Шкільнюк Дмитро Валерійович

Шкільнюк Дмитро Валерійович

асистент

У 2003 році поступив на математичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. В 2008 році вступив на навчання до аспірантури Інситуту кібернетики НАН України. Під час навчання в аспірантурі працював над проблемою розпізнавання елементів дактильно-жестової мови.

23 грудня 2015 року захистив кандидатську дисертацію "Методи визначення ефективних ознак для розпізнавання елементів дактильно-жестової мови" на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - Інформаційні технології.

17 листопада 2016 року указом Президента України (УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №509/2016) присуджено премію Президента України для молодих вчених, за роботу "Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови". (Робота виконувалась разом з ТЕРНОВИМ Антоном Сергійовичем та ЛОЗИНСЬКОЮ Ольгою Володимирівною).

У 2011 році виконав норматив Майстра Спорту України з рукопашного бою (посвідчення №5950, наказ №856 від 14.03.2011 р.).

Працює на кафедрі математичного моделювання з 2016 року.

Автор 6 статей та учасник 18 наукових конференцій.

SCOPUS Author ID: 55626877800

Забезпечує читання дисциплін:

 • Програмування та підтримка Web-застосунків;
 • Основи інтернет-технологій;
 • Комп'ютерні мережі.

Основні публікації:

 1. Крак Ю.В. Технологія розпізнавання елементів дактильно-жестової мови / Ю.В.Крак, Д.В.Шкільнюк // Штучний інтелект. – 2009. – № 3. – С. 564–572.
 2. Крак Ю.В. Аналіз елементів дактильної жестової мови / Ю. В. Крак, Д. В. Шкільнюк // Штучний інтелект. – 2010. – №3. – С. 322–
 3. Крак Ю.В. Застосування аналізу зв’язних областей до задачі розпізнавання елементів дактильно-жестової мови / Ю.В.Крак, Д.В.Шкільнюк, К.С.Кручинін [та ін.] // Штучний інтелект. – 2012 – №1. – С.298–
 4. Крак Ю.В. Удосконалення методів векторного аналізу та гіперплощинної класифікації для розпізнавання елементів дактильної мови / Ю.В.Крак, Г.І.Кудін, Д.В.Шкільнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки. – 2012. – №2. – С. 144–
 5. Шкільнюк Д.В. The system of dactyl language elements recognition / Д. В. Шкільнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки. – 2012. – №4. – С. 223–224.
 6. Кривонос Ю.Г. Конструирование и идентификация элементов жестовой коммуникации / Ю. Г. Кривонос, Ю. В. Крак, Д. В. Шкильнюк [та ін.] // Кибернетика и системный анализ. – 2013. – № 2. – С. 3–14.
 7. Крак Ю. В. Моделювання та розпізнавання жестів дактильної мови [Текст] / Ю. В. Крак, Д. В. Шкільнюк // Dynamіcal Systems Modelіng and Stabіlіty Іnvestіgatіon (DSMSІ’2009) : міжнар. конф. 27–29 травня 2009 р. : тези доп. – К., 2009. – С. 335.
 8. Крак Ю. В. Моделювання системи керування курсором за допомогою жестів / Ю. В. Крак, Д. В. Шкільнюк // Автоматика-2009 : 16 міжнародна конференція з автоматичного управління (22–25 вересня 2009 року). – Чернівці : Книга XXI, 2009. – С. 404.
 9. Крак Ю. В. Технология распознавания элементов дактильной азбуки / Ю. В. Крак, Д. В. Шкильнюк // Системы и средства искусственного интеллекта : тезисы докладов Междун. науч. молодежной школы (28 сентября – 3 октября 2009 г. пос. Дивноморское, Россия). – Донецьк : ИПШИ “Наука і освіта”, 2009. – С.131–132.
 10. Крак Ю. В. Використання методів розпізнавання в тренажерах для вивчення дактильної мови / Ю. В. Крак, Д. В. Шкільнюк // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2009) : Шоста міжнар. наук.-практ. конф. 15–17 листоп. 2009 р. : тези доповідей. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – С. 143.
 11. Крак Ю. В. Використання контурних зображень для розпізнавання елементів дактильної мови / Ю. В. Крак, Д. В. Шкільнюк // Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы. ИИ-2010 : материалы междунар. науч.-техн. конф. (20–24 сентября 2010 г., п. Кацивели АР Крым). – Донецк : ИПШИ “Наука і освіта”, 2010. – С.289– 291.
 12. Крак Ю. В. Розробка комп’ютерно-інформаційної технології для вивчення дактильної мови / Ю. В. Крак, Д. В. Шкільнюк, Б. А. Троценко // Математичні методи моделі та інформаційні технології в економіці : ІІ міжнар. наук.-метод. конф. 4–6 травня 2011р. – Чернівці : Друк-арт, 2011. – С.153–154.
 13. Крак Ю. В. Виділення ознак для задач розпізнавання елементів дактильної абетки / Ю. В. Крак, Д. В. Шкільнюк, К. С. Кручинін // Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) : І міжнар. наук.-техн. конф. 10–13 травня 2011 р. – Черкаси : Маклаут, 2011. – С. 194.
 14. Крак Ю. В. Ідентифікація елементів дактильної абетки української жестової мови / Ю. В. Крак, О. В. Бармак, Д. В. Шкільнюк // Системний аналіз та інформаційні технології : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. SAIT 2011 23–28 травня 2011 р. – К. : НКК “ІПСА” НТУУ “КПІ”, 2010. – С. 451.
 15. Крак Ю. В. Знаходження характеристичних ознак на зображеннях руки для задач розпізнавання елементів дактильної мови / Ю. В. Крак, Д. В. Шкільнюк // XV International Conference “Dynamіcal Systems Modelіng and Stabіlіty Іnvestіgatіon (Modelling and Stability)”. Abstracts of conference reports May 25–27 2011. – К. : Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченко, 2011. – С. 395.
 16. Крак Ю. В. Розпізнавання дактильної мови на основі вибору ефективних ознак / Ю. В. Крак, К. С. Кручинін, Д. В. Шкільнюк // Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы ИИ-2011 : материалы междунар. науч.-техн. конф. (19–23 сентября 2011 г. пос. Кацивели АР Крым). – Донецк : ИПШИ “Наука і освіта”, 2011. – С. 118–120.
 17. Крак Ю. В. Виділення ефективних ознак для задач розпізнавання дактильної мови / Ю. В. Крак, К. С. Кручинін, Д. В. Шкільнюк // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2011) : VIII міжнар. наук.-практ. конф. 23–25 листопада 2011р. : тези доповідей. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2011. – С. 145–146.
 18. Крак Ю. В. Методи і моделі для розробки інформаційно-комунікаційних технологій для людей з вадами слуху / Ю. В. Крак, Д. В. Шкільнюк // Диференціальні рівняння та їх застосування в прикладній математиці : всеукр. наук. конф. 11–13 червня 2012. – Чернівці, 2012. – 58.
 19. Крак Ю. В. Побудова системи специфікації для аналізу конфігурації руки людини / Ю. В. Крак, Г. І. Кудін, Д. В. Шкільнюк // Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы ИИ-2012 : материалы Междунар. науч.-техн. конф. (1–5 октября 2012 г. пос. Кацивели АР Крым).  – Донецк : ИПШИ “Наука і освіта”, 2012. – С. 86–87.
 20. Крак Ю. В. Виділення ефективних ознак та розробка алгоритмів класифікації дактилем / Ю. В. Крак, Д. В. Шкільнюк // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2012) : Х міжнар. наук.-практ. конф. (21–23 листопада 2012 р. м. Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ : ДНУ, 2012. – С. 179.
 21. Крак Ю. В. Методи визначення ознак в системах розпізнавання дактильної інформації / Ю. В. Крак, Г. І. Кудін, Д. В. Шкільнюк // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ІSDMCІ’2013) : міжнар. наук. конф. 20–24 травня 2013 р.– Херсон : ХНТУ, 2013. – С. 180–182.
 22. Крак Ю. В. Геометричні ознаки для розпізнавання дактилем / Ю. В. Крак, Г. І. Кудін, Д. В. Шкільнюк // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2013) : ХІ міжнар. наук.-практ. конф. 20–22 листопада 2013р. : тези допов. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2013. – С. 131–132.
 23. Шкільнюк Д. В. Розпізнавання жестів дактильної мови за допомогою методів сегментації / Д. В. Шкільнюк // Сучасна інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія : матеріали міжнар. конф. (14–15 травня 2009 р., м. Донецьк). – Донецьк, 2009. – 215-218.
 24. Шкільнюк Д. В. Використання оператора Собеля для розпізнавання елементів дактильної мови / Д. В. Шкільнюк // Сучасна інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія : матеріали міжнар. конф. (10-13 травня 2010 р., м. Донецьк). – Донецьк, 2010. – С. 79–81.