушицька В. (кер. – Піддубна Л.А.) Розробка ілюстративних матеріалів для вивчення розділу програмування “Бази даних” // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С. 51-52.
 35. Шуліка А. (кер. – Піддубна Л.А.) Створення навчальних відео-роликів для вивчення предмету “Бази даних" // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С. 61-62.
 36. Гавалешко В., Остапович М., Мазманян А. (кер. - Піддубна Л.А., Готинчан Т.І.) Інформаційна система “Військовий облік призовників” // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національ­ного університету (22-23 квітня 2020 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. – С. 9-10.
 37. Кіх О. (кер. - Піддубна Л.А.) Відлагодження та вдосконалення інформаційно-пошукової системи “Випускники” // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національ­ного університету (22-23 квітня 2020 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. – С. 25-26.
 38. Петрусяк М. (кер. - Піддубна Л.А.) Мануальне тестування програмного забезпечення // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національ­ного університету (22-23 квітня 2020 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. – С. 65-66.
 39. Романович М. (кер. - Піддубна Л.А.) Розробка інформаційно-документальної бази даних “Бібліотека кафедри математичного моделювання” // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національ­ного університету (22-23 квітня 2020 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. – С. 75-76.
 40. Сушицька В. (кер. - Піддубна Л.А.) Розробка системи передачі інформації з використанням нереляційних баз даних // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національ­ного університету (22-23 квітня 2020 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. – С. 84-85.
 41. Івасюк Р. (науковий керівник – Піддубна Л. А.) Розробка бізнес-логіки та збереження даних у проекті “Реабілітаційний центр “Особлива дитина”. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (12–14 квітня 2022 року). Факультет математики та інформатики. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 45-46.
 42. Петрусяк М. (науковий керівник – Піддубна Л. А.) Тестування програмного забезпечення (ручне та автоматизоване). Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (12–14 квітня 2022 року). Факультет математики та інформатики. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 75-76.