Юрченко Ігор Валерійович

Юрченко Ігор Валерійович

доцент

У 1993 році закінчив математичний факультет (кафедра математичних проблем управління та кібернетики, спеціальність – прикладна математика) Чернiвецького державного унiверситету (ЧДУ) із червоним дипломом і у 1995 році - аспiрантуру при цьому унiверситетi (кафедра математичного моделювання, науковий керiвник – доктор фiз.-мат. наук, професор Ясинський В.К.).

Кандидатську дисертацiю "Математичнi методи дослiдження стiйкостi у стохастичному моделюваннi динамiчних систем з пiслядiєю" (спецiальнiсть 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальнi методи в наукових дослiдженнях) захистив 24 червня 1995 р. на Спецiалiзованiй вченiй радi в ЧДУ; науковий керiвник – доктор фiз.-мат. наук, професор В.К.Ясинський; офiцiйнi опоненти: доктори фiз.-мат. наук, старшi науковi спiвробiтники М.В.Андрєєв i Р.В.Бобрик; провiдна установа – Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка.

З 1 липня 1995 р. працював асистентом кафедри математичного моделювання. У 2001 р. перейшов на новостворену кафедру математичної і прикладної статистики (МіПС). З 2002 р. працює на посаді доцента цієї кафедри (у 2010 р. кафедру МіПС перейменовано на кафедру стохастичного та системного аналізу (СтаСА), у 2012 р. - на кафедру системного аналізу і страхової та фінансової математики (САСФМ)). З 2017 року - доцент кафедри математичного моделювання.

Опублiкував більше 100 наукових та методичних праць, серед яких 3 монографії, 11 навчальних посiбників, 26 наукових статей, 15 навчально-методичних вказівок. Брав участь більше ніж у 50 наукових конференцiях, входив до складу оргкомітету двох міжнародних конференцiй.

Гарант освітньо-професійної програми "Інформаційні технології та управління проектами" спеціальності 122 Комп'ютерні науки першого (бакалаврського рівня вищої освіти).

Нагороджений почесною грамотою Чернівецької міської ради у 2013 році.

СЕРТИФІКАТИ

SCOPUS Author ID: 23096632000 

Google Scholar: scholar.google.com.ua

ORCID ID: www.orcid.org/0000-0001-9929-5758 

Researcher ID: www.researcherid.com/rid/B-9321-2016 

Забезпечує читання таких навчальних дисциплін:

 1. Програмування мовою Python 
 2. Бібліотеки мови Python
 3. Прикладний статистичний аналіз з використанням Python
 4. Прогнозування в системному аналізі 
 5. Системи штучного інтелекту

Список основних наукових на навчально-методичних праць:

Монографії 

 1. Царков Є.Ф., Ясинський В.К., Ясинський Є.В., Юрченко І.В. Теорія математичної статистики.– Чернівці: Золоті літаври, 2007.– 583 с.
 2. Ясинський В.К., Юрченко І.В. Стійкість та оптимальне керування в лінійних стохастичних динамічних системах з випадковими операторами.– Чернівці: Золоті литаври, 2009.– 237 с.
 3. Ясинський В.К., Ясинський Є.В., Юрченко І.В. Стабілізація у динамічних системах випадкової структури.– Чернівці: Золоті литаври, 2011.– 738 с.
 4. Ясинський В.К., Юрченко І.В. Асимптотика розв’язків у випадкових системах з необмеженою післядією.– Чернівці: Видавничий дім “РОДОВІД”, 2014.– 266 с.

Статті в міжнародних та академічних українських наукових журналах 

 1. Ясинський В.К., Юрченко І.В. Асимптотична стiйкiсть у середньому квадратичному тривiального розв'язку систем стохастичних функцiонально-диференцiальних рiвнянь з розривними траєкторiями // Докл. АН Украины. Физ.-мат. науки.-1994.- N11.-С.24-28.
 2. Ясинський В.К., Ясинська Л.І., Юрченко І.В. Асимптотична стiйкiсть у середньому квадратичному розв'язкiв систем стохастичних диференцiальних рiвнянь з випадковими операторами // Укр. мат. журн.- 1995.- Т.47, N7.- С.990-1001.
 3. Ясинська Л.І., Юрченко І.В. Асимптотична стiйкiсть розв'язкiв систем стохастичних диференцiальних рiвнянь у критичному випадку // Укр. мат. журн.- 1995.- Т.47, N11.- С.1558-1565.
 4. Ясинський В.К., Свердан М.Л., Юрченко І.В. Про одну задачу стохастичного керування // Укр. мат. журн.- 1995.- Т.47, N 11.- С.1566-1573.
 5. Ясинська Л.І., Юрченко І.В. Стiйкiсть розв'язкiв систем стохастичних рiвнянь з випадковими операторами та змiнними коефiцiєнтами // Докл. АН Украины.- 1995.- N5.- С.18-21.
 6. Свердан М.Л., Ясинський В.К., Юрченко І.В. Критерії абсолютної асимптотичної стійкості у середньому квадратичному розв'язків стохастичних диференціально-різницевих рівнянь з пуассонівськими збуреннями // Доповіді НАН України, 1997.– N5.– C.43–49.
 7. Никитин А.В., Юрченко И.В., Ясинский Е.В. Оптимизационная процедура решения обобщенного матричного уравнения Сильвестра // Проблемы управления и информатики.– 1998.– N4.– C.51–65. see english translation "Journal of Automation and Information Sciences", 1999, Issue 4-5, 43-56.
 8. Юрченко И.В., Ясинский В.К., Береза В.Ю. Об устойчивости и ограниченности в среднем квадратическом решений стохастических дифференциальных уравнений нейтрального типа с несколькими постоянными отклонениями аргумента // Проблемы управления и информатики.– 2000.– N1.– C.28–43. see english translation "Journal of Automation and Information Sciences", 2000, Issue 2, 21-33.
 9. Yasinsky V., Yurchenko I., Antonyk S. Comparison theorem for the solution of the stochastic functional differential equation with all prehistory // Theory of Stochastic Processes. Vol. 10(26), no.1–2, 2004, pp.214–221.
 10. Юрченко І.В., Ясинський В.К. Про існування l-го моменту сильного розв'язку стохастичних інтегро-диференціальних рівнянь Іто-Вольтерра // Доповіді НАН України.– 2004.– № 7.– С.33–39.
 11. Королюк В.С., Мусуривский В.И., Юрченко И.В. Устойчивость динамических систем с последействием с учетом марковских возмущений // Кибернетика и системный анализ.– 2007.– №6.–С.134–146. see english translation "Cybernetics and System Analysis", Vol.43, №6, 876-885.
 12. Королюк В.С., Ясинский В.К., Юрченко И.В. Устойчивость диффузионных стохастических функционально-дифференциальных уравнений с марковскими параметрами // Кибернетика и системный анализ.– 2008.– №1.–С.74–88.
 13. Korolyuk V.S., Yasinskii V.K., Yurchenko I.V. Stability of Diffusion Stochastic Functional Differential Equations with Markov Parameters // Cybernetics and System Analysis.– 2008.– Vol.44, №1.– P.56–67. see english translation "Cybernetics and System Analysis", Vol.44, №1, 56-67.
 14. Лукашив Т.О., Юрченко И.В., Ясинский В.К. Метод функций Ляпунова исследования устойчивости стохастических систем Ито случайной структуры с импульсными марковскими переключениями. I. Общие теоремы об устойчивости импульсных стохастических систем // Кибернетика и системный анализ.– 2009.– №2.– С.135–145. see english translation "Cybernetics and System Analysis", Vol.45, №2, 281-290.
 15. Лукашив Т.О., Юрченко И.В., Ясинский В.К. Метод функций Ляпунова исследования устойчивости стохастических систем Ито случайной структуры с импульсными марковскими переключениями. II. Устойчивость по первому приближению импульсных стохастических систем с марковскими параметрами // Кибернетика и системный анализ.– 2009.– №3.– С.146–158. see english translation "Cybernetics and System Analysis", Vol.45, №3, 464-476.
 16. Ясинський В.К., Юрченко І.В. Проблема оборотності теорем про стійкість для систем випадкової структури зі скінченною післядією // Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика: Наук. журнал / Донецький нац. ун-т.– 2009.– № 1–2.– С.153–167.
 17. Никитин А.В., Юрченко И.В., Ясинский В.К. Устойчивость само-настраивающихся стохастических систем автоматического регулирования с последействием. Часть 1. Асимптотическая устойчивость в среднем квадратичном систем линейных стохастических дифференциально-разностных уравнений // Кибернетика и системный анализ.– 2010.– № 1.– С.–90–104.
 18. Nikitin A.V., Yurchenko I.V., Yasinskiy V.K. Stability of stochastic self-adjusting automatic control systems with after effect. Part I. Mean square asymptotic stability of systems of linear stochastic differential-difference equations // Cybernetics and Systems Analysis.– 2010.– Vol.46, № 1.– P.80–92. see english translation "Cybernetics and System Analysis", Vol.46, №1, 80-92.
 19. Королюк В.С., Юрченко И.В., Ясинский В.К. Асимптотика вектора состояния импульсных диффузионных систем запаздывающего типа с марковскими параметрами // Кибернетика и системный анализ.– 2011.– №4.– С.79–94.
 20. Koroliuk V.S., Yurchenko I.V., Yasynskyy V.K. Asymptotic of the state vector of delayed impulsive diffusion systems with Markov parameters // Cybernetics and Systems Analysis.– 2011.– Vol.47, №4.– P.571–586. see english translation "Cybernetics and System Analysis", Vol.47, №4, 571-586.
 21. Донец Н.П., Юрченко И.В., Ясинский В.К. О поведении в среднем квадратичном сильного решения линейного неавтономного стохастического уравнения в частных производных с марковскими параметрами // Кибернетика и системный анализ.– 2014.– Т.50, №6.– С.122–131.
 22. Donez N. P., Yurchenko I. V., Yasynskyy V. K. Mean Square Behavior of the Strong Solution of a Linear non-Autonomous Stochastic Partial Differential Equation with Markov Parameters // Cybernetics and System Analysis.– 2014.– Vol.50, №6.– P.930–939. see english translation "Cybernetics and System Analysis", Vol.50, №6, 930-939.
 23. Королюк В.С., Юрченко И.В., Ясинский В.К. О поведении второго момента решения линейного автономного стохастического уравнения в частных производных со случайными параметрами в правой части // Кибернетика и системный анализ.- 2015.- Т.51, №1.- С.65-72.
 24. Koroliuk V. S., Yurchenko I. V., Yasynskyy V. K. Behavior of the Second Moment of the Solution to the Autonomous Stochastic Linear Partial Differential Equation with Random Parameters in the Right-Hand Side // Cybernetics and Systems Analysis.- 2015.- Vol. 51, Issue 1.- PP.56-63. see english translation "Cybernetics and System Analysis", Vol.51, №1, 56-63.
 25. Юрченко И.В., Ясинский В.К. Проблема устойчивости самонастраивающихся стохастических динамических систем с конечным последействием и с эталонной моделью // Кибернетика и системный анализ.- 2015.- Т.51, №6.- С.92-106.
 26. Yurchenko I.V., Yasynskyy V.K. Stability of self-adaptive stochastic dynamic systems with finite aftereffect and reference model // Cybernetics and System Analysis. — 2015. — Vol. 51, N 6. — P.915 –928. see english translation "Cybernetics and System Analysis", Vol.51, №6, 915-928.

Статті у наукових збірниках та вісниках 

 1. Юрченко І.В. Про стійкість розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь із загаюванням, які нерозв'язані відносно похідних // Вісник Київського університету. Серія: Фізико–математичні науки.– Вип.2.– Київ, 1998.– С.153–158.
 2. Ясинский В.К., Юрченко И.В. Устойчивость в среднем квадратическом решений стохастических дифференциальных уравнений нейтрального типа с несколькими постоянными отклонениями аргумента // Системний аналіз, управління і інформаційні технології: Вісник Харківського державного політехнічного університету. Зб. наук. пр. Вип. 121.– Харків: ХДПУ, 2000.– С.33–38.
 3. Юрченко І.В. Про існування l-го моменту сильного розв'язку стохастичних інтегро-диференціальних рівнянь Іто-Вольтерри з необмеженою передісторією // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук.пр.– Чернівці:Прут, 2003.– Вип. 10.– С.270-278.
 4. Антонюк С.В., Юрченко І.В., Ясинський В.К. Поведінка другого моменту розв'язків стохастичних функціонально-диференціальних динамічних систем з розривними траєкторіями в критичному випадку // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 191–192. Математика.– Чернівці: Рута, 2004.– С.5–9. (див. на сайті "Наукового вісника Чернівецького університету. Серія: Математика")
 5. Антонюк С.В., Юрченко І.В. Експоненціальна стійкість у середньому квадратичному стохастичних диференціально-функціональних рівнянь зі всією передісторією // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 239. Математика.– Чернівці: Рута, 2005.– С.5–10. (див. на сайті "Наукового вісника Чернівецького університету. Серія: Математика")
 6. Ясинський В.К., Юрченко І.В. Стійкість дифузійних стохастичних функціонально-диференціальних рівнянь з марковськими параметрами // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: Зб. наук. пр. (за матеріалами міжнародної науково-методичної конференції).– Київ–Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006.– С.61–69.
 7. Ясинський В.К., Ясинський Є.В., Юрченко І.В. Стабілізація стрибкоподібних вартостей акцій та облігацій загальної стохастичної моделі (B,S)-ринку цінних паперів із зовнішніми збуреннями // Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика: Наук. журнал / Донецький нац. ун-т.– 2012.– №2.– С.30–46.
 8. Ясинский В.К., Юрченко И.В. Асимптотика решения линейного неавтономного стохастического уравнения в частных производных с марковскими параметрами // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Матем. і інформ.– Ужгород: Вид. УжНУ “Говерла”, 2014.– Вип.25, №1.– С.137–149.
 9. Ясинський В.К., Ясинський Є.В., Юрченко І.В. Про стійкість розв’язку лінійного автономного стохастичного рівняння з частинними похідними із зовнішними випадковими збуреннями // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.– Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014.– Вип. 10.– С.197–209.

Навчальні посібники 

 1. Ясинський В.К., Ясинська Л.І., Юрченко І.В. Лекції з теорії стохастичного моделювання: Частина 3. Імітаційне статистичне моделювання на ЕОМ.– Чернівці: Зелена Буковина, 1999.– 346 с.
 2. Ясинський В.К., Ясинська Л.І., Юрченко І.В. Методи стохастичного моделювання систем.– Чернівці: Вид-во "Прут", 2002.– 416 с.
 3. Юрченко І.В., Ясинська Л.І., Ясинський В.К. Курс комп'ютерного статистичного моделювання.– Чернівці: Вид-во "Прут", 2003.– 416 с. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів ВНЗ; лист погодження №14/18.2-2357 від 10.12.2002 р.).
 4. Семчук А.Р., Юрченко І.В. Економічна інформатика.– Чернівці: МВІЦ "Місто", 2003.– 343 с.
 5. Семчук А.Р., Юрченко І.В. Економічна інформатика: теорія, програмування, практикум.– Чернівці: МВІЦ "Місто", 2004.– 386 с.
 6. Семчук А.Р., Юрченко І.В. Економічна інформатика: теорія, лабораторний практикум.– Чернівці: МВІЦ "Місто", 2004.– 386 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист-погодження № 14/18.2–2089 від 21.09.2004 р.).
 7. Семчук А.Р., Юрченко І.В. Економічна інформатика: теорія, навчальний практикум.– Чернівці: МВІЦ "Місто", 2005.– 416 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист-погодження № 14/18.2–2089 від 21.09.2004 р.).
 8. Семчук А.Р., Юрченко І.В. Економічна інформатика: 5-е видання, доповнене.– Чернівці: МВІЦ "Місто", 2006.– 424 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист-погодження № 14/18.2–2089 від 21.09.2004).
 9. Семчук А.Р., Юрченко І.В. Економічна інформатика: 7-е видання, доповнене.– Чернівці: МВІЦ "Місто", 2008.– 426 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист-погодження № 14/18.2–2089 від 21.09.2004).
 10. Юрченко В.Г., Юрченко І.В. Електронні таблиці Microsoft Excel. Теорія, лабораторний практикум. Навч. посібник.– Чернівці: Золоті литаври, 2010.– 98 с.
 11. Юрченко І.В. Інформатика та програмування. Частина 1. Навчальний посібник.– Чернівці: Книги–ХХІ, 2011.– 203 с.
 12. Юрченко І.В. Стохастичне прогнозування.– Чернівці: Видавничий дім “Родовід”, 2014.– 76 с.
 13. Юрченко І.В. Інформатика та програмування. Навчальний посібник. Частина 1.- Чернівці: ЧНУ, 2015.- 203 с.
 14. Юрченко І.В., Сікора В.С. Інформатика та програмування. Частина 2.– Чернівці: Видавець Яворський С.Н., 2015.– 210 с.

Методичні вказівки 

 1. Ясинський В.К., Юрченко І.В. Математична статистика // Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів економічних спеціальностей вузів.- Чернівці:Рута, 1997.- 42с.
 2. Ясинський В.К., Юрченко І.В. Статистичне моделювання // Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальностей 7.08.01.01 - математика, 7.08.01.02 - прикладна математика.- Чернівці:Рута, 1997.- 45с.
 3. Основи інформатики: Методичні вказівки до лабораторних робіт: У 2 ч./ Укл.: І.В. Юрченко.– Чернівці: Рута, 2000.– 79 с.
 4. Прикладна статистика: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: І.В. Юрченко.– Чернівці: Рута, 2000.– 55 с.
 5. Електронні таблиці Microsoft Excel: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: В.С. Сікора, І.В. Юрченко.– Чернівці: Рута, 2002.– 48 с.
 6. Комп'ютерні мережі: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: В.С. Сікора, І.В. Юрченко.– Чернівці: Рута, 2002.– 43 с.
 7. Система управління базами даних Microsoft Access: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: В.С. Сікора, І.В. Юрченко.– Чернівці: Рута, 2002.– 40 с.
 8. Сікора В.С., Юрченко І.В. Операційна система Microsoft Windows: Методичні вказівки до лабораторних робіт.– Чернівці: Рута, 2003.– 48с.
 9. Сікора В.С., Юрченко І.В. Текстовий редактор Microsoft Word: Методичні вказівки до лабораторних робіт.– Чернівці: Рута, 2003.– 56с.
 10. Ясинський В.К., Юрченко І.В., Сікора В.С. Навчальна, виробнича та переддипломна практики. Методичні вказівки для студентів спеціальності 080102– Статистика.– Чернівці: Рута, 2004.– 56 с.
 11. Ясинський В.К., Юрченко І.В. Виконання курсових і випускних кваліфікаційних робіт. Методичні вказівки для студентів спеціальності 080102 – Статистика.– Чернівці: Рута, 2004.– 40 с.
 12. Ясинський В.К., Юрченко І.В. Прикладний статистичний аналіз. Методичні рекомендації до лабораторних робіт.– Чернівці: Рута, 2008.– 84 с.
 13. Сікора В.С., Юрченко І.В. Програмування для Microsoft Excel Visual Basic for Application (VBA): методичні вказівки.– Чернівці: Рута, 2009.– 56 с.
 14. Ясинський В.К., Юрченко І.В. Курсові, дипломні та магістерські роботи. Методичні вказівки для студентів спеціальності 080102 – Статистика.– Чернівці: ЧНУ, 2010.– 32 с.
 15. Інформатика та програмування. Методичні вказівки. Частина 1 / Укл.: І.В. Юрченко.– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010.– 140 с.

 

Перелік публікацій по роках:

2017

 1. Yurchenko I.V., Yasynskyy V.K. ON STABILITY OF THE STRONG SOLUTION OF THE AUTONOMOUS STOCHASTIC PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATION WITH RANDOM PARAMETERS // SWorld Journal, Issue №12 (Scientific world, Ivanovo, 2017) – URL: www.sworld.education/e-journal/swj12.pdf (DOI: 10.21893/2227-6920.2017-12.012).- P.343-356.- j12-012.
 2. Ясинський В.К., Юрченко І.В. Про існування розв’язку задачі Коші для нелінійного дифузійного стохастичного диференціально-різницевого рівняння нейтрального типу в частинних похідних з урахуванням випадкових зовнішних збурень // Системні дослідження та інформаційні технології.- 2017.- №2.- С.103-114. DOI: 10.20535/SRIT.2308-8893.2017.2.10
 3. Юрченко І.В. Стохастичне прогнозування. Навч. посібник. 2-е видання.- Чернівці: Видавничий дім "Родовід", 2017.– 78 с.
 4. Ясинський В.К., Юрченко І.В., Кисілюк У.М. Існування та єдиність сильного розв'язку стохастичного диференціально-функціонального рівняння із зовнішніми випадковими збуреннями// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія математика і інформатика.– 2017.– Вип. №1 (30).– С.143-153.
 5. Ясинський В.К., Юрченко І.В. Асимптотика другого моменту розв’язку лінійного автономного стохастичного рівняння в частинних похідних із зовнішними випадковими збуреннями // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.– Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017.– Вип. 16.– С. – .

2016

 1. Юрченко І.В. Стійкість розв’язку лінійного автономного стохастичного рівняння в частинних похідних з випадковими параметрами в правій частині // VII Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації” (Кам’янець-Подільський, 21-22 квітня 2016).– Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016.– С.250-251.
 2. Ясинський В.К., Юрченко І.В., Кисілюк У.М. Про існування сильного розв’язку дифузійного стохастичного диференціально-функціонального рівняння із зовнішними випадковими збуреннями-процесами // VII Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації” (Кам’янець-Подільський, 21-22 квітня 2016).– Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016.– С.254-255.
 3. Yurchenko I.V. Stability theorems for random structure systems with finite aftereffect // International Conference “Modern Directions Of Theoretical And Applied Researches ‘2016” (Odessa, 15-22 March 2016).– Електронний ресурс. Адреса доступу
 4. Юрченко І.В. Теореми про стійкість для систем випадкової структури зі скінченною післядією // Сборник научных трудов SWorld.– Выпуск 1(42). Том 1.– Иваново: Научный мир, 2016.– С.79–86. (Index Copernicus Value ICV 2015: 66.23).
 5. Довгунь А.Я., Донець Н.П., Лукашів Т.О., Юрченко І.В., Ясинський В.К. Стійкість та стабілізація у стохастичному моделюванні складних динамічних систем // Міжнародна наукова конференція, присвячена 80-річчю від дня народження М.П. Ленюка (28-30 жовтня 2016 р., м.Чернівці). Матеріали конференції.- Чернівці, 2016.- С.116-118.
 6. Yurchenko I. V., Yasynskyy V.K. Stability theorems for random structure systems with finite aftereffect // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences.- IV (12).- Issue: 110.- 2016.- P.51-54. (INDEX COPERNICUS: ICV 2015: 80.87; GLOBAL IMPACT FACTOR: 2015: 0.787; INNO SPACE SCIENTIFIC JOURNAL IMPACT FACTOR: 2016: 6.278) See article...

2015

 1. Koroliuk V. S., Yurchenko I. V., Yasynskyy V. K. Behavior of the Second Moment of the Solution to the Autonomous Stochastic Linear Partial Differential Equation with Random Parameters in the Right-Hand Side // Cybernetics and Systems Analysis.- 2015.- Vol. 51, Issue 1.- PP.56-63. See article ...
 2. Королюк В.С., Юрченко И.В., Ясинский В.К. О поведении второго момента решения линейного автономного стохастического уравнения в частных производных со случайными параметрами в правой части // Кибернетика и системный анализ.- 2015.- Т.51, №1.- С.65-72.
 3. Юрченко І.В., Сікора В.С. Інформатика та програмування. Частина 2.– Чернівці: Видавець Яворський С.Н., 2015.– 210 с.
 4. Юрченко І.В. Інформатика та програмування. Навчальний посібник. Частина 1.- Чернівці: ЧНУ, 2015.- 203 с.
 5. Yurchenko I.V., Yasynskyy V.K. Stability of self-adaptive stochastic dynamic systems with finite aftereffect and reference model // Cybernetics and System Analysis. — 2015. — Vol. 51, N 6. — P.915 –928. See article ...
 6. Юрченко И.В., Ясинский В.К. Проблема устойчивости самонастраивающихся стохастических динамических систем с конечным последействием и с эталонной моделью // Кибернетика и системный анализ.- 2015.- Т.51, №6.- С.92-106.
 7. 1. Юрченко І.В., Цибрій Н.П. Моделювання портфеля цінних паперів // Сборник научных трудов SWorld.– Выпуск 1(38). Том 21.– Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2015.– С.51–54. (Index Copernicus Value ICV 2015: 66.23).
 8. Yasynskyy V. K., Yurchenko I. V. Optimal control in the nonlinear stochastic functional differential Ito-Skorokhod equations with Markov parameters and external Markov switchings // International conference “Probability, reliability and stochastic optimization” (April 7–10, 2015, Kyiv, Ukraine). Conference materials.– Kyiv, 2015.– P.59.
 9. Ясинський В.К., Юрченко I.В. Поведiнка сильного розв’язку стохастичних рiвнянь в частинних похiдних з марковськими параметрами // Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї: матерiали 17-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2015 (Київ, 22-25 червня 2015 р.).– К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, 2015. – C.122.
 10. Yurchenko I.V., Tsibrij N.P. Investment portfolio modelling // International Conference “Modern Directions Of Theoretical And Applied Researches ‘2015” (Odessa, 17-29 March 2015).– Електронний ресурс. Адреса доступу...

2014

 1. Ясинский В.К., Юрченко И.В. Асимптотика решения линейного неавтономного стохастического уравнения в частных производных с марковскими параметрами // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Матем. і інформ.– Ужгород: Вид. УжНУ “Говерла”, 2014.– Вип.25, №1.– С.137–149.
 2. Юрченко І.В. Стохастичне прогнозування.– Чернівці: Видавничий дім “Родовід”, 2014.– 76 с.
 3. Ясинський В.К., Ясинський Є.В., Юрченко І.В. Про стійкість розв’язку лінійного автономного стохастичного рівняння з частинними похідними із зовнішними випадковими збуреннями // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.– Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014.– Вип. 10.– С.197–209.
 4. Донец Н.П., Юрченко И.В., Ясинский В.К. О поведении в среднем квадратичном сильного решения линейного неавтономного стохастического уравнения в частных производных с марковскими параметрами // Кибернетика и системный анализ.– 2014.– Т.50, №6.– С.122–131.
 5. Donez N. P., Yurchenko I. V., Yasynskyy V. K. Mean Square Behavior of the Strong Solution of a Linear non-Autonomous Stochastic Partial Differential Equation with Markov Parameters // Cybernetics and System Analysis.- 2014.- Vol.50., №6.- P.930-939. See article ...
 6. Ясинський В.К., Юрченко І.В. Асимптотика розв’язків у випадкових системах з необмеженою післядією.– Чернівці: Видавничий дім “РОДОВІД”, 2014.– 266 с.
 7. Юрченко І.В., Первісник Г.В. Прийняття рішень в умовах невизначеності // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2014» (Одесса, 18-30 марта 2014 г.). – Выпуск 1. Том 29. – Иваново: Маркова АД, 2014. – ЦИТ:114-029. – С.59–60.
 8. Юрченко І.В., Мельник Ю.О. Моделювання вибору портфеля цінних паперів // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления теорети¬ческих и прикладных исследований ‘2014» (Одесса, 18-30 марта 2014 г.). – Выпуск 1. Том 29. – Иваново: Маркова АД, 2014. – ЦИТ:114-110. – С.61–64.
 9. Юрченко І.В., Ясинський В.К. Про поведінку другого моменту розв’язку лінійного автономного стоха¬стичного рівняння в частинних похідних з випадковими параметрами в правій частині // VI Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозу¬вання та оптимізації” (Кам’янець-Подільський, 4-5 квітня 2014 року). Тези доповідей.– Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський націо¬наль¬ний універ¬ситет імені Івана Огієнка, 2014.– С.195–196.
 10. Юрченко І.В. Про поведiнку розв’язку стохастичних рiвнянь в частинних похiдних з марковськими параметрами // Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї: матерiали 16-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї “SAIT 2014” (Київ, 26-30 травня 2014 р.) / ННК “IПСА” НТУУ “КПI”. – К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, 2014. – С.181.

2013

 1. Лепкалюк Н.Т., Юрченко І.В. Методи визначення колективних переважань при прийнятті економічних рішень // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2013» (Одесса, 19-30 марта 2013 г.). – Выпуск 1. Том 11. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2013. – ЦИТ: 113-0246. – С.95-96.
 2. Самокіщук А.Ю., Юрченко І.В. Задача оптимального управління валютним резервом // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2013» (Одесса, 19-30 марта 2013 г.). – Выпуск 1. Том 11. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2013. – ЦИТ:113-0028. – С.86–88.
 3. Юрченко И.В., Ясинский В.К. О поведении решения линейного автономного стохастического уравнения в частных производных со случайными параметрами в правой части // Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї: матерiали 15-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї “SAIT 2013” (Київ, 27-31 мая 2013 р.) / ННК “IПСА” НТУУ “КПI”. – К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, 2013. – С.224.
 4. Юрченко И.В., Ясинский В.К. О поведении решения линейного автономного стохастического уравнения в частных производных со случайными параметрами в правой части // Крайові задачі, теорія функцій та їх застосування. Міжнародна математична конференція з нагоди 75-річчя з дня народження академіка А.М. Самойленка: матеріали конфе¬ренції.– Слов’янськ: ДДПУ, 2013.– С.48.

2012

 1. Ясинський В.К., Ясинський Є.В., Юрченко І.В. Стабілізація стрибкоподібних вартостей акцій та облігацій загальної стохастичної моделі (B,S)-ринку цінних паперів із зовнішніми збуреннями // Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика: Наук. журнал / Донецький нац. ун-т.– 2012.– №2.– С.30–46.
 2. Юрченко И.В., Ясинский Е.В. О поведении второго момента решения линейного автономного стохастического уравнения в частных производных со случайными параметрами в правой части // XIV Міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука (19–21 квітня 2012 р., м.Київ). Матеріали конференції. Том 3. Теорія ймовірностей та математична статистика.– Київ: НТУУ “КПИ”, 2012.– С.139.
 3. Рогозкіна Я.П., Юрченко І.В. Математичні методи прийняття економічних рішень за недетермінованих умов // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции “Современные направления теоретических и прикладных исследований '2012”. (20–31 марта 2012 г., Одесса).– Выпуск 1. Том 11.– Одесса: КУПРИЕНКО, 2012.– ЦИТ: 112–237.– C.11–12.
 4. Юрченко И.В., Ясинский Е.В. Поведение второго момента решения линейного автономного стохастического уравнения в частных производных со случайными параметрами в правой части // Системный анализ и информационные технологии: материалы 14-й Международной научно-технической конференции SAIT’2012 (24 апреля 2012 года., Киев) УНК “ИПСА” НТУУ “КПИ”.– Киев: УНК “ИПСА” НТУУ “КПИ”, 2012.– С.151.
 5. Юрченко І.В., Лукашів Т.О. Обчислювальна практика студентів першого курсу напрямку підготовки 6.040201 – Математика. Методичні вказівки.– Чернівці: ЧНУ, 2012.

2011

 1. Ясинський В.К., Ясинський Є.В., Юрченко І.В. Стабілізація у динамічних системах випадкової структури.– Чернівці: Золоті литаври, 2011.– 738 с.
 2. Юрченко І.В. Інформатика та програмування. Частина 1. Навчальний посібник.– Чернівці: Книги–ХХІ, 2011.– 203 с.
 3. Королюк В.С., Юрченко И.В., Ясинский В.К. Асимптотика вектора состояния импульсных диффузионных систем запаздывающего типа с марковскими параметрами // Кибернетика и системный анализ.– 2011.– №4.– С.79–94.
 4. Koroliuk V.S., Yurchenko I.V., Yasynskyy V.K. Asymptotic of the state vector of delayed impulsive diffusion systems with Markov parameters // Cybernetics and Systems Analysis.– 2011.– Vol.47, №4.– P.571–586. See article ...

2010

 1. Юрченко В.Г., Юрченко І.В. Електронні таблиці Microsoft Excel. Теорія, лабораторний практикум. Навч. посібник.– Чернівці: Золоті литаври, 2010.– 98 с.
 2. Никитин А.В., Юрченко И.В., Ясинский В.К. Устойчивость самонастраивающихся стохастических систем автоматического регулирования с последействием. Часть 1. Асимптотическая устойчивость в среднем квадратичном систем линейных стохастических дифференциально-разностных уравнений // Кибернетика и системный анализ.– 2010.– № 1.– С.–90–104.
 3. Nikitin A.V., Yurchenko I.V., Yasinskiy V.K. Stability of stochastic self-adjusting automatic control systems with aftereffect. I. mean square asymptotic stability of systems of linear stochastic differential-difference equations // Cybernetics and Systems Analysis.- 2010.- Vol.46, Iss.1.- P.80-92. doi:10.1007/s10559-010-9186-1 See article ...

2009

 1. Ясинський В.К., Юрченко І.В. Стійкість та оптимальне керування в лінійних стохастичних динамічних системах з випадковими операторами.– Чернівці: Золоті литаври, 2009.– 237 с.
 2. Ясинський В.К., Юрченко І.В. Проблема оборотності теорем про стійкість для систем випадкової структури зі скінченною післядією // Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика: Наук. журнал / Донецький нац. ун-т.– 2009.– № 1–2.– С.153–167.
 3. Лукашив Т.О., Юрченко И.В., Ясинский В.К. Метод функций Ляпунова исследования устойчивости стохастических систем Ито случайной структуры с импульсными марковскими переключениями. I. Общие теоремы об устойчивости импульсных стохастических систем // Кибернетика и системный анализ.– 2009.– №2.– С.135–145.
 4. Lukashiv T.O., Yurchenko I.V., Yasinskii V.K. Lyapunov function method for investigation of stability of stochastic Ito random-structure systems with impulse Markov switchings. I. General theorems on the stability of stochastic impulse systems // Cybernetics and Systems Analysis.- 2009.- Vol.45, Iss.2.- P.281-290. doi:10.1007/s10559-009-9102-8 See article ...
 5. Лукашив Т.О., Юрченко И.В., Ясинский В.К. Метод функций Ляпунова исследования устойчивости стохастических систем Ито случайной структуры с импульсными марковскими переключениями. II. Устойчивость по первому приближению импульсных стохастических систем с марковскими параметрами // Кибернетика и системный анализ.– 2009.– №3.– С.146–158.
 6. Lukashiv T.O., Yurchenko I.V., Yasinsky V.K. Lyapunov function method for investigation of stability of stochastic Ito random-structure systems with impulse markov switchings. II. First-approximation stability of stochastic impulse systems with Markov parameters // Cybernetics and Systems Analysis.- 2009.- Vol.45, Iss.3.- P.464-476. doi:10.1007/s10559-009-9109-1 See article ...

2008

 1. Семчук А.Р., Юрченко І.В. Економічна інформатика: 7-е видання, доповнене.– Чернівці: МВІЦ "Місто", 2008.– 426 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист-погодження № 14/18.2–2089 від 21.09.2004).
 2. Королюк В.С., Ясинский В.К., Юрченко И.В. Устойчивость диффузионных стохастических функционально-дифференциальных уравнений с марковскими параметрами // Кибернетика и системный анализ.– 2008.– №1.–С.74–88.
 3. Korolyuk V.S., Yasinskii V.K., Yurchenko I.V. Stability of Diffusion Stochastic Functional Differential Equations with Markov Parameters // Cybernetics and System Analysis.– 2008.– Vol.44, №1.– P.56–67. doi:10.1007/s10559-008-0005-x See article ...

2007

 1. Царков Є.Ф., Ясинський В.К., Ясинський Є.В., Юрченко І.В. Теорія математичної статистики.– Чернівці: Золоті літаври, 2007.– 583 с.
 2. Королюк В.С., Мусуривский В.И., Юрченко И.В. Устойчивость динамических систем с последействием с учетом марковских возмущений // Кибернетика и системный анализ.– 2007.– №6.– С.134–146.
 3. Korolyuk V.S., Musurivskii V.I., Yurchenko I.V. Stability of dynamic systems with aftereffect with due regard for Markov perturbations // Cybernetics and Systems Analysis.- 2007.- Vol.43, Iss.6.- P.876-885. doi:10.1007/s10559-007-0112-0. See article ...

2006

 1. Семчук А.Р., Юрченко І.В. Економічна інформатика: 5-е видання, доповнене.– Чернівці: МВІЦ "Місто", 2006.– 424 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист-погодження № 14/18.2–2089 від 21.09.2004).
 2. Ясинський В.К., Юрченко І.В. Стійкість дифузійних стохастичних функціонально-диференціальних рівнянь з марковськими параметрами // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: Зб. наук. пр. (за матеріалами міжнародної науково-методичної конференції).– Київ–Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006.– С.61–69.

2005

 1. Семчук А.Р., Юрченко І.В. Економічна інформатика: теорія, навчальний практикум.– Чернівці: МВІЦ "Місто", 2005.– 416 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист-погодження № 14/18.2–2089 від 21.09.2004 р.).
 2. Антонюк С.В., Юрченко І.В. Експоненціальна стійкість у середньому квадратичному стохастичних диференціально-функціональних рівнянь зі всією передісторією // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 239. Математика.– Чернівці: Рута, 2005.– С.5–10.

2004

 1. Семчук А.Р., Юрченко І.В. Економічна інформатика: теорія, програмування, практикум.– Чернівці: МВІЦ "Місто", 2004.– 386 с.
 2. Семчук А.Р., Юрченко І.В. Економічна інформатика: теорія, лабораторний практикум.– Чернівці: МВІЦ "Місто", 2004.– 386 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист-погодження № 14/18.2–2089 від 21.09.2004 р.).
 3. Yasinsky V., Yurchenko I., Antonyk S. Comparison theorem for the solution of the stochastic functional differential equation with all prehistory // Theory of Stochastic Processes. Vol. 10(26), no.1–2, 2004, pp.214–221.
 4. Юрченко І.В., Ясинський В.К. Про існування l-го моменту сильного розв'язку стохастичних інтегро-диференціальних рівнянь Іто-Вольтерра // Доповіді НАН України.– 2004.– № 7.– С.33–39.
 5. Антонюк С.В., Юрченко І.В., Ясинський В.К. Поведінка другого моменту розв'язків стохастичних функціонально-диференціальних динамічних систем з розривними траєкторіями в критичному випадку // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 191–192. Математика.– Чернівці: Рута, 2004.– С.5–9.

2003

 1. Юрченко І.В., Ясинська Л.І., Ясинський В.К. Курс комп'ютерного статистичного моделювання.– Чернівці: Вид-во "Прут", 2003.– 416 с. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів ВНЗ; лист погодження №14/18.2-2357 від 10.12.2002 р.).
 2. Семчук А.Р., Юрченко І.В. Економічна інформатика.– Чернівці: МВІЦ "Місто", 2003.– 343 с.
 3. Юрченко І.В. Про існування l-го моменту сильного розв'язку стохастичних інтегро-диференціальних рівнянь Іто-Вольтерри з необмеженою передісторією // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук.пр.– Чернівці:Прут, 2003.– Вип. 10.– С.270-278.

2002

 1. Ясинський В.К., Ясинська Л.І., Юрченко І.В. Методи стохастичного моделювання систем.– Чернівці: Вид-во "Прут", 2002.– 416 с.

2000

 1. Юрченко И.В., Ясинский В.К., Береза В.Ю. Об устойчивости и ограниченности в среднем квадратическом решений стохастических дифференциальных уравнений нейтрального типа с несколькими постоянными отклонениями аргумента // Проблемы управления и информатики.– 2000.– N1.– C.28–43.
 2. Ясинский В.К., Юрченко И.В. Устойчивость в среднем квадратическом решений стохастических дифференциальных уравнений нейтрального типа с несколькими постоянными отклонениями аргумента // Системний аналіз, управління і інформаційні технології: Вісник Харківського державного політехнічного університету. Зб. наук. пр. Вип. 121.– Харків: ХДПУ, 2000.– С.33–38.
 3. Yurchenko I.V., Yasinskiy V.K., Bereza V.Yu. On Stability and Boundedness in Mean Square of Solutions of Neutral Type Stochastic Differential Equations with Some Constant Deviations of Argument // Journal of Automation and Information Sciences.- 2000.- Iss.2.- P.21-33. DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v32.i2.30 See article ...

1999

 1. Ясинський В.К., Ясинська Л.І., Юрченко І.В. Лекції з теорії стохастичного моделювання: Частина 3. Імітаційне статистичне моделювання на ЕОМ.– Чернівці: Зелена Буковина, 1999.– 346 с.
 2. Nikitin A.V., Yurchenko I.V., Yasinskii Ye.V. Optimization Procedure for Solution of the Generalized Silvester Matrix Equation // Journal of Automation and Information Sciences.- 1999.- Iss.4-5.- P.43-56. DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v31.i4-5.70. See articles ...

1998

 1. Никитин А.В., Юрченко И.В., Ясинский Е.В. Оптимизационная процедура решения обобщенного матричного уравнения Сильвестра // Проблемы управления и информатики.– 1998.– N4.– C.51–65.
 2. Юрченко І.В. Про стійкість розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь із загаюванням, які нерозв'язані відносно похідних // Вісник Київського університету. Серія: Фізико–математичні науки.– Вип.2.– Київ, 1998.– С.153–158.
 3. Nikitin A.V., Yurchenko I.V., Yasinskij Ye.V. Optimal procedure of solving of the generalized matrix Silvester equation // Qizhong Yunshu Jixie / Hoisting and Conveying Machinery.- 1998.- Issue 9.- P.51-65. See article ...

1997

 1. Свердан М.Л., Ясинський В.К., Юрченко І.В. Критерії абсолютної асимптотичної стійкості у середньому квадратичному розв'язків стохастичних диференціально-різницевих рівнянь з пуассонівськими збуреннями // Доповіді НАН України, 1997.– N5.– C.43–49.

1995

 1. Ясинський В.К., Ясинська Л.І., Юрченко І.В. Асимптотична стiйкiсть у середньому квадратичному розв'язкiв систем стохастичних диференцiальних рiвнянь з випадковими операторами // Укр. мат. журн.- 1995.- Т.47, N7.- С.990-1001.
 2. Ясинська Л.І., Юрченко І.В. Асимптотична стiйкiсть розв'язкiв систем стохастичних диференцiальних рiвнянь у критичному випадку // Укр. мат. журн.- 1995.- Т.47, N11.- С.1558-1565.
 3. Ясинський В.К., Свердан М.Л., Юрченко І.В. Про одну задачу стохастичного керування // Укр. мат. журн.- 1995.- Т.47, N 11.- С.1566-1573.
 4. Ясинська Л.І., Юрченко І.В. Стiйкiсть розв'язкiв систем стохастичних рiвнянь з випадковими операторами та змiнними коефiцiєнтами // Докл. АН Украины.- 1995.- N5.- С.18-21.
 5. Yasyns'kyi V.K., Sverdan M.L., Yurchenko, I.V. On one problem of stochastic control // Ukrainian Mathematical Journal.- 1995.- Vol.47, Iss.11.- P.1788-1797. doi:10.1007/BF01057927. See article ...
 6. Yasyns'ka L.I., Yurchenko I.V. Asymptotic stability of solutions of systems of stochastic differential equations in the critical case // Ukrainian Mathematical Journal.- 1995.- Vol.47, Iss.11.- P.1779-1787. doi:10.1007/BF01057926. See article ...
 7. Yasinskii V.K., Yasinskaya L.I., Yurchenko I.V. Mean-square asymptotic stability of solutions of systems of stochastic differential equations with random operators // Ukrainian Mathematical Journal.- 1995.- Vol.47, Iss.7.- P.1135-1147. doi:10.1007/BF01084910. See article ...

1994

 1. Ясинський В.К., Юрченко І.В. Асимптотична стiйкiсть у середньому квадратичному тривiального розв'язку систем стохастичних функцiонально-диференцiальних рiвнянь з розривними траєкторiями // Докл. АН Украины. Физ.-мат. науки.-1994.- N11.-С.24-28.

Бібліографічний перелік публікацій

Вітчизняні монографії

 1. Царков Є.Ф., Ясинський В.К., Ясинський Є.В., Юрченко І.В. Теорія математичної статистики.– Чернівці: Золоті літаври, 2007.– 583 с.
 2. Ясинський В.К., Юрченко І.В. Стійкість та оптимальне керування в лінійних стохастичних динамічних системах з випадковими операторами.– Чернівці: Золоті литаври, 2009.– 237 с.
 3. Ясинський В.К., Ясинський Є.В., Юрченко І.В. Стабілізація у динамічних системах випадкової структури.– Чернівці: Золоті литаври, 2011.– 738 с.
 4. Ясинський В.К., Юрченко І.В. Асимптотика розв’язків у випадкових системах з необмеженою післядією.– Чернівці: Видавничий дім “РОДОВІД”, 2014.– 266 с.
 5. Ясинський В.К., Юрченко І.В.  Стійкість та оптимальне керування в стохастичних динамічних системах з випадковими операторами. Монографія. Видання друге, доповнене. – Чернівці: Технодрук, 2019. –  258 с.

Навчальні посібники

 1. Ясинський В.К., Ясинська Л.І., Юрченко І.В. Лекції з теорії стохастичного моделювання: Частина 3. Імітаційне статистичне моделювання на ЕОМ.– Чернівці: Зелена Буковина, 1999.– 346 с.
 2. Ясинський В.К., Ясинська Л.І., Юрченко І.В. Методи стохастичного моделювання систем.– Чернівці: Вид-во "Прут", 2002.– 416 с.
 3. Юрченко І.В., Ясинська Л.І., Ясинський В.К. Курс комп'ютерного статистичного моделювання.– Чернівці: Вид-во "Прут", 2003.– 416 с. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів ВНЗ; лист погодження №14/18.2-2357 від 10.12.2002 р.).
 4. Семчук А.Р., Юрченко І.В. Економічна інформатика.– Чернівці: МВІЦ "Місто", 2003.– 343 с.
 5. Семчук А.Р., Юрченко І.В. Економічна інформатика: теорія, програмування, практикум.– Чернівці: МВІЦ "Місто", 2004.– 386 с.
 6. Семчук А.Р., Юрченко І.В. Економічна інформатика: теорія, лабораторний практикум.– Чернівці: МВІЦ "Місто", 2004.– 386 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист-погодження № 14/18.2–2089 від 21.09.2004 р.).
 7. Семчук А.Р., Юрченко І.В. Економічна інформатика: теорія, навчальний практикум.– Чернівці: МВІЦ "Місто", 2005.– 416 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист-погодження № 14/18.2–2089 від 21.09.2004 р.).
 8. Семчук А.Р., Юрченко І.В. Економічна інформатика: 5-е видання, доповнене.– Чернівці: МВІЦ "Місто", 2006.– 424 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист-погодження № 14/18.2–2089 від 21.09.2004).
 9. Семчук А.Р., Юрченко І.В. Економічна інформатика: 7-е видання, доповнене.– Чернівці: МВІЦ "Місто", 2008.– 426 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист-погодження № 14/18.2–2089 від 21.09.2004).
 10. Юрченко В.Г., Юрченко І.В. Електронні таблиці Microsoft Excel. Теорія, лабораторний практикум. Навч. посібник.– Чернівці: Золоті литаври, 2010.– 98 с.
 11. Юрченко І.В. Інформатика та програмування. Частина 1. Навчальний посібник.– Чернівці: Книги–ХХІ, 2011.– 203 с.
 12. Юрченко І.В. Стохастичне прогнозування.– Чернівці: Видавничий дім “Родовід”, 2014.– 76 с.
 13. Юрченко І.В. Інформатика та програмування. Навчальний посібник. Частина 1.- Чернівці: ЧНУ, 2015.- 203 с.
 14. Юрченко І.В., Сікора В.С. Інформатика та програмування. Частина 2.– Чернівці: Видавець Яворський С.Н., 2015.– 210 с.
 15. Юрченко І.В. Прикладний статистичний аналіз з використанням Python : навч. посібник. Видання 3-є, доповнене. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2021. 108 с.
 16. Юрченко І. В., Сікора В. С. Програмування мовою Python : навч. посібник. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2022. 104 с.

Методичні роботи

 1. Ясинський В.К., Юрченко І.В. Математична статистика // Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів економічних спеціальностей вузів.- Чернівці: Рута, 1997.- 42с.
 2. Ясинський В.К., Юрченко І.В. Статистичне моделювання // Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальностей 7.08.01.01 - математика, 7.08.01.02 - прикладна математика.- Чернівці: Рута, 1997.- 45с.
 3. Основи інформатики: Методичні вказівки до лабораторних робіт: У 2 ч./ Укл.: І.В. Юрченко.– Чернівці: Рута, 2000.– 79 с.
 4. Прикладна статистика: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: І.В. Юрченко.– Чернівці: Рута, 2000.– 55 с.
 5. Електронні таблиці Microsoft Excel: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: В.С. Сікора, І.В. Юрченко.– Чернівці: Рута, 2002.– 48 с.
 6. Комп'ютерні мережі: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: В.С. Сікора, І.В. Юрченко.– Чернівці: Рута, 2002.– 43 с.
 7. Система управління базами даних Microsoft Access: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: В.С. Сікора, І.В. Юрченко.– Чернівці: Рута, 2002.– 40 с.
 8. Сікора В.С., Юрченко І.В. Операційна система Microsoft Windows: Методичні вказівки до лабораторних робіт.– Чернівці: Рута, 2003. – 48с.
 9. Сікора В.С., Юрченко І.В. Текстовий редактор Microsoft Word: Методичні вказівки до лабораторних робіт.– Чернівці: Рута, 2003. – 56с.
 10. Ясинський В.К., Юрченко І.В., Сікора В.С. Навчальна, виробнича та переддипломна практики. Методичні вказівки для студентів спеціальності 080102– Статистика.– Чернівці: Рута, 2004. – 56 с.
 11. Ясинський В.К., Юрченко І.В. Виконання курсових і випускних кваліфікаційних робіт. Методичні вказівки для студентів спеціальності 080102 – Статистика.– Чернівці: Рута, 2004. – 40 с.
 12. Ясинський В.К., Юрченко І.В. Прикладний статистичний аналіз. Методичні рекомендації до лабораторних робіт.– Чернівці: Рута, 2008. – 84 с.
 13. Сікора В.С., Юрченко І.В. Програмування для Microsoft Excel Visual Basic for Application (VBA): методичні вказівки.– Чернівці: Рута, 2009. – 56 с.
 14. Ясинський В.К., Юрченко І.В. Курсові, дипломні та магістерські роботи. Методичні вказівки для студентів спеціальності 080102 – Статистика. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 32 с.
 15. Інформатика та програмування. Методичні вказівки. Частина 1 / Укл.: І.В. Юрченко. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 140 с.
 16. Обчислювальна практика. Методичні вказівки до обчислювальної прак­тики для студентів другого курсу спеціальностей 122 – Комп’ютерні науки, 124 – Системний аналіз / Укл. : Іліка С. А., Перцов А. С., Юрченко І. В. Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022. 35 с.
 17. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Системи штучного інтелекту” для здобувачів освітнього ступеня “бакалавр” зі спеціальності 122 – Комп’ютерні науки / Упоряд. Юрченко І.В.– Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023. – 109 c.
 18. Методичні вказівки до написання та захисту курсових та кваліфікаційних робіт бакалавра спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” (для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання) / Уклад.: Черевко І.М., Піддубна Л.А., Юрченко І.В.– Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023.– 54 с.

Рейтингові публікації у закордонних журналах

Representative Publications

 1. Ukrainian Mathematical Journal, 1995, Vol.47, Issue 7, 1135-1147.
 2. Ukrainian Mathematical Journal, 1995, Vol.47, Issue 11, 1779-1787.
 3. Ukrainian Mathematical Journal, 1995, Vol.47, Issue 11, 1788-1797.
 4. Journal of Automation and Information Sciences, 1999, Issue 4-5, 43-56.
 5. Journal of Automation and Information Sciences, 2000, Issue 2, 21-33.
 6. Cybernetics and System Analysis, Vol.43, №6, 876-885.
 7. Cybernetics and System Analysis, Vol.44, №1, 56-67.
 8. Cybernetics and System Analysis, Vol.45, №2, 281-290.
 9. Cybernetics and System Analysis, Vol.45, №3, 464-476.
 10. Cybernetics and System Analysis, Vol.46, №1, 80-92.
 11. Cybernetics and System Analysis, Vol.47, №4, 571-586.
 12. Cybernetics and System Analysis, Vol.50, №6, 930-939.
 13. Cybernetics and System Analysis, Vol.51, №1, 56-63.
 14. Cybernetics and System Analysis, Vol.51, №6, 915-928.
 15. Yurchenko I.V., Sikora V.S. Stability of the solution of stochastic partial differential equation with random parameters // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. – 2018. – VI(18), Issue: 158. – P. 21-24.
 16. Yurchenko I.V., Yasynskyy V.K. The existence of Lyapunov-Krasovskii functionals for stochastic differential-functional Ito-Skorokhod equations under the condition of the solutions stability on probability with finite aftereffect // Cybernetics and Systems Analysis. – 2018. – Vol.54, Iss.6. – P. 957-970.
 17. Yurchenko I.V., Sikora V.S. On existence of solution of the Cauchy problem for one class of stochastic partial differential-difference equations with random external perturbations // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences.– 2019.– VII(23), Issue: 193.– P. 89–92.
 18. Lukashiv T.O., Yurchenko I.V., Yasynskyy V.K. Necessary and Sufficient Conditions of Stability in the Quadratic Mean of Linear Stochastic Partial Differential-Difference Equations Subject to External Perturbations of the Type of Random Variables // Cybernetics and System Analysis. – 2020. – Vol. 56, Iss. 2. – P. 303–311.
 19. Yurchenko I.V., Yasynskyy V.K. Stochastic (B,S)-Market under the Action of External Disturbances of the Random Value Type // Modern Scientific Researches. – 2020. – Iss. 13(2). – P. 32-39.
 20. Yurchenko I.V. Existence of l-moment of the Strong Solution of Stochastic Integral Differential Ito-Volterra Equation. The International Scientific Periodical Journal "SWorldJournal". 2021. Issue 8, Part 2. Published by: SWorld & D.A. Tsenov, Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria. P.27–34.
 21. Yasynskyy V.K., Yurchenko I.V. Existence of the Solution to the Cauchy Problem for Nonlinear Stochastic Partial Differential-Difference Equations of Neutral Type. Cybernetics and Systems Analysis. 2021. Vol.57, No.5. P. 764–774.
 22. Yurchenko I. V. The existence of the solution of the Cauсhi problem for nonlinear stochastic partial differential-difference equations of neutral type with random external perturbances. Scientific World Journal. 2022. Issue №13, Part 1. P. 54–64. Published by Academy of Economics named after D.A. Tsenov, Bulgaria (jointly with SWorld).

Інші публікації у закордонних журналах

 1. Yurchenko I.V., Sikora V.S. Stability of the solution of stochastic partial differential equation with random parameters // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences.- 2018.- VI(18), Issue: 158.- P. 21-24. (INDEX COPERNICUS: ICV 2016: 73.35). http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/nattech_vi_158_18.pdf
 2. Yurchenko I. V., Yasynskyy V.K. Stability theorems for random structure systems with finite aftereffect // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences.- IV (12).- Issue: 110.- 2016.- P.51-54. (INDEX COPERNICUS: ICV 2015: 80.87). http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/nat_iv_12__110.pdf

 

Рейтингові вітчизняні видання

 1. Ясинський В.К., Юрченко І.В. Асимптотична стiйкiсть у середньому квадратичному тривiального розв'язку систем стохастичних функцiонально-диференцiальних рiвнянь з розривними траєкторiями // Докл. АН Украины. Физ.-мат. науки.-1994.- N11.-С.24-28.
 2. Ясинський В.К., Ясинська Л.І., Юрченко І.В. Асимптотична стiйкiсть у середньому квадратичному розв'язкiв систем стохастичних диференцiальних рiвнянь з випадковими операторами // Укр. мат. журн.- 1995.- Т.47, N7.- С.990-1001.
 3. Ясинська Л.І., Юрченко І.В. Асимптотична стiйкiсть розв'язкiв систем стохастичних диференцiальних рiвнянь у критичному випадку // Укр. мат. журн.- 1995.- Т.47, N11.- С.1558-1565.
 4. Ясинський В.К., Свердан М.Л., Юрченко І.В. Про одну задачу стохастичного керування // Укр. мат. журн.- 1995.- Т.47, N 11.- С.1566-1573.
 5. Ясинська Л.І., Юрченко І.В. Стiйкiсть розв'язкiв систем стохастичних рiвнянь з випадковими операторами та змiнними коефiцiєнтами // Докл. АН Украины.- 1995.- N5.- С.18-21.
 6. Свердан М.Л., Ясинський В.К., Юрченко І.В. Критерії абсолютної асимптотичної стійкості у середньому квадратичному розв'язків стохастичних диференціально-різницевих рівнянь з пуассонівськими збуреннями // Доповіді НАН України, 1997.– N5.– C.43–49.
 7. Никитин А.В., Юрченко И.В., Ясинский Е.В. Оптимизационная процедура решения обобщенного матричного уравнения Сильвестра // Проблемы управления и информатики.– 1998.– N4.– C.51–65. see english translation "Journal of Automation and Information Sciences", 1999, Issue 4-5, 43-56.
 8. Юрченко И.В., Ясинский В.К., Береза В.Ю. Об устойчивости и ограниченности в среднем квадратическом решений стохастических дифференциальных уравнений нейтрального типа с несколькими постоянными отклонениями аргумента // Проблемы управления и информатики.– 2000.– N1.– C.28–43. see english translation "Journal of Automation and Information Sciences", 2000, Issue 2, 21-33.
 9. Yasinsky V., Yurchenko I., Antonyk S. Comparison theorem for the solution of the stochastic functional differential equation with all prehistory // Theory of Stochastic Processes. Vol. 10(26), no.1–2, 2004, pp.214–221.
 10. Юрченко І.В., Ясинський В.К. Про існування l-го моменту сильного розв'язку стохастичних інтегро-диференціальних рівнянь Іто-Вольтерра // Доповіді НАН України.– 2004.– № 7.– С.33–39.
 11. Королюк В.С., Мусуривский В.И., Юрченко И.В. Устойчивость динамических систем с последействием с учетом марковских возмущений // Кибернетика и системный анализ.– 2007.– №6.–С.134–146. see english translation "Cybernetics and System Analysis", Vol.43, №6, 876-885.
 12. Королюк В.С., Ясинский В.К., Юрченко И.В. Устойчивость диффузионных стохастических функционально-дифференциальных уравнений с марковскими параметрами // Кибернетика и системный анализ.– 2008.– №1.–С.74–88.
 13. Korolyuk V.S., Yasinskii V.K., Yurchenko I.V. Stability of Diffusion Stochastic Functional Differential Equations with Markov Parameters // Cybernetics and System Analysis.– 2008.– Vol.44, №1.– P.56–67. see english translation "Cybernetics and System Analysis", Vol.44, №1, 56-67.
 14. Лукашив Т.О., Юрченко И.В., Ясинский В.К. Метод функций Ляпунова исследования устойчивости стохастических систем Ито случайной структуры с импульсными марковскими переключениями. I. Общие теоремы об устойчивости импульсных стохастических систем // Кибернетика и системный анализ.– 2009.– №2.– С.135–145. see english translation "Cybernetics and System Analysis", Vol.45, №2, 281-290.
 15. Лукашив Т.О., Юрченко И.В., Ясинский В.К. Метод функций Ляпунова исследования устойчивости стохастических систем Ито случайной структуры с импульсными марковскими переключениями. II. Устойчивость по первому приближению импульсных стохастических систем с марковскими параметрами // Кибернетика и системный анализ.– 2009.– №3.– С.146–158. see english translation "Cybernetics and System Analysis", Vol.45, №3, 464-476.
 16. Ясинський В.К., Юрченко І.В. Проблема оборотності теорем про стійкість для систем випадкової структури зі скінченною післядією // Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика: Наук. журнал / Донецький нац. ун-т.– 2009.– № 1–2.– С.153–167.
 17. Никитин А.В., Юрченко И.В., Ясинский В.К. Устойчивость само-настраивающихся стохастических систем автоматического регулирования с последействием. Часть 1. Асимптотическая устойчивость в среднем квадратичном систем линейных стохастических дифференциально-разностных уравнений // Кибернетика и системный анализ.– 2010.– № 1.– С.–90–104.
 18. Nikitin A.V., Yurchenko I.V., Yasinskiy V.K. Stability of stochastic self-adjusting automatic control systems with after effect. Part I. Mean square asymptotic stability of systems of linear stochastic differential-difference equations // Cybernetics and Systems Analysis.– 2010.– Vol.46, № 1.– P.80–92. see english translation "Cybernetics and System Analysis", Vol.46, №1, 80-92.
 19. Королюк В.С., Юрченко И.В., Ясинский В.К. Асимптотика вектора состояния импульсных диффузионных систем запаздывающего типа с марковскими параметрами // Кибернетика и системный анализ.– 2011.– №4.– С.79–94.
 20. Koroliuk V.S., Yurchenko I.V., Yasynskyy V.K. Asymptotic of the state vector of delayed impulsive diffusion systems with Markov parameters // Cybernetics and Systems Analysis.– 2011.– Vol.47, №4.– P.571–586. see english translation "Cybernetics and System Analysis", Vol.47, №4, 571-586.
 21. Донец Н.П., Юрченко И.В., Ясинский В.К. О поведении в среднем квадратичном сильного решения линейного неавтономного стохастического уравнения в частных производных с марковскими параметрами // Кибернетика и системный анализ.– 2014.– Т.50, №6.– С.122–131.
 22. Donez N. P., Yurchenko I. V., Yasynskyy V. K. Mean Square Behavior of the Strong Solution of a Linear non-Autonomous Stochastic Partial Differential Equation with Markov Parameters // Cybernetics and System Analysis.– 2014.– Vol.50, №6.– P.930–939. see english translation "Cybernetics and System Analysis", Vol.50, №6, 930-939.
 23. Королюк В.С., Юрченко И.В., Ясинский В.К. О поведении второго момента решения линейного автономного стохастического уравнения в частных производных со случайными параметрами в правой части // Кибернетика и системный анализ.- 2015.- Т.51, №1.- С.65-72.
 24. Koroliuk V. S., Yurchenko I. V., Yasynskyy V. K. Behavior of the Second Moment of the Solution to the Autonomous Stochastic Linear Partial Differential Equation with Random Parameters in the Right-Hand Side // Cybernetics and Systems Analysis.- 2015.- Vol. 51, Issue 1.- PP.56-63. see english translation "Cybernetics and System Analysis", Vol.51, №1, 56-63.
 25. Юрченко И.В., Ясинский В.К. Проблема устойчивости самонастраивающихся стохастических динамических систем с конечным последействием и с эталонной моделью // Кибернетика и системный анализ.- 2015.- Т.51, №6.- С.92-106.
 26. Yurchenko I.V., Yasynskyy V.K. Stability of self-adaptive stochastic dynamic systems with finite aftereffect and reference model // Cybernetics and System Analysis. — 2015. — Vol. 51, N 6. — P.915 –928. see english translation "Cybernetics and System Analysis", Vol.51, №6, 915-928.
 27. Yurchenko I.V., Yasynskyy V.K. On existence and stabization of the strong solution of the autonomous stochastic partial differential ito-skorokhod equation with random parameters // System Research & Information Technologies. – 2018. – №3. – P. 80-90.
 28. Юрченко И.В., Ясинский В.К. Существование функционалов Ляпунова-Красовского для стохастических дифференциально-функциональных уравнений Ито-Скорохода при условии устойчивости решений по вероятности с конечным последействием // Кибернетика и системный анализ. – 2018.– Т.54, №6. – С.119-133.
 29. Юрченко І.В., Бляхер Д.В. Дослідження задач дискретної оптимізації на комп’ютері // Научный взгляд в будущее.– 2019.– Вып. 15.

Фахові видання

 1. Юрченко І.В. Про стійкість розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь із загаюванням, які нерозв'язані відносно похідних // Вісник Київського університету. Серія: Фізико–математичні науки.– Вип.2.– Київ, 1998.– С.153–158.
 2. Ясинский В.К., Юрченко И.В. Устойчивость в среднем квадратическом решений стохастических дифференциальных уравнений нейтрального типа с несколькими постоянными отклонениями аргумента // Системний аналіз, управління і інформаційні технології: Вісник Харківського державного політехнічного університету. Зб. наук. пр. Вип. 121.– Харків: ХДПУ, 2000.– С.33–38.
 3. Юрченко І.В. Про існування l-го моменту сильного розв'язку стохастичних інтегро-диференціальних рівнянь Іто-Вольтерри з необмеженою передісторією // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук.пр.– Чернівці:Прут, 2003.– Вип. 10.– С.270-278.
 4. Антонюк С.В., Юрченко І.В., Ясинський В.К. Поведінка другого моменту розв'язків стохастичних функціонально-диференціальних динамічних систем з розривними траєкторіями в критичному випадку // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 191–192. Математика.– Чернівці: Рута, 2004.– С.5–9. (див. на сайті "Наукового вісника Чернівецького університету. Серія: Математика")
 5. Антонюк С.В., Юрченко І.В. Експоненціальна стійкість у середньому квадратичному стохастичних диференціально-функціональних рівнянь зі всією передісторією // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 239. Математика.– Чернівці: Рута, 2005.– С.5–10. (див. на сайті "Наукового вісника Чернівецького університету. Серія: Математика")
 6. Ясинський В.К., Юрченко І.В. Стійкість дифузійних стохастичних функціонально-диференціальних рівнянь з марковськими параметрами // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: Зб. наук. пр. (за матеріалами міжнародної науково-методичної конференції).– Київ–Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006.– С.61–69.
 7. Ясинський В.К., Ясинський Є.В., Юрченко І.В. Стабілізація стрибкоподібних вартостей акцій та облігацій загальної стохастичної моделі (B,S)-ринку цінних паперів із зовнішніми збуреннями // Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика: Наук. журнал / Донецький нац. ун-т.– 2012.– №2.– С.30–46.
 8. Ясинский В.К., Юрченко И.В. Асимптотика решения линейного неавтономного стохастического уравнения в частных производных с марковскими параметрами // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Матем. і інформ.– Ужгород: Вид. УжНУ “Говерла”, 2014.– Вип.25, №1.– С.137–149.
 9. Ясинський В.К., Ясинський Є.В., Юрченко І.В. Про стійкість розв’язку лінійного автономного стохастичного рівняння з частинними похідними із зовнішними випадковими збуреннями // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.– Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014.– Вип. 10.– С.197–209.

Закордонні матеріали конференцій

 1. Юрченко І.В., Голик Д.Ю. Застосування методів виявлення ознак для машинного навчання засобами мови Python. The I International Science Conference on Multidisciplinary Research (January 19 – 21, 2021, Berlin, Germany). Abstracts of I International Scientific and Practical Conference. Technical Sciences. P. 1088–1093.
 2. Сікора В.С., Юрченко І.В. Інформаційно-цифрова компетентність викладача як умова ефективної підготовки фахівців вищої школи. Trends and directions of development of scientific approaches and prospects of integration of Internet technologies into society. Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference (Stockholm, Sweden, February 23–26, 2021). P. 423–425.
 3. Yurchenko I.V. Feature Detection Methods in Image Recognition Problems on Python. International Scientific Conference “Modern Systems of Science and Education in the USA, EU and Postsoviet Countries ‘2021”. Conference Proceedings (February, 2021). «ISE&E» & SWorld in conjunction with KindleDP Seattle, Washington, USA. P. 25–28.
 4. Юрченко І.В., Гуцуляк І.В. Метод перехресної перевірки у машинному навчанні // Proceedings of the ХХIX International Scientific and Practical Conference "Trends in science and practice of today" (Stockholm, Sweden, July 26-29, 2022). P. 255-258.

Міжнародні українські матеріали конференцій

 1. В. Ясинський, I. Юрченко, I. Дорошенко, Т. Лукашiв. Достатнi умови iснування функцiонала Ляпунова-Красовського для стохастичної динамiчної системи випадкової структури зi скiнченною пiслядiєю // Сучаснi проблеми математики та її застосування в природничих науках i iнформацiйних технологiях: Матерiали мiжнар. наук. конф., присвяч. 50-рiччю факультету математики та iнформатики ЧНУ (17–19 вересня 2018 р.). – Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т, 2018. – С. 115.
 2. Yurchenko I.V., Blyacher D.V. Research of discrete optimization problems on computer // International conference “The Future of Mankind in the Results of Today's Scientific Research '2019” (Ukraine, Odessa, 11-12 November, 2019). – [Електронний ресурс]
 3. Ясинський В.К., Юрченко І.В. Про стійкість розв’язків стохастичних рівнянь у частинних похідних з випадковими параметрами в правій частині // Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки: праці IX Міжнародної науково-практичної конференції (ПІКТ – 2020) (м. Чернівці, 28-31 жовтня 2020 р.). – Чернівці : ЧНУ, 2020. – C. 79-80.
 4. Дорошенко I., Лукашiв Т., Юрченко I., Ясинський В. Стохастична рiзницева модель динамiки популяцiї з марковськими параметрами i перемиканнями // Сучаснi проблеми диференцiальних рiвнянь та їх застосування: Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 100-рiччю вiд дня народження професора С.Д. Ейдельмана, 16-19 вересня 2020 р. – Чернiвцi : Чернiвецький нац. ун-т, 2020. – С. 120-121.